ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ?, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ? หมายถึง, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ? คือ, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ? ความหมาย, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ?

การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ

คำตอบ

                  เพื่อให้การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งการเจรจาในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กนศ จึงได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะเจรจา FTA 7 คณะ ดูแล 9 ประเทศ คือ                   หัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีรายประเทศ มีหน้าที่ดำเนินการเจรจาตามกรอบหรือแนวทางตามที่ กนศ มอบหมาย และประสานกับคณะทำงานประสานยุทธศาสตร์และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้                     1 นายนิตย์ พิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศสหรัฐอเมริกา                     2 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศญี่ปุ่น                     3 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน                     4 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศอินเดีย และ BIMST-EC                     5 นายการุณ กิตติสถาพร เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์                     6 นายกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศเปรู                     7   นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ประเทศบาห์เรน                                         และคณะทำงาน FTA จำนวน 2 ชุด ดังนี้                     1 คณะทำงานประสานยุทธศาสตร์และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี เสนอแนะยุทธศาสตร์และนโยบายการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี ให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กนศ พิจารณากำหนดกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และท่าทีการเจรจาเป็นรายประเทศ โดยมีที่ปรึกษารองนายก รัฐมนตรี นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ และภาคเอกชน 3 สภา เป็นคณะทำงาน                     2 คณะทำงานติดตามผลการเจรจา โดยมีนายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในคณะทำงาน มีหน้าที่ดูแล ติดตามความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานของคณะผู้เจรจาจัดเขตการค้าเสรี เสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงจัดทำเขตการค้าเสรี การปรับตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับผลของความตกลง                     ในการจัดทำเขตการค้าเสรี รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมและวางมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สินค้ากลุ่มต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้                     1 เร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องตามขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่สินค้าไทย                     2 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรฐานบังคับในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ในสินค้าผักผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม เป็นต้น เพื่อให้ สินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานและสามารถส่งออกได้อย่างคล่องตัวนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ และระงับการนำเข้าสินค้าที่ตรวจพบโรคพืช สารปนเปื้อน และสิ่งผิดปกติกับสินค้านำเข้า                     3 กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารนโยบาย นำเข้า ได้มีการกำหนดมาตรการ เงื่อนไข ขั้นตอน ในการนำเข้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดการนำเข้าสินค้าที่จะแข่งขันในไทยและเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                     4 ได้เจรจาจัดทำความตกลงมาตรฐานยอมรับร่วม ในการตรวจสอบด้าน มาตรฐานกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยส่งไปจีนได้ง่ายขึ้น                     5 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้ง Special Task Forces 4 คณะ เพื่อเร่งเจาะ ตลาด กระจายสินค้า และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนส่งเสริมให้นักธุรกิจเข้าไปขายสินค้าในเมือง มณฑลต่าง ๆ ของจีนมากขึ้น ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ หมายถึง, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ คือ, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ความหมาย, การเตรียมความพร้อมของไทยในการแสวงประโยชน์ และลดผลกระทบจาก การจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu