ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สอบใบขับขี่รถยนตร์?, สอบใบขับขี่รถยนตร์? หมายถึง, สอบใบขับขี่รถยนตร์? คือ, สอบใบขับขี่รถยนตร์? ความหมาย, สอบใบขับขี่รถยนตร์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สอบใบขับขี่รถยนตร์?

จะสอบใบขับขี่รถยนตร์ต้องทำยังไงบ้างคะ สอบที่ไหน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

คำตอบ

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 1 ปี                   ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 110 ซีซีต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า 15 ปี บริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอดสี หรือหูหนวก                   การขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ   ให้ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 2 3 และ 4       สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา       หลักฐานประกอบคำขอ       1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย       2 ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว WORK PERMIT ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี       3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน       4 รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ ม 1 นิ้ว   จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่เคลือบกันน้ำ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้มีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตนซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน               ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ         ดังนี้       - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย       - ใบอนุญาตพิเศษให้ขับรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย       - ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย       - ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย                           ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน     ขั้นตอนการดำเนินการ       1 ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ       2 ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย       3 เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า 09 00 น รอบบ่าย 13 30 น       4 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย       5 เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ       6 เข้ารับการทดสอบขับรถ       7 เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ       8 รอรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล   5 ปี                   การขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ   ให้ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 2 3 และ 4       สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา       หลักฐานประกอบคำขอ       1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย       ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร     ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย           2 ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว WORK PERMIT ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี       3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน       4 จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่เคลือบกันน้ำ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้มีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตนซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน         5 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี                   ขั้นตอนการดำเนินการ       1 ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ         2 เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ         3 รอรับใบอนุญาต ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่    

สอบใบขับขี่รถยนตร์, สอบใบขับขี่รถยนตร์ หมายถึง, สอบใบขับขี่รถยนตร์ คือ, สอบใบขับขี่รถยนตร์ ความหมาย, สอบใบขับขี่รถยนตร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu