ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย?, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย? หมายถึง, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย? คือ, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย? ความหมาย, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย?

การยื่นขอวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้ 1 แบบฟอร์มใบสมัคร                   ให้ผู้สมัครขอวีซ่ากรอก พร้อมตอบคำถามทุกข้อ และลงนามในแบบฟอร์ม 157A 2 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า                   ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า Visa Application Charge VAC   430 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หากชำระในประเทศออสเตรเลีย 3 Confirmation of Enroment COE หรือ ใบตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา                   ใบตอบรับจากทางสถาบันการศึกษานี้ ต้องมีอายุใช้การได้ valid COE ขณะที่มีการ พิจารณาการอนุมัติวีซ่า 4 เอกสารทั่วไป เอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล                   - หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต ของผู้สมัครขอวีซ่าและต้องมีอายุครอบคลุมตลอด ระยะเวลาทั้งหมดของการ พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรืออย่างน้อยต้องมีอาย ุใช้การได้อีก 6 เดือน ในขณะที่ยื่นใบสมัครขอวีซ่า เพื่อป้องกันปัญหาใดๆ ในการเดิน ทางเข้า-ออกประเทศ                   - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป ของผู้สมัคร                   - ทะเบียนบ้าน สูติบัตรของผู้สมัคร                   - บัตรประชาชน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ของผู้สมัคร                   - เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่เกี่ยวข้อง 5 การตรวจสุขภาพ ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องดำเนินการ ต่อไปนี้                   ดำเนินการตรวจสุขภาพของผู้ขอวีซ่าหลักและของบุคคลอื่นๆทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร ท่านจะต้องใช้ แบบฟอร์มของสถานฑูต From 26 amp 160 โดยขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่สำนักงาน เพื่อการยื่นขอวีซ่า ของออสเตรเลีย การตรวจสุขภาพ ต้องกระทำโดยแพทย์และโรงพยาบาลที่อยู่ใน รายชื่อที่อนุมัติโดย แผนกวีซ่าของ สถานฑูตออสเตรเลีย ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายนามแพทย์และโรงพยาบาลเหล่า นี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานฑูตออสเตรเลีย www austembassy or th 6 การประกันสุขภาพ                   ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องยื่นหลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน Overseas Student Health Cover   - OSHC และครอบคลุมบุคคลอื่นๆทุกคนที่ระบุ รวมอยู่ในใบสมัคร บางกรณีหลักฐานการจ่ายค่าประกัน สุขภาพนี้จะระบุไว้ที่ Confirmation of Enrolment COE หรือใบตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น หลักฐานที่เพียงพอ 7 ข้อกำหนดด้านการเงิน                   หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวเพียงพอหรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้ จ่ายของตัวท่านเอง และสมาชิกในครอบครัวใดๆที่เดินทาง พร้อม กับท่าน ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน แรกของการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ในกรณีที่เรียนน้อยกว่า 12 เดือน หลักฐานดังกล่าวจะหมายถึง สถานภาพการเงินที่ เพียงพอ ของการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐาน การมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว ที่ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัย อยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่านด้วย                   สำหรับข้าราชการ ทหาร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทุนการศึกษาและมีสมาชิกใน ครอบครัว ที่ไม่มีจุดประสงค์ จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน จะต้องแสดงหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ที่ เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ ครอบครัว ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศ ของท่านเท่านั้น การพิจารณาค่าใช้ จ่ายนี้ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม     ค่าครองชีพ ค่าครองชีพต่อบุคคลประมาณ 12 000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ปี ไม่ว่าสถานภาพการดำรงชีพอยู่ใน รูปแบบใดก็ตาม                     ค่าเรียน   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย กลับภูมิลำเนาของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว     สำหรับผู้สมัครที่มีสมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายนี้จะรวมถึงค่าครองชีพที่จะต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละปีของสมาชิก ในครอบครัว แม้จะไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่เกี่ยวข้อง                   สำหรับคู่สมรสของท่าน 4 200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ปี                     สำหรับบุตรคนแรก 2 000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ปี บวก 8 000 ดอลลาร์ ปี สำหรับค่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุ ระหว่าง 5-18 ปี                     สำหรับบุตรคนที่ 2 และคนต่อไป คือ 1 400 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ปี บวก 8 000 ดอลลาร์ ปี สำหรับค่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปี ค่าเรียนจะคิดคำนวณจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในกรณีที่บุตรของท่านจะมีอายุ 5 ขวบ ระหว่างที่อาศัยอยู่ใน ประเทศออสเตรเลีย การพิจารณาหลักฐานด้านการเงิน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นเงินสดนอกเสีย จากว่า หลักฐานด้านการเงินรูปแบบนี้เป็นเงินที่ใช้ในการวางมัดจำหรือค้ำประกัน ข้อมูลจาก ISEC Education Service

วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย หมายถึง, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย คือ, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย ความหมาย, วีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu