ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท?, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท? หมายถึง, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท? คือ, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท? ความหมาย, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท กำหนดให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี ถามว่าสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท หมายถึง สินทรัพย์ก่อนหักค่าเสื่อมราคา หรือหลังหักค่าเสื่อมราคา

คำตอบ

สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี สามารถตรวจสอบและรับรอง บัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเป็นโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543                                       กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กำหนดผู้มีหน้าที่จัดบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่ กำหนดไว้ดังนี้                                       1   ทุนห้าล้านบาท                                       2   สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท                                       3   รายได้รวมสามสิบล้านบาท                                       สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท หมายถึง สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี   ซึ่งการนำเสนองบการเงิน   กิจการ ต้องแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ และต้องแสดงรายการแยกจากกันในงบดุล   ตัวอย่างเช่น   การแสดงลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการแสดงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท หมายถึง, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท คือ, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท ความหมาย, กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu