ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันปลอดควันพิษจากไฟป่า, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า หมายถึง, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า คือ, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ความหมาย, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันปลอดควันพิษจากไฟป่า

           ด้วยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอ มาตรการควบคุมไฟป่า โดยให้จัดตั้ง หน่วยป้องกันไฟป่า ขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมทั้งการขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร เพื่อช่วยตรวจตราป้องกัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การป้องกันไฟป่าขึ้นโดยด่วน 

        ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย ตามที่ พลตรีประมาณ อดิเรกสาร (ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น) เสนอ ดังนั้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 จึงถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดการป้องกันไฟป่าในประเทศไทย ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด และควันที่เกิดจากการเผาป่า ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และกีดขวางการคมนาคมทางอากาศ กรมป่าไม้ จึงเสนอร่างโครงการวันปลอดควันพิษจากไฟป่าต่อคณะกรรมการการจัดการไฟป่าแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

        ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า
         2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า
         3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่ากิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

          1.หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า 
         2.กิจกรรมการรณรงค์การลดเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟ (โดยไม่จุดไฟ)
               2.1 การรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร นำกิ่งไม้ ใบไม้ในพื้นที่ป่า หรือวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้บำรุงพืชผล หรือฝังกลบแทนการเผาทำลาย เป็นการลดเชื้อเพลิง 
               2.2 การทำแนวกันไฟ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า


นิยามของไฟป่า

          US Forest Service ให้คำจำกัดความของไฟป่า ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายว่า “ไฟที่ปราศจากการควบคุม ลุกลามไปอย่างอิสระ แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า ได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่งสามารถเผาผลาญต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่
          โดยลักษณะสำคัญที่แยกแยะไฟป่าออกจากไฟที่เผาตามกำหนด (Prescribe Burning) คือ ไฟป่ามีการลุกลามอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุม ในขณะที่ไฟที่เกิดจากการเผาตามกำหนดจะมีการควบคุมการลุกลามให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น
          สำหรับประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและขอบเขตการจัดการไฟป่า จึงกำหนดคำนิยามของไฟป่าว่า “ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า”

ข้อมูลจาก https://www.dnp.go.th/ForestFire/index.htm

ภาพจาก  www.raorakpar.com/wildfire02.html


วันปลอดควันพิษจากไฟป่า, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า หมายถึง, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า คือ, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ความหมาย, วันปลอดควันพิษจากไฟป่า คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu