ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร?, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร? หมายถึง, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร? คือ, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร? ความหมาย, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร?

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คำตอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisals   หมายถึง     กระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทำการวัดคุณค่าของบุคคลในการปฏิบัติงานภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่กำหนด และรายได้ที่บุคคลได้รับจากองค์การหรือไม่ ตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น   วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน   - การให้ผลตอบแทน - การปฏิบัติงาน - การเปลี่ยนตำแหน่ง - การฝึกอบรม - การบันทึกข้อมูลพนักงาน - การบริหารงาน - สร้างความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง - เป็นเครื่องมือควบคุมการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ - เป็นแนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร - บุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง - จูงใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ   ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน   - ความสำคัญต่อบุคลากร แก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มขีดความสามารถ - ความสำคัญต่อหัวหน้างาน การบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น - ความสำคัญต่อองค์การ การสร้างขวัญกำลังใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร   หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน   - ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในหลักการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินว่ามีข้อดี ข้อเสีย และขอบเขตอย่างไร - การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง - การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมินค่าของคน - การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานทุกคน - การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ - การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีการแจ้งผลของการประเมินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง   วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   - การกำหนดมาตราส่วน   Rating Scale   ต้องกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานแต่ละชนิดเป็นหัวข้อ   จัดเรียงเป็นมาตราส่วนจากน้อย---มาก และทำการให้คะแนนแก่ผู้ถูกประเมิน - การจัดลำดับ Ranking Plans ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกประเมินแต่ละคนแล้วนำคูรสมบัติที่ได้รับการ   ประเมินมาเปรียบเทียบกัน - การกระจายตามหลักสถิติ Statistical Distribution - การตรวจสอบรายการ Check List   - การบันทึกเหตุการณ์สำคัย Critical Incident - การพิจารณาการปฏิบัติงาน Field Review - การเขียนการบันทึกการปฏิบัติงาน Work Report - การประเมินผลโดยกลุ่ม Group Appraisal   การประเมินผลตามผลงาน   - ปัญหาในการประเมินผลงาน - เห็นหน้าก็ชอบ - เอาใจลูกน้องหรือไม่ก็กดลูกน้อง - ให้คะแนนกลางเข้าไว้ปลอดภัยดี - มิตรสัมพันธ์ก่อให้เกิดความลำเอียง - อิทธิพลภายในบริษัท

การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร หมายถึง, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร คือ, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร ความหมาย, การประเมินผลการปฏบัติงานหมายถึงอะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu