ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)?, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)? หมายถึง, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)? คือ, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)? ความหมาย, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)?

อยากทราบว่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 ปรับปรุง 2550 แตกต่าง เพิ่มเติม แก้ไข จากฉบับเดิมอย่างไรบ้าง

คำตอบ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ปรับปรุง 2550 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ที่มา ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๙ ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี   อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ ๓ และมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ ศ ๒๕๔๗   ที่กําหนดให้ สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้ าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้ เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชี ตามกฎหมายว่ าด้ วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว จึงจะใช้ บังคับได 63243 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 63246 โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุมครั้งที่ ๖ ๑ ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังนี้ ๑ ให้ ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศ ก บช ฉบับที่ ๔๒ พ ศ ๒๕๔๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี รวม ๕ ฉบับ ดังนี้ ๑ ๑ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง งบกระแสเงินสด ๑ ๒ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง ต้ นทุนการกู้ ยืม ๑ ๓ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนย่ อย ๑ ๔ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๕ เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่ วม ๑ ๕ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๖ เรื่อง รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า ๒ ให 63243 ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๙ เรื่อง   สัญญาก่ อสร้ าง ตามประกาศ ก บช ฉบับที่ ๔๘               พ ศ ๒๕๔๕ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ๓ ให 63243 ใช 63243 มาตรฐานการบัญชีตามบัญชีแนบท้ ายประกาศนี้แทน ๓ ๑ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๒๕ ปรับปรุง ๒๕๕๐ เรื่อง งบกระแสเงินสด ๓ ๒ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๓๓ ปรับปรุง ๒๕๕๐ เรื่อง ต้ นทุนการกู้ ยืม ๓ ๓ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๔ ปรับปรุ ง ๒๕๕๐ เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หน้ า ๓๑ เล 63242 ม ๑๒๔                         ตอนพิเศษ ๕๘ ง                               ราชกิจจานุเบกษา                             ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐   ๓ ๔ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๕ ปรับปรุง ๒๕๕๐ เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วม ๓ ๕ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๖ ปรับปรุง ๒๕๕๐ เรื่อง ส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้ า ๓ ๖ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ ๔๙ ปรับปรุง ๒๕๕๐ เรื่อง สัญญาก่ อสร้าง   ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ ศ ๒๕๕๐ เกษรี ณรงค 63246 เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550), มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) หมายถึง, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) คือ, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ความหมาย, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu