ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต?, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต? หมายถึง, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต? คือ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต? ความหมาย, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก็ไม่ตรวจมากแบบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจบริษัท ใช่หรือไม่

คำตอบ

1 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร                                                 1 1 ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30   ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้อง ปฏิบัติงานตามระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้บัญญัติไว้ตาม                                                             - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและ รับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ ศ 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา   3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ ศ 2545                                                             - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท ป 122 2545 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงาน การตรวจสอบและ รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร                                                             - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท ป 123 2545 เรื่อง กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร อาทิเช่น                                                                 1 ต้องสอดส่องใช้ความรู้และความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไป ต้องปฏิบัติ และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่พบในแบบแจ้งข้อความที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด                                                                 2 ต้องเสียภาษีอากรของตนเองให้ครบถ้วน                                                                 3 ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด                                                                 4 แจ้งรายชื่อกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีและรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามแบบที่อธิบดีกรม สรรพากรกำหนด                                                                 5 ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี                                                 1 2 ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้                                     2 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                                 2 1 ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กต้องปฏิบัติงานเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษี อากร                                               2 2 ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดใหญ่                                                             - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือประกาศองค์กรวิชาชีพ ที่กฎหมายกำหนด                                                             - ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติไว้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ ศ 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนด ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ ศ 2545 อาทิเช่น                                                                       1 ต้องสอดส่องใช้ความรู้และความระมัดระวังในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไป ต้องปฏิบัติ และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่พบในแบบแจ้งข้อความที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด                                                               2 ต้องเสียภาษีอากรของตนเองให้ครบถ้วน ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความหมาย, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตรวจน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu