ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำนำหน้าชื่อประเทศ?, คำนำหน้าชื่อประเทศ? หมายถึง, คำนำหน้าชื่อประเทศ? คือ, คำนำหน้าชื่อประเทศ? ความหมาย, คำนำหน้าชื่อประเทศ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คำนำหน้าชื่อประเทศ?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากทราบกฎเกณฑ์การใช้คำนำหน้าชื่อประเทศครับเพราะเห็นว่าแต่ละประเทศใช้ไม่เหมือนกัน nbsp เช่น nbsp สาธารณรัฐ nbsp สหพันธ์สาธารณรัฐ nbsp สมาพันธรัฐ ฯลฯ เหล่านี้ใช้แตกต่างกันอย่างไร สุภาพ เชาวน์ปรีชา จ พัทลุง

คำตอบ

            ปัจจุบันชื่อที่เป็นทางการของประเทศต่าง ๆ มักมีคำนำหน้าเป็นส่วนประกอบของชื่อรวมอยู่ด้วย เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะการปกครองบางอย่างของประเทศนั้น ๆ ตัวอย่างเช่นประเทศไทย มีชื่อเป็นทางการ คือ ราชอาณาจักรไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Kingdom of Thailand บอกให้รู้ว่าเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข             คำนำหน้าชื่อประเทศนั้น สามารถค้นได้จากหนังสือ quot ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อทวีป   ประเทศ   เมืองหลวงฯ ”   ในที่นี้   “ ซองคำถาม quot   ขอคัดข้อมูลที่ ศ ไพฑูรย์   พงศะบุตร   รวบรวมคำนำหน้าชื่อประเทศต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ๑   ราชอาณาจักร Kingdom เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ตัวอย่างเช่น   ราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand ราชอาณาจักรเบลเยียม Kingdom of Belgium   ราชอาณาจักรโมร็อกโก   Kingdom of   Morocco ๒   ราชรัฐ   Principality   Grand Duchy เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีประมุขของประเทศดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าชาย หรือพระราชวงศ์ Prince หรือ Grand Duke ตัวอย่างเช่น   ราชรัฐอันดอร์รา Principality of Andorra ราชรัฐลิกเตนสไตน์   Principality of Liechtenstein ราชรัฐโมนาโก Principality of   Monaco   ราชรัฐลักเซมเบิร์ก Grand Duchy of Luxembourg ๓   รัฐสุลต่าน Sultanate เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีสุลต่านเป็นประมุขของประเทศ ในขณะนี้มีประเทศที่ใช้คำนำหน้าชื่อนี้เพียงประเทศเดียว คือ รัฐสุลต่านโอมาน Sultanate of Oman ๔   สาธารณรัฐ Republic เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ Republic of Singapore สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Republic of the Philippines สาธารณรัฐฝรั่งเศส French Republic             บางประเทศอาจมีคำประกอบชื่ออย่างอื่นกำกับคำว่าสาธารณรัฐ เพื่อบ่งบอกลักษณะการปกครองบางอย่างเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เช่นคำว่า สาธารณรัฐประชาชน   People|s Republic   สาธารณรัฐสังคมนิยม Socialist   Republic และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน People|S Democratic Republic มักใช้กับประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์   ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ People|S Republic of Bangladesh สาธารณรัฐประชาชนจีน People|s Republic of China สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Socialist   Republic of Vietnam สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People|s Democratic Republic สาธารณรัฐบางแห่งมีคำประกอบชื่อที่เน้นความสำคัญของศาสนา หรือเชื้อชาติหลักของประเทศ ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน lslamic Republic of lran สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน lslamic Republic of Pakistan สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic สาธารณ รัฐอาหรับอียิปต์ Arab Republic of Egypt มีประเทศหนึ่งที่ใช้คำนำหน้าชื่อประเทศเป็นพิเศษแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือ สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา Cooperative Republic of Guyana ประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ มีชื่อว่า บริติช กิอานา British Guiana เมื่อได้รับเอกราช ได้ตั้งชื่อประเทศโดยมีคำว่าสาธารณรัฐสหกรณ์ เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศ ๕   สหพันธ์สาธารณรัฐ   FederaI Republic หรือ Federative Republic และสมาพันธรัฐ Confederation เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวม คือ แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐต่าง ๆ แต่ละรัฐมีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองดูแลเป็นอิสระ ในขณะเดียวกันก็มีรัฐบาลกลางดูแลการปกครองส่วนรวมของประเทศ ตัวอย่างเช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน FederaI Republic of Germany สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย FederaI Republic Nigeria สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Federative Republic of Brazil สมาพันธรัฐสวิส Swiss Confederation ๖   สหรัฐ   United States และสหภาพ Union เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวมทำนองเดียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐ และสมาพันธรัฐ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา United States of America สหรัฐเม็กซิโก United Mexican States สหภาพพม่า   Union of Myanmar ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีประเทศหนึ่งซึ่งมีการปกครองแบบรัฐรวม ประกอบด้วยรัฐเล็ก ๆ ซึ่งมีประมุขในตำแหน่งที่เรียกว่า เอมีร์ Emir และเรียกชื่อประเทศว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates คำว่า Emirate ในที่นี้หมายถึงรัฐที่มีเอมีร์เป็นประมุข   ทำนองเดียวกับรัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข ซึ่งเรียกว่า Sultanate   ดังกล่าวมาแล้วในข้อ ๓ ๗   สหราชอาณาจักร United Kingdom และสหสาธารณรัฐ United Republic เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่รวมเอาดินแดนซึ่งเคยเป็นอิสระต่อกัน มาเข้าอยู่ใต้การปกครองเดียวกัน หากมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศก็เรียกว่า สหราชอาณาจักร แต่ถ้ามีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็เรียกว่า สหสาธารณรัฐ ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ United Kingdom of Great Britain and Northern lreland สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย United Republic of Tanzania ๘ เครือรัฐ Commonwealth เป็นคำนำหน้าชื่อบางประเทศเพื่อบ่งบอกว่าเป็นประเทศที่ร่วมอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ ตัวอย่างเช่น เครือรัฐออสเตรเลีย Commonwealth of Australia เครือรัฐบาฮามาส Commonwealth of the Bahamas เครือรัฐโดมินิกา Commonwealth of Dominica ประเทศเหล่านี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน   เมื่อได้รับเอกราชแล้วยังคงมีความผูกพันร่วมอยู่ในเครือเดียวกันจึงใช้คำนำหน้าชื่อประเทศว่า Commonwealth   ซึ่งย่อสั้นลงจากคำเดิมว่า British Commonwealth   “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

คำนำหน้าชื่อประเทศ, คำนำหน้าชื่อประเทศ หมายถึง, คำนำหน้าชื่อประเทศ คือ, คำนำหน้าชื่อประเทศ ความหมาย, คำนำหน้าชื่อประเทศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu