ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ?, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ? หมายถึง, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ? คือ, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ? ความหมาย, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ?

อยากทราบว่าจะแจ้งย้าย ลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ

คำตอบ

การแจ้งย้ายเข้า หลักเกณฑ์ เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท   เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน 2 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 3 หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน 4 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 5 ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท ร 6 ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว   ขั้นตอนในการติดต่อ 1 ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า 2 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง   การแจ้งย้ายออก เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หลักฐาน 1 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน 2 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 3 หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน 4 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีมอบหมาย 5 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง   ขั้นตอนการติดต่อ 1 ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้ง       ย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้ 2 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจำหน่าย       รายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน โดยจะประทับคำว่า quot ย้าย quot       สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุว่าย้ายไปที่ใด 3 นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป   การแจ้งย้ายปลายทาง   หลักเกณฑ์ การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้ายออก และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้อง เดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก ณ สำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจากทะเบียนบ้าน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน ของบ้านที่จะย้ายเข้า 2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตร       กำกับไว้ 3 เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ 4 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ 5 หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ดำเนินการแจ้งย้ายได้ 6 หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและ       ผู้รับมอบ กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์       จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันไม่ว่าจะเป็นญาติ       คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์   ขั้นตอนการติดต่อ 1 ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า 2 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง 3 ตอน โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อ       ในช่องผู้แจ้งย้ายออก และช่องผู้แจ้งย้ายเข้าแล้วคืนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตร ฯ แก่ผู้แจ้ง 3 เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท 4 เมื่อได้รับใบตอบรับ ท ร 6 ตอน 2 จากสำนักทะเบียนต้นทางให้แจ้งผู้ย้ายที่อยู่นำสำเนา ทะเบียนบ้านฉบับ       เจ้าบ้านมาดำเนินการเพิ่มชื่อให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ                 - ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไป ภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นการย้ายที่อยู่ระหว่างสำนักทะเบียน ON - LINE 1 082 แห่ง ที่จัดทำทะเบียนบ้านแบบสมุดพก ได้แก่ สำนักทะเบียนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม พิษณุโลก เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา อำเภอเมืองปทุมธานี และสำนักทะเบียนในจังหวัดอื่น ๆ อีก 67 จังหวัด จะสามารถแจ้งย้ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เสร็จภายใน 15 นาที เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ที่มา  

สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ หมายถึง, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ คือ, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ ความหมาย, สำนักงานเขตจตุจักร อยากทราบว่าจะแจ้งย้ายลูกสาวจากอุดมสุขไปคลองเตย ย้ายปลายทางที่เขตจตุจักรได้หรือเปล่าค่ะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu