ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง?, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง? หมายถึง, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง? คือ, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง? ความหมาย, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง?

ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง

คำตอบ

                      1 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมความต้องการใช้พัสดุ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้                               bull ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะ Specification เดียวกันหรือใกล้เคียงไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกในการจัดประมูลฯ ซึ่งสามารถดำเนินการ ตามมาตรา 19 1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ ศ 2545 กำหนดว่าให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันได้                               bull รายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับพัสดุ เช่น การบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการ การบำรุงดูแลรักษา และสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่จะใช้พัสดุ เพื่อประเมินถึงผลดี-ผลเสียของการรวมหรือการแยกกันจัดการประมูลฯ ยกตัวอย่างเช่น การรวมความต้องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด และส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ชุด เพื่อให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุดสำหรับการจัดประมูลฯ คือ 12 ชุด เมื่อมีการจัดซื้อและรับมอบพัสดุดังกล่าวแล้ว หากในส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุง อาจจะไม่สามารถได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากผู้ค้าไม่มีสาขาให้บริการ ในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น                     2 เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการในการ จัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                               bull เหตุผลความจำเป็น เช่น การจัดหาพัสดุนั้นเข้าข่ายต้องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 กล่าวคือ วงเงินงบประมาณเกินกว่า 2 000 000 บาท สองล้านบาทถ้วน และไม่ต้องดำเนินการโดยวิธีพิเศษ หรือ กรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น                               bull รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง                               bull เอกสารประมูลฯ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลฯ แบบสัญญาซื้อขาย และแบบหนังสือค้ำประกัน เป็นต้น                               bull กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรืองานจ้างนั้นแล้วเสร็จ                               bull วงเงินงบประมาณ                               bull ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ                               bull ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็น ในการซื้อหรือการจ้าง ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเชิญชวนผู้ค้า หรือผู้รับจ้างเข้าร่วมประมูลฯ                               bull เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการประมูลฯ ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง หมายถึง, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง คือ, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง ความหมาย, ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่อะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu