ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล?, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? หมายถึง, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? คือ, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? ความหมาย, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
คำถาม

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล?

ผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิของตนเอง ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล nbsp

คำตอบ

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล   ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ 1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ   ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพลพลภาพ 2 บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ซึ่งได้แก่   ก บุตร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว และจำกัดจำนวนบุตร เบิกได้เพียง 3 คน โดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่                       ข คู่สมรส ของผู้มีสิทธิ                       ค บิดาและมารดา ของผู้มีสิทธิ - กรณีบุคคลในครอบครัว   จะต้องเป็นบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดา - ระยะเวลาการใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล                       - ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต                                             - บุตร มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนบรรลุนิติภาวะ ยกเว้นบุตรที่ไร้ความสามารถ                             หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต                       - คู่สมรส มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต                       - บิดาหรือมารดา มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต                         บุคคลมีสิทธิดังกล่าวข้างต้น   สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้                                             1 สถานพยาบาลของทางราชการ   ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งประเภทคนไข้ในและคนไข้นอกได้เต็มจำนวนเท่าที่จ่ายไปจริงเว้นแต่ ก ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด                       ข ค่าห้อง ค่าอาหาร เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้                       - ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 200 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนวัน                       - ค่าห้องและค่าอาหารที่ไม่ใช่เตียงสามัญให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันครั้งละไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้นผู้มีสิทธิต้องรับภาระเอง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลแต่งตั้ง วินิจฉัยว่าเป็นต้องรักษาเกิน 13 วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามจำนวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย                       ค ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งทางราชการส่งไปตรวจกรณีพิเศษ ในกรณีที่เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการซึ่งสถานพยาบาลฯ ไม่สามารถให้บริการได้ และสถานของเอกชน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด                       ง การตรวจสุขภาพประจำปี ให้ตรวจตามปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าตรวจสุขภาพประจำปีเบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิเบิก                                             2 สถานพยาบาลของเอกชน   ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจะเบิกได้เฉพาะคนไข้ประเภทอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อมีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนมาประกอบ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้                         ก ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้ง ค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลของทางราชการ                       ข ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ต้องไม่เกิน 3 000 บาท                       ค การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่สามารถเบิกได้                       3 ระยะเวลาการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก                       - จะต้องดำเนินการเบิกภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล                       - การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ให้ยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล                       4 วิธีการขอเบิก กรณีเป็นคนไข้นอก ผู้มีสิทธิ์   ในสถานศึกษา           ขั้นตอน แบบฟอร์ม 1       ผู้ป่วยจะต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน   2 กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     แบบ 7105 จำนวน 1 ชุด 3 แนบใบเสร็จรับเงิน 4 รายละเอียดการเบิกเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล       จำนวน   1 ฉบับ 5 ตรวจสอบความถูกต้อง 6 จัดทำหนังสือส่งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 7 สำนักงานเขตพื้นที่รับเอกสาร   ขออนุมัติเบิกเงิน วางฏีกา   โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์และแจ้งการโอนเงิน   กรณีเป็นคนไข้นอก ผู้มีสิทธิ์ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ข้าราชการบำนาญ     ขั้นตอน แบบฟอร์ม 1 ผู้ป่วยจะต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 2 กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   แบบ 7105 จำนวน 1 ชุด 3 แนบใบเสร็จรับเงิน 4 ตรวจสอบความถูกต้อง 5 ส่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบ 6 รับเงินสด   กรณีเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐบาล ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ ข้าราชการบำนาญ   ขั้นตอน แบบฟอร์ม 1   กรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 ณ   กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2   รอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7101 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 3 เจ้าหน้าที่มอบหนังสือรับรองฉบับจริง และฉบับสำเนา 1 ฉบับ ให้ผู้มีสิทธิ แล้วนำไปส่งกับสถานพยาบาล ที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล 4 เจ้าหน้าที่เก็บสำเนาคู่ฉบับ และคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 5 ไว้เป็นหลักฐาน   กรณีผู้ขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร ขอให้คู่สมรสใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว 1 บันทึกข้อความแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 2 เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 151 2546 ลงวันที่   30 กรกฎาคม 2546 และคำสั่งที่ 832 2546 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546   ผู้มีอำนาจอนุมัติ 1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 151 2546 ลงวันที่   30 กรกฎาคม 2546 เรื่อง   มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล       มอบอำนาจ แจ้งการใช้สิทธิ การตอบรับการใช้สิทธิ   การออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน สำหรับตนเอง ข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญในสังกัด มอบอำนาจให้     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี     2   คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 832 2546 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546 เรื่อง   มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล       มอบอำนาจ แจ้งรับรองการใช้สิทธิ สำหรับตนเอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี      

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หมายถึง, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คือ, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ความหมาย, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu