ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โอนบ้าน?, โอนบ้าน? หมายถึง, โอนบ้าน? คือ, โอนบ้าน? ความหมาย, โอนบ้าน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

โอนบ้าน?

ในกรณีที่มีการซื้อขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินโดยที่ผู้ซื้อได้ตกลงรับผิดชอบค่าโอนให้กับผู้ขาย อยากทราบว่าค่าโอนผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คำตอบ

              ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 457 บัญญัติว่า quot ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อ ผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย quot ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขาย จึงมีหน้าที่ออกกันคนละครึ่งตามกฎหมาย สำหรับค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร กำหนดให้ผู้มีเงินได้ ผู้ขาย เป็นผู้เสีย ผู้ซื้อมีหน้าที่หักและนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับการจดทะเบียนขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้               1 ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 2 คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าเป็นการขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0 01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546               2 ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน จะเป็นผู้คำนวณและเรียกเก็บในขณะจดทะเบียน               3 ค่าอากรแสตมป์ใบรับ อัตราร้อยละ 50 สตางค์ คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า               4 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนได้มา อัตราร้อยละ 3 3 รวมภาษีท้องถิ่น คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า แต่ในขณะนี้ มีการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ 0 11 ซึ่งอัตรานี้ จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว และไม่มีกฎหมายให้ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเสียในอัตราปกติ และเมื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับตาม 3               แต่ถ้าเป็นการขายอาคารพานิชย์พร้อมที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ข้อมูลจาก กรมที่ดิน

โอนบ้าน, โอนบ้าน หมายถึง, โอนบ้าน คือ, โอนบ้าน ความหมาย, โอนบ้าน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu