ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง?, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง? หมายถึง, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง? คือ, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง? ความหมาย, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร nbsp และถ้าผู้ สอบบัญชีจดเป็นคณะบุคคลหนึ่งหรือหลายคณะ เลขทะเบียนผู้เสียภาษี ควรแจ้งตามที่ให้กิจการออกใบเสร็จใช่หรือไม่ รวมถึงหนังสือตอบรับงานด้วยใช่หรือ ไม่

คำตอบ

การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่จะทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีมีขั้นตอนดังนี้   1 แบบที่ใช้ในการแจ้ง             1 1 แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง แบบ บภ 07 สำหรับการแจ้งจำนวนและรายชื่อกิจการที่จะลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีครั้งแรก และแจ้งกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบ   และรับรองบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ด้วย             1 2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง บภ 08 สำหรับการแจ้งเพิ่ม ลด จำนวนและรายชื่อกิจการที่จะลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี             1 3 หนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้จัดทำเป็นรายกิจการที่จะทำการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยจะต้องยื่นพร้อมแบบ บภ 07 และ บภ 08               แบบตาม 1 1 ndash 1 3 สามารถพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www rd go th หรือขอได้ที่สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   2 กำหนดเวลาในการแจ้ง             2 1 แบบ บภ 07 ให้แจ้งภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี             2 2 แบบ บภ 08   ให้แจ้งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชี   3 วิธีการแจ้ง             3 1 แจ้งด้วยตนเองที่สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร             3 2 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งไปยังสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งจะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันรับแจ้ง       ในการแจ้งดังกล่าวข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลอื่น ควรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองด้วยทุกครั้งที่มีการแจ้ง หรือกรณีที่ให้บุคคลอื่นยื่นแบบแทนจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจด้วย โดยรับรองสำเนาถูกต้องและระบุให้ชัดเจนว่า “ สำหรับการแจ้งจำนวนและรายชื่อกิจการที่จะทำการตรวจสอบและรับรองบัญชี ”       การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อด้วยแบบ บภ 07 หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วยแบบ บภ 08   หรือการรายงานในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้กรอกรายละเอียดดังกล่าวได้แก่ ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี               เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และการลงลายมือชื่อจะต้องเป็นของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี       ไม่ว่าจะทำในนามอิสระ หรือในนามคณะบุคคล หรือสำนักงานสอบบัญชีหรือไม่ก็ตาม       ส่วนการแจ้งข้อมูลในหนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีกรณีทำในนามอิสระ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีลงลายมือชื่อของตนเอง และให้ระบุ   quot     quot   ลงใน “   o   ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอิสระ ” ในส่วนล่างของหนังสือตอบรับงาน ฯ หากทำในนามคณะบุคคล หรือสำนักงานสอบบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีลงลายมือชื่อของตนเองเช่นเดียวกัน แต่ให้ระบุ quot   quot ลงใน “   o   ผู้ตรวจสอบและรับรองของสำนักงานบัญชี ให้ระบุชื่อ ” พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล หรือสำนักงานสอบบัญชีด้วย   ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง หมายถึง, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง คือ, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง ความหมาย, การแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu