ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์?, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์? หมายถึง, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์? คือ, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์? ความหมาย, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์?

เรียนยากมั้ย เรียนไปแล้วได้อะไรบ้าง แล้วไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง

คำตอบ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   คณะนิเทศศาสตร์ School of Communication Arts   นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ บ   นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์   ภาคปกติและภาคพิเศษ                   การประชาสัมพันธ์นับได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดแรงงานจำนวน มากต้องการนักประชาสัมพันธ์แนวใหม่ที่มีความรอบรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ดังนั้น ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความ หลากหลายของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในฐานะที่เป็ นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจเทคโนโลยี การเมือง สังคม และวัฒนธรรม                   จากการที่ภาควิชาการประชาสัมพันธได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถอันหลากหลายเพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน หลักสูตรของภาควิชาการประชาสัมพันธ์ จึงประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังเช่น หลักการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณะและภาพลักษณะขององค์กร การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์เพื่อการเมือง การบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ระดับสากล เป็นต้น   โอกาสในการประกอบอาชีพ                   ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าว สามารถออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น นักสื่อสารองค์กร Corporate Communicator นักปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ Public Relations Practitioner ผู้จัดการฝ่ายเผยแพร่ Publicity Manager นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ Strategic Planner ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ Event Coordinator เป็นต้น       วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต วิชาละ ๓ หน่วยกิต ปช 200 หลักการประชาสัมพันธ์ PR 200 Public Relations Principles   ปช 301 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ PR 301 Integrated Marketing Communications   ปช 302 การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ PR 302 Public Relations Research and Evaluation   ปช 303 การบริหารข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง PR 303 Stakeholder Analysis Management   ปช 304 การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน PR 304 Practical Public Relations Writing   ปช 305 การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ PR 305 Strategic Public Relations Writing   ปช 306 การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ PR 306 Public Relations Material Production   ปช 307 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ PR 307 Public Relations Planning   ปช 308 การบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ PR 308 Integrated Relationship Management   ปช 309 การฝึกงานด้านวิชาชีพประชาสัมพันธ์ PR 309 Public Relations Professional Internship   ปช 310 โครงการประชาสัมพันธ์ PR 310 Public Relations Campaign   วิชาเอกเลือก ๑๕ หน่วยกิต วิชาละ ๓ หน่วยกิต ปช 401 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ PR 401 Creativity and Strategic Planning   ปช 402 การบริหารการสื่อสารองค์กร PR 402 Corporate Communication Management   ปช 403 การบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร PR 403 Corporate Identity Image and Reputation Management   ปช 404 การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต PR 404 Issue Management and Crisis Communication   ปช 405 การประชาสัมพันธ์เพื่อการเมือง PR 405 Political Public Relations   ปช 406 การสื่อสารผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน PR 406 Event and Sponsorship Communication   ปช 407 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ PR 407 Customer Relationship Management   ปช 408 การประชาสัมพันธ์ระดับสากล PR 408 Global Public Relations   ปช 409 สถานการณ์ปัจจุบันทางการประชาสัมพันธ์ PR 409 Current Issues in Public Relations

นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หมายถึง, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ คือ, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ ความหมาย, นิเทศน์ศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu