ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมายถึง, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คือ, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ความหมาย, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

     สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จำนวน 1982 คน ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำการคัดเลือกเหลือ 100 คน แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     สัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ มาจากบุคคลในภาครัฐ 28 คน ภาคเอกชน 27 คน ภาคสังคม 23 คน และภาควิชาการ 22 คน หากจำแนกตามภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ 10 คน ภาคกลาง 68 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน และภาคใต้ 10 คน

 รายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ดังต่อไปนี้
1.นายกนก โตสุรัตน์
2.นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
3.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
4.นายกล้านรงค์ จันทิก
5.นายการุณ ใสงาม
6.นายกิตติ ตรีเศรษฐ
7.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
8.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
9.นายคมสัน โพธิ์คง
10.นายจรัญ ภักดีธนากุล
11.นายจรัส สุวรรณมาลา
12.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
13.นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
14.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
15.นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
16.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
17.นายชวลิต หมื่นนุช
18.นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
19.นายชาติชาย แสงสุข
20.นายชาลี กางอิ่ม
21.นายชำนาญ ภูวิลัย
22.นายชูชัย ศุภวงศ์
23.นายโชคชัย อักษรนันท์
24.นายไชยยศ เหมะรัชตะ
25.นางดวงสุดา เตโชติรส
26.นายเดโช สวนานนท์
27.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
28.พล.ต.ท.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
29.นายธวัช บวรวนิชยกูร
30.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
31.นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง
32.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
33.นายนรนิติ เศรษฐบุตร
34.นายนิตย์ วังวิวัฒน์
35.นายนิมิต ชัยจีระธิกุล
36.นายนุรักษ์ มาประณีต
37.นายปกรณ์ ปรียากร
38.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
39.นายประพันธ์ นัยโกวิท
40.นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ
41.นายประสงค์ พิทูรกิจจา
42.นายปริญญา ศิริสารการ
43.นางพรรณราย แสงวิเชียร
44.น.ส.พวงเพชร สารคุณ
45.นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
46.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
47.พล.ร.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล
48.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
49.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
50.นายมนตรี เพชรขุ้ม
51.นายนูญศรี โชติเทวัญ
52.นายมานิจ สุขสมจิตร
53.พล.ต.อ.มีชัย นุกูลกิจ
54.นายรัฐ ชูกลิ่น
55.นางรุจิรา เตชางกูร
56.นายวรากรณ์ สามโกเศศ
57.นายวัชรา หงส์ประภัศร
58.นายวิชัย รูปขำดี
59.นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
60.นายวิชัย ศรีขวัญ
61.นายวิชา มหาคุณ
62.นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
63.นายวิทยา คชเขื่อน
64.นายวิทยา งามทวี
65.นายวิทวัส บุญญสถิตย์
66.นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
67.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
68.นายวุฒิสาร ตันไชย
69.นายศรีราชา เจริญพานิช
70.นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
71.นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น
72.นายศิวะ แสงมณี
73.นายเศวต ทินกูล
74.นางสดศรี สัตยธรรม
75.นายสนั่น อินทรประเสริฐ
76.นายสมเกียรติ รอดเจริญ
77.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
78.นายสมชัย ฤชุพันธุ์
79.นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
80.นายสวัสดิ์ โชติพานิช
81.นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
82.นายสวิง ตันอุด
83.นายสามขวัญ พนมขวัญ
84.นายสุนทร จันทร์รังสี
85.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
86.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
87.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
88.นายเสรี นิมะยุ
89.นายเสรี สุวรรณภานนท์
90.นายหลักชัย กิตติพล
91.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
92.นายอภิชาติ ดำดี
93.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
94.นายอรัญ ธรรมโน
95.น.ส.อลิสา พันธุศักดิ์
96.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
97.นางอังคณา นีละไพจิตร
98.น.ส.อาภา อรรถบูรณวงศ์
99.นายอุทิศ ชูช่วย
100.นายโอภาส เตพละกุล


สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมายถึง, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คือ, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ความหมาย, สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu