ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง?, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง? หมายถึง, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง? คือ, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง? ความหมาย, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง?

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

คำตอบ

                เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุโดยการประมูลฯ พร้อมทั้ง นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ e-Auction และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างไปพร้อมกัน โดยมี รายละเอียดดังนี้           1 องค์ประกอบ                 bull ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นประธาน และระดับ 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการ คณะกรรมการทุกคณะควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้                 bull ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ e-Auction เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ           2 การจัดประชุมฯ                 bull กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้า ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ทำหน้าที่ประธานกรรมการแทนสำหรับกรณีเมื่อถึงเวลาประชุมฯ ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการแทนเท่าที่จำเป็นแล้วรายงานประธานกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป                 bull ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียง หนึ่งเสียงในการลงมติ โดยมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์                 bull หากกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้บันทึกความ เห็นแย้งไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง หมายถึง, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง คือ, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ความหมาย, คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะต้องแต่งตั้งตอนไหน มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu