ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม?, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? หมายถึง, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? คือ, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? ความหมาย, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม?

วิธีการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีวิธีการอย่างไรค่ะ

คำตอบ

          1   แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม             แบบคำขอที่ใช้ในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ พ 01 ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เขต อำเภอ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำหรับในจังหวัดอื่นขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา อำเภอ ทุกแห่ง       2   เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม           1   คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ พ 01 จำนวน 3 ฉบับ           2   สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริง พร้อมภาพถ่ายสำเนาดังกล่าว           3   บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว           4   สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ กรณีเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย คำขอหมายเลขบ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว           5   หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล             6   หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว กรณีเป็นนิติบุคคล           7   บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว           8   แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถ่ายสถานประกอบการจำนวน 2 ชุด           9   กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว โดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ข้อมูลจาก กรมสรรพากร The Revenue Department

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ความหมาย, การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu