ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร?, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร? หมายถึง, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร? คือ, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร? ความหมาย, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
คำถาม

การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร?

การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร

คำตอบ

ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน 1 บริษัทที่จะส่งคนหางานไปทำงานเมืองนอกได้ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน   สอบถามรายชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องได้จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสำนักงานจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-0964 2 ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนจะเป็นสาย หรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย ขอดู บัตรประจำตัวลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จากผู้ที่มาชักชวนให้ไปทำงานเมืองนอกและสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ อย่าจ่ายเงินค่าหัวกับสาย นายหน้าจัดหางานเถื่อน 3 บริษัทจัดหางานจะรับสมัครคนหางานได้ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงจะประกาศรับสมัครได 4 เมื่อบริษัทจัดหางานคัดเลือกคนหางานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการได้แล้ว จะต้องส่งคนงานนั้นไปตรวจสุขภาพและทดสอบฝีมือ การตรวจสุขภาพในขั้นตอนนี้ จะเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด ตามรายการที่กำหนดจากโรงพยาบาลที่กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อไว้ โรงพยาบาลดังกล่าวจะเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพ 700-1 000 บาท สำหรับการไปทำงานทุกประเทศ ยกเว้นไต้หวันสำหรับโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานในไต้หวัน ขณะนี้มี 8 แห่ง คือ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ราชวิถี และศรีนครินทร์ อุดรธานี มหาราชนครราชสีมา ลำปาง จะเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพ 1 100 บาทเพราะมีรายการที่ต้องตรวจมากกว่า ตามกฎหมาย กำหนดให้โรงพยาบาล เรียกเก็บค่าตรวจโรคได้ไม่เกิน1 500 บาท ตำแหน่งกรรมกร และผู้ที่มีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือสมาคมอาชีพได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบฝีมือ ค่าทดสอบฝีมือตามกฎหมายไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาทให้สถานทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 1 000 บาท สอบถามรายชื่อสถานทดสอบฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ กองมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโทรศัพท์ 0-2643-4987-8 บริษัทจัดหางานไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าทดสอบฝีมือ และค่าตรวจสุขภาพ จากคนหางานเนื่องจากค่าทดสอบฝีมือและค่าตรวจสุขภาพ เป็นค่าบริการซึ่งสถานทดสอบฝีมือ และสถานตรวจสุขภาพคนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ เป็นผู้เรียกเก็บจากคนหางาน 5 บริษัทจัดหางานจะต้องขออนุญาตจัดส่งคนหางานที่ผ่านการตรวจสุขภาพ และทดสอบฝีมือแล้วไปทำงานกับนายจ้างต่อกรมการจัดหางาน บริษัทจัดหางานจะต้องแจ้งรายละเอียดของคนหางานที่ขออนุญาตจัดส่ง โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่อยู่ของคนหางานอาชีพก่อนการเดินทาง ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน ชื่อนายจ้าง และสถานที่ทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จะอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศได้ในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากมีเหตุจำเป็นขอขยายเวลาในการจัดส่งออกไปได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน คือท่านจะได้เดินทางในช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้ไปทำงานต่างประเทศว่ามีชื่อของตัวท่านหรือไม่ 6 บริษัทจัดหางานจะต้องส่งคนหางาน ที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศ เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจะเป็นผู้อบรมให้ฟรี คนหางานไม่ต้องเสียค่าอบรม เพราะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่บังคับไว้ เพื่อให้คนหางานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทำงาน 7 บริษัทจัดหางานต้องจัดการให้นายจ้างในต่างประเทศส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจจัดการได้ต้องเป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนเอง 8 บริษัทจัดหางานต้องพาคนหางานเดินทางผ่านด่านตรวจ คนหางานของกรมการจัดหางาน   เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะตรวจสอบว่าคนหางานไปทำงาน โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่   และมีเอกสารสำคัญต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ เมื่อคนหางานผ่านการตรวจแล้วจะต้องถือเอกสารสำคัญติดตัวไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สัญญาจ้างงาน อย่าคืนให้บริษัทจัดหางานเป็นอันขาด 9 บริษัทจัดหางานต้องแจ้งรายชื่อคนหางาน และสถานที่ทำงานในต่างประเทศ ให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศทราบภายใน 15 วัน คนหางานก็ต้องรายงานตัวเมื่อเดินทางไปถึงภายใน 15 วัน แต่ควรจะรายงานตัวทันทีเพื่อจะได้ไม่ลืม โดยใช้แบบรายงานตัวที่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานมอบให้ในวันที่อบรมก่อนเดินทาง 10 บริษัทจัดหางานต้องดูแลให้คนหางานได้รับค่าจ้าง และตำแหน่งงานตรงตามสัญญาจ้างงาน

การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร หมายถึง, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร คือ, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร ความหมาย, การไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางานมีขั้นตอนอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu