ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี?, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี? หมายถึง, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี? คือ, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี? ความหมาย, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี?

ปัญหาการแปลไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย ขอละเอียดหน่อยนะค่ะ หนูทำรายงานเรื่องการแปล

คำตอบ

ชนิด ลักษณะของการแปล การแปลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อย่างกว้าง ๆ ดังนี้ 1 การแปลตรงตัว literal translation ndash หรือการแปลตามตัวอักษร เป็นการแปลโดยพยายามคงความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นยําเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง Structure และการใช้คําบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล   การแปลลักษณะนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของ สาระข้อเท็จจริง เพื่อจุดประสงค์ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือการนําไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบัติการเป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงาน และเอกสารราชการต่าง ๆ ก็ใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวเช่นกัน   2 การแปลสรุปความ หรือเอาความ non-literal translation ndash การแปลลักษณะนี้ ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง ตามความหมายหรือรูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มีการโยกย้ายขยายความหรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปคํ าหรือไวยากรณ์ได้ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับเรื่องที่ไม่จํ าเป็นต้องรักษาความถูกต้องแน่นอนของต้นฉบับ ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะเพื่อความบันเทิงผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ทําความเข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด จุดมุ่งหมายของผู้เขียนและสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหาหลักของต้นฉบับแล้วจึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ และการแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปลนวนิยายเรื่องสั้น นิทาน บทวิทยุ โทรทัศน์ ลักษณะของภาษาในงานแปลที่ดี ภาษาในการแปลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1 มีความชัดเจน คือเป็นภาษาที่มีลักษณะกระชับ ไม่ใช้คําที่ไม่จําเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้น ๆ หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน สลับที่ ใช้ข้อความที่แสดงความคิดได้แจ่มแจ้ง เช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่กํากวมหรือชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม 2 มีความเหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น ถ้าแปลนวนิยายก็อาจใช้สํ านวนโวหารเหมาะ ๆ ให้เกิดภาพพจน์ได้ แต่ถ้าแปลงานด้านกฎหมายหรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะ และลีลาการเขียนที่สั้น ๆ ไม่ใช้คําหรูหราหรือสํานวนอ้อมค้อมแต่อย่างใด 3 มีความเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและต้องตรงตามต้นฉบับ 4 มีความสมเหตุสมผล ในภาษาแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน เวลาแปลภาษาที่ใช้ก็ต้องให้มีความสมเหตุสมผลเท่า ๆ กับที่ภาษาต้นฉบับมีด้วย คุณสมบัติของนักแปลที่ดี นักแปลที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 1 ต้องเข้าใจนัย sense และความหมาย meaning ของผู้เขียนต้นฉบับเป็นอย่างดีว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์ อย่างไร ต้องการจะให้อะไรกับผู้อ่าน เพื่อจะได้ถ่ายทอดจุดประสงค์นั้น ๆ ไปยังผู้อ่านฉบับแปลได้ถูกต้อง 2 ผู้แปลต้องมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยม เพื่อจะให้แปลได้อย่างถูกต้อง 3 ผู้แปลควรพยายามเลี่ยงการแปลคําต่อคําอย่างที่สุด มิฉะนั้นจะทําให้ผู้อ่านฉบับแปลไม่สามารถเข้าใจฉบับแปลได้ 4 ผู้แปลควรใช้รูปแบบของภาษาที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และใช้กันอยู่ทั่วไปไม่ใช่คิดคําสแลงใหม่ ๆ ขึ้น หรือใช้คํ าที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่นิยม 5 ผู้แปลต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคําสํานวนที่เหมาะสม ให้ถูกต้องกับความหมายตามต้นฉบับและรักษาบรรยากาศ tone ของต้นฉบับไว้                   กล่าวโดยย่อก็คือ ผู้แปลต้องเข้าใจภาษาทั้งสอง คือทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลเป็นอย่างดี ต้องมีความรู้และภูมิหลังในเรื่องที่จะแปลพอสมควร ต้องมีความสามารถใช้ภาษาอย่างดีเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนต้นฉบับให้ผู้อ่านฉบับแปลรู้เรื่อง เข้าใจและอ่านได้อย่างอรรถรส ข้อมูลจาก

ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี หมายถึง, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี คือ, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี ความหมาย, ความหมายการแปล ปัญหาการแปล ลักษณะของการแปล และคุรสมบัติของนักแปลที่ดี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu