ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน?, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน? หมายถึง, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน? คือ, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน? ความหมาย, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน?

อนยากทราบว่า จะต้องใช้หลักฐานหรือเอกสารประกอบอะไรบ้างค่ะ ในการขอรับประโยชน์ทดแทน

คำตอบ

หลักฐานประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - ใบเสร็จรับเงิน         - ใบรับรองแพทย์ กรณีทันตกรรม       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม สปส 2-16 พร้อมใบรับรองแพทย์       - ใบเสร็จรับเงิน         - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี กรณีขอรับเงินทางธนาคาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับการฟอกเลือดฯ       - แบบคำขอรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สปส 2-18       - สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง       - ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต         - หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรณีคลอดบุตร       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - สำเนาสูติบัตรของบุตร กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย       - สำเนาทะเบียนสมรส กรณีภรรยาผู้ประกันตนคลอดบุตร หากไม่มีทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส       - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี กรณีทุพพลภาพ       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - ใบเสร็จรับเงิน กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล และค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์       - ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ฯ ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม อุปกรณ์ฯที่ใช้       - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด หน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี กรณีขอรับเงินทางธนาคาร กรณีตาย กรณีขอรับค่าทำศพ       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพ       - หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ       - สำเนามรณบัตร       - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด หน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี กรณีขอรับเงินทางธนาคาร กรณีขอรับเงินสงเคราะห์       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์       - สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา       - สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีบุตรไม่มีสูติบัตร       - หนังสือรับรองของนายจ้าง       - กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิ กรณีสงเคราะห์บุตร       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส       - สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน กรณีจดทะเบียนหย่า       - สำเนาสูติบัตร       - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี กรณีชราภาพ       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สปส 2-01       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย       - สำเนามรณบัตรของผู้ประกันตน         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทผู้มีสิทธิ         - สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา         - สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร         - สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้มีสิทธิ       - กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีของผู้รับประโยชน์ทดแทนด้วย กรณีว่างงาน       - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส 2-01 7       - บัตรประจำตัวประชาชน       - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป       - หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน สปส 6-09       - หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน       - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ข้อมูลจาก   สำนักงานประกันสังคม Social Security Office

เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน หมายถึง, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน คือ, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน ความหมาย, เอกสารประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu