ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร??, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร?? หมายถึง, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร?? คือ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร?? ความหมาย, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร??

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากหลักสูตรปัจจุบัน ดังนี้ 1 เป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอด 12 ปี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยม ศึกษาตอนปลาย โดยจัด แบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ๆ ละ 3 ปี แต่ละช่วงชั้นจัดให้มี สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 12 ปี 2 มีความเป็นเอกภาพ โดยการกำหนดให้มีสาระการเรียนรู้แกนร่วม ที่เป็น พื้นฐานสำหรับผู้เรียนทุกคน สาระการเรียนรู้ แกนเลือก และเลือกเสรีที่มุ่งสนอง ความถนัด ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน 3 มีมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวกำหนดคุณภาพผู้เรียน โดยการกำหนดมาตรฐาน ไว้หลายระดับตั้งแต่ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้รายปี รายภาค 4 มีความเป็นสากล เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และมีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ จึงมุ่งเน้นความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะที่จำเป็น อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอดทน การพึ่งตนเอง การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร?, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร? หมายถึง, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร? คือ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร? ความหมาย, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรปัจจุบันอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu