ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร??, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร?? หมายถึง, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร?? คือ, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร?? ความหมาย, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร??

กรณีที่ไทยจัดทำเขตการค้าเสรีกับอินเดียแล้ว ทางอินเดียมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ Rules of Origin จะมีผลกระทบกับภาคราคาการส่งออกของไทยอย่างไรบ้าง

คำตอบ

        1 ไทยและอินเดียได้มีการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ณ ทำเนียบรัฐบาล สาระสำคัญของร่างกรอบความตกลงฯ ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ด้านการค้าสินค้า การเปิดเจรจาการค้าสินค้าได้เริ่มต้นเมื่อเดือน มกราคม 2547 และให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2548 ซึ่งกำหนดให้เปิดเสรีภายในปี 2553 ทั้งนี้ ได้ตกลงให้มีการลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที Early Heavest Scheme EHS โดยจะทยอยลดภาษีแต่ละปีลงอัตราร้อยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษี MFN applied rate ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2549 ตามลำดับ ซึ่งจะครอบคลุมสินค้ารวม 84 รายการ เช่น เงาะ ลำไย มังคุค ทุเรียน อาหารทะเลกระป๋อง และสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ในการส่งออก อาทิ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ เป็นต้น         2 ไทยและอินเดียได้มีการเจรจาเรื่อง กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าชั่วคราว ที่จะใช้ควบคู่กับการเร่งลดภาษี Early Heavest Scheme มาแล้วรวม 6 ครั้งๆ ล่าสุด 31 พ ค - 1 มิ ย 47 ไทยสามารถโน้มน้าวให้ฝ่ายอินเดียยอมรับและตกลงหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้า รวมทั้ง เรื่องระเบียบปฏิบัติในการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า มีเพียงประเด็นย่อยเรื่องคำจำกัดความและรายการสินค้าเพียง 5 รายการ ที่จะต้องตกลงกันในเรื่องของสัดส่วนวัสดุที่ใช้ในประเทศ Local Content ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาในประเด็นที่คงค้างทั้งหมดภายใน 15 มิ ย 47 ทั้งนี้คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถสรุปผลและดำเนินการลดภาษีสินค้าบางส่วนที่ตกลงไว้ในEarly Heavest Scheme ได้เร็วๆนี้ ยังคงเหลือเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในประเทศเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         ถึงแม้สองฝ่ายจะมีความเห็นที่ต่างกัน ในเรื่องหลักการพิจารณาแหล่งกำเนิด ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าหรือกีดกันการค้าได้ แต่ด้วยมุมมองในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการเมือง ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสำคัญ คาดว่าจะเป็นผลดีกับไทย ดังนี้         ด้านการส่งออก สินค้าที่อยู่ใน EHS และอยู่ในหลักเกณฑ์ของแหล่งกำเนิดสินค้า ที่ประเทศไทยส่งออกไปยังอินเดีย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนประกอบรถยนต์ เม็ดพลาสติก เครื่องไฟฟ้า ภายใต้กฎแหล่งกำเนิดที่ตกลงร่วมกัน จะทำให้ต้นทุนของการส่งออกลดลง เนื่องจากได้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้าจากอินเดีย สามารถแข่งขันได้ในตลาดอินเดีย และเพิ่มการส่งออกให้มากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย         ด้านการนำเข้า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากอินเดีย ซึ่งอินเดียจะได้เปรียบเพราะสินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยราคาจะลดลง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอินเดียเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าในความตกลง RO ระหว่างไทยกับอินเดีย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลาง Intermediate Product และการนำเข้าของไทยจากอินเดียมีลักษณะกระจุกตัว Concentrate อยู่กับสินค้าไม่กี่ชนิด เช่น อัญมณี เครื่องเพชรพลอย เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น ดังนั้น คาดหมายว่า การเปิดเสรีทางการค้าในสินค้าภายใต้ EHS และกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เมื่อไทยนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจากอินเดีย มาผลิตเพื่อส่งออก จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งจะทำให้ไทยจะได้ประโยชน์ในการขยายการส่งออกให้เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบนำเข้ามีราคาถูกลง ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร?, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร? หมายถึง, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร? คือ, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร? ความหมาย, อินเดียมีข้อจำกัด Rules of Origin มีผลกระทบกับราคาการส่งออกของไทยอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu