ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พรรคชาติไทย, พรรคชาติไทย หมายถึง, พรรคชาติไทย คือ, พรรคชาติไทย ความหมาย, พรรคชาติไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พรรคชาติไทย

หัวหน้าพรรค : บรรหาร ศิลปอาชา

เลขาธิการพรรค : นายประภัตร โพธสุธน

โฆษกพรรค : นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์

ก่อตั้ง : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นโยบายพรรค : สามัคคี ก้าวหน้า มั่นคง

 

การตั้งพรรคชาติไทย

 

"ชาติไทย" เป็นคำที่มีความหมายและความสำคัญในตัวเองอย่างลึกซึ้ง เป็นมงคลนาม

สมาชิกของพรรคมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งด้วยชีวิตจิตใจ

เป็นอุดมการณ์สูงส่งซึ่งเรายึดมั่นไม่เสื่อมคลาย จึงได้ให้ชื่อพรรคว่า "พรรคชาติไทย"

 

ผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพรรคชาติไทย คือ พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลตรี ศิริ สิริโยธิน

และพลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทยได้จัดตั้งพรรคขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517

ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2517

 

 คณะกรรมการบริหารพรรค

หัวหน้าพรรค :

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

รองหัวหน้าพรรค :           

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

นายจองชัย เที่ยงธรรม

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

นายนิกร จำนง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

 

รักษาการรองหัวหน้าพรรค

นายกร ทัพพะรังสี

 

เลขาธิการพรรค

นายประภัตร โพธสุธน

           

รองเลขาธิการพรรค

นายเกษม สรศักดิ์เกษม

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ

นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์

นายนพดล พลเสน

 

เหรัญญิกพรรค

นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ

 

โฆษกพรรค

นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์

 

รองโฆษกพรรค

นายเอกพจน์ ปานแย้ม

น.ส.ปอรรัชม์ ยอดเณร

นายศิริโชค สิริวรรณภา

นายวัชระ กรรณิการ์

นายสนธิญา สวัสดี 

 

กรรมการบริหาร

นายกมล จิระพันธุ์วาณิช

นายกูเฮง ยาวอหะซัน

นายกฤชชัย     มรรคยาธร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ

นางบุปผา อังกินันทน์

น.พ.บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์

นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์

น.ส.ปอรรัชม์ ยอดเณร

นายมงคล โค้ววัตนะวงษ์รักษ์

นายยุทธนา โพธสุธน

นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา

นายวิพัฒน์ คงมาลัย

นายวิรัช พิมพะนิตย์

ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง

นายศักดิ์ชัย จินตะเวช

นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

นายสมชาย ไทยทัน

น.ส.สุภัตรา วิมลสมบัติ

นายเสมอกัน   เที่ยงธรรม

นายเอกพจน์ ปานแย้ม

นายอมร  อนันตชัย


 ข้อมูลจาก : https://www.chartthai.or.thการกำหนดนโยบาย

พรรคชาติไทยได้กำหนดการบริหารประเทศไว้ 2 ประการคือ

 

นโยบายที่จะต้องกระทำโดยเร่งด่วนทันที จะต้องรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ดำเนินชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชาติ พยายามลดความเหลื่อมล้ำของบุคคลในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้น้อยลงด้วยวิธี สร้างสรรค์ กล่าวคือ ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้สูง ลงทุนในกิจการที่ให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้คนมีงานทำมากขึ้น นโยบายทั่วไป เป็นนโยบายระยะยาวในการสร้างและส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้า มั่นคงในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร

 

ผู้นำในการบริหารพรรค

 

  - พลตำรวจตรีประมาณ อดิเรกสาร หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2517 - 2529

  - พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2529-2534

  - พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2534-2535

  - พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2535-2537

  - นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

  - พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ เลขาธิการพรรคชาติไทย พ.ศ. 2517-2522

  - นายบรรหาร ศิลปอาชา เลขาธิการพรรคชาติไทย พ.ศ. 2522 - 2537

  - นายเสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรคชาติไทย พ.ศ. 2537-2539

  - นายปองพล อดิเรกสาร เลขาธิการพรรคชาติไทย พ.ศ. 2540 - 2543

  - นายสนธยา คุณปลื้ม เลขาธิการพรรคชาติไทย พ.ศ. 2544 - 2547

  - นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทย พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

 

สำนักงานพรรคชาติไทย

 

- พ.ศ. 2517 - 2519 สำนักงานพรรค ตั้งอยู่ข้างโรงภาพยนต์ศาลาเฉลิมไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยทำพิธีเปิดป้ายพรรคเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2517

 

- พ.ศ. 2522 - 2524 สำนักงานพรรคย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 161 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522

 

- พ.ศ. 2524 - 20 พฤศจิกายน 2540 สำนักงานพรรคได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 325/74 - 76 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2524

 

- 21 พฤศจิกายน 2540 สำนักงานพรรคได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 2438070-3 โทรสาร 2438074

 

พรรคชาติไทยกับการเลือกตั้ง

 

ครั้งที่ วันที่ จำนวน ส.ส.  สถานภาพ นายกรัฐมนตรี เหตุการณ์สำคัญ

 

- 26 ม.ค. 2518   28 คน  รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

- 04 เม.ย. 2519  56 คน  รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช  -

- 22 เม.ย. 2522  42 คน  รัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ลงสมัครในนามกลุ่มชาติไทย

- 18 เม.ย. 2526  73 คน  ฝ่ายค้าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พรรคชาติไทยมีผู้นำฝ่ายค้านคนแรก

- 27 ก.ค. 2529   63 คน  รัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  

- 24 ก.ค. 2531   87 คน  รัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล

- 22 มี.ค. 2535   74 คน  รัฐบาล พลเอก สุจินดา คราประยูร  

- 13 ก.ย. 2535   77 คน  ฝ่ายค้าน นายชวน หลีกภัย  พรรคอภิปรายเรื่อง สปก.4-01 ทำให้รัฐบาลยุบสภา

-   2 ก.ค. 2538   92 คน  รัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา  พรรคเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล

- 17 พ.ย. 2539   39 คน  ฝ่ายค้าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ –

- 19 พ.ย. 2540   39 คน  ฝ่ายรัฐบาล นายชวน หลีกภัย -

-   6 ม.ค. 2544   41 คน   รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  -

-   6 ก.พ. 2548   25 คน  ฝ่ายค้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

 

นโยบายด้านการเมือง

 

เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

พรรคชาติไทยมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมทั้งจะยึดมั่นและส่งเสริม ระบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           

ยึดถือรัฐธรรมนูญ

พรรคชาติไทยตระหนักถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายและกรอบกติกาสูงสุดของประเทศ ดังนั้นจึงมุ่งมั่น ที่จะยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรวมทั้งจะส่งเสริมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเท่าเทียมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และปัจเจกชนโดยทั่วไป เพื่อความสงบเรียบร้อยและความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย

 

เสริมสร้างองค์กรทางการเมือง

พรรคชาติไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ เพื่อตอบสนอง เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเป็นกลุ่มหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

 

 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พรรคชาติไทยตระหนักว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนหมู่บ้าน และท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมืองและการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดสำนึก ประชาธิปไตย ในระดับชุมชน เพื่อนำไปสู่การเกิดของประชาสังคมอย่างแท้จริงข้อมูลทั่วไป

  

ข้อ 1 พรรคการเมืองนี้ชื่อว่า “พรรคชาติไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “CHARTTHAI PARTY” เรียกโดยย่อว่า “ชท.” หรือ “CTP.”

 

ข้อ 2 เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย ภายในมีธงไตรรงค์ ตอนล่างของธงมีคำว่า    “พรรคชาติไทย” และคำขวัญว่า “สามัคคี ก้าวหน้า มั่นคง” ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

ความหมาย

แผนที่ประเทศไทย หมายถึง พรรคชาติไทยอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งเป็นของคนทุกคนในชาติ ธงไตรรงค์ หมายถึง พรรคชาติไทยยึดถือสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ คำขวัญที่ว่า “สามัคคี ก้าวหน้า มั่นคง” หมายถึง ต้อง สร้างความสามัคคีให้เกิดกับทุกคนในชาติ เมื่อเกิดความสามัคคี ประเทศชาติและพรรคก็จะมีความมั่นคง อันมีผลทำให้ประเทศชาติและ พรรคมีความก้าวหน้าซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “UNITY PROGRESS SOLIDITY”

 

ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 


พรรคชาติไทย, พรรคชาติไทย หมายถึง, พรรคชาติไทย คือ, พรรคชาติไทย ความหมาย, พรรคชาติไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu