ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย?, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย? หมายถึง, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย? คือ, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย? ความหมาย, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย?

อยากทราบค่ะว่า กิจการใดบ้างค่ะ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

          การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม           1 การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 1 8 ล้านบาทต่อปีี         2   การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ เป็นต้น คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป 28 2535 ฯ         3   การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค กระบือ ไก่หรือเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็นต้น คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป 29 2535ฯ         4   การขายปุ๋ย         5   การขายปลาป่น อาหารสัตว์         6   การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์         7   การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน                             ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการตาม 1 ถึง 7 ดังกล่าว จะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้             8   การนำเข้าสินค้าตาม 2 ถึง 7         9   การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน       10   การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ อย่างไรก็ดี หากเป็นการให้บริการขนส่งโดยอากาศยาน และการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ผู้ประกอบการมีสิทธิเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้       11   การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเล       12   การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน       13   การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์       14   การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น       15   การให้บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ       16   การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ       17   การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี         18   การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ       19   การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน       20   การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์       21   การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นการหารายได้ หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม       22   การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย         23   การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น         24   การบริจาคสินค้าให้แก่สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด       25   การขายบุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ขายเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง       26   การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลากบำรุงสภา-กาชาดไทย       27   การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากร หรือแสตมป์อื่นของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้       28   การให้บริการสีข้าว ข้อมูลจาก กรมสรรพากร The Revenue Department

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย หมายถึง, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย คือ, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ความหมาย, กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu