ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ คือ, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ ความหมาย, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสาธารณสุขของไทย เพราะเป็น “วันสถาปนาการสาธารณสุข” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น “วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข” และ เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ”

ความเป็นมาวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ระลึกสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข มีอยู่ ๒ วัน คือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล กองบุราภิบาล เข้าด้วยกัน ประกาศตั้งเป็นกรมสาธารณสุข ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุของค์แรก จึงนับว่าวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เป็นวัน สถาปนาการสาธารณสุข ซึ่งทางราชการได้เชิญชวนให้กระทรวง ทบวง กรม และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ราชการ และเคหะสถานบ้านเรือนทั่วไป โดยได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาหลายสิบปีแล้ว

และเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ได้สถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ถือ
วันที่ ๑๐ มีนาคม เป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการบำเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนา เสนอผลการปฏิบัติงานทางวิทยุกระจายเสียง และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานประจำปีในวันนั้น

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นว่า ควรจะเปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขเป็นวันที่
๒๗ พฤศจิกายน เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีหนังสือที่ สธ. ๐๑๐๐/๒๕๔๙ ลงวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๐๙ กราบเรียนขออนุมัติไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และต่อมาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเวียนที่ สร. ๐๔๐๑ / ว.๗๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๙ เวียนกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ว่าได้นำเรื่องเสนอท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วย ดังนั้น วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข จึงเปลี่ยนจากวันที่ ๑๐ มีนาคม เป็นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา

ความเป็นมา วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

19 พฤศจิกายน 2545 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสาธารณสุขของประเทศ ประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีเป้าหมายให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น โดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่า “สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อประชาชนทุกคน ที่เน้น “การสร้างสุขภาพ” มากกว่าการ “ซ่อมสุขภาพ” กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ”ด้วย โดยเน้นให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและพัฒนางานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรด้านสุขภาพ ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างสุขภาพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโรคที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และส่งผลถึงโครงสร้างระบบสังคมไทยให้อยู่ยั่งยืนและทำหน้าที่ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์

 

ขอบคุณที่มา https://www.hblcenter.net/

วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ คือ, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ ความหมาย, วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu