ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี??, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี?? หมายถึง, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี?? คือ, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี?? ความหมาย, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี??

เอกสารนำเข้า-ส่งออก จะต้องเก็บรักษาไว้ 5 ปีหรือ 10 ปีคะ ตามประกาศ ทางดิฉันเข้าใจว่า 5 ปี แต่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรบอกว่าไม่ใช่ต้องเก็บไว้ 10 ปี และการทำลายก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งในเรื่องการขออนุญาตก็ไม่เห็นประกาศระบุไว้

คำตอบ

        ตามกฎหมายศุลกากร มาตรา 113 ทวิ ได้กำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารไว้ ดังนี้         มาตรา 113 ทวิ ให้ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคล ดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตามที่อธิบดีกำหนด มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและ ข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวใช้อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับของใดๆ ที่กำลังผ่านหรือได้ผ่านศุลกากรไว้ ณ สถานที่ประกอบการหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่นำของเข้าหรือส่งของออก         ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเลิกประกอบกิจการ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลหรือผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคลนั้น เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและข้อมูลดังกล่าว ณ สถานที่ที่อธิบดีกำหนด ต่อไปอีกสองปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ         ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดของเอกสารที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เก็บ และรักษารวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและข้อมูล ดังกล่าวได้         ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี?, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี? หมายถึง, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี? คือ, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี? ความหมาย, เอกสารนำเข้า - ส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ 5 หรือ 10 ปี? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu