ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

IELTS, IELTS หมายถึง, IELTS คือ, IELTS ความหมาย, IELTS คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
IELTS

           IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System  การสอบ IELTS หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป แต่การสอบ IELST ไม่เหมาะกับผู้สอบซึ่งอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยเป็นการทดสอบการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับผลการสอบโดยแยกคะแนนเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ และคะแนนรวม  ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

           ข้อสอบ TELTS จะมี 2 ลักษณะ คือ General Training Module และ Academic Module ซึ่งการสอบทั้ง สองลักษณะนี้จะนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันโดย General Training Module จะเหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการนำผลสอบ ไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาหรือสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยัง ประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือ แคนาดา ส่วนการสอบแบบ Academic Module จะเหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการนำผลสอบ ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา เช่น ใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

          การสอบ IELTS นั้น สามารถสอบได้ทุก 90 วัน หลังจากการสอบครั้งล่าสุด และผลการสอบสามารถใช้ได้เป็นเวลา สองปี จัดสอบที่ The British Council สาขาสยามสแควร์ กรุงเทพ ฯ และ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 โดยจัดสอบ เดือนละ 2 ครั้งตรงกับวันอาทิตย์ ทั้งนี้ต้องเสียค่าสมัครสอบ 5,000 บาท

          หลักฐานการสมัคร

1. กรอกใบสมัครด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
2. รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเอกสารฉบับจริง
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ(ถ้ามี)
- ใบอนุญาติขับขี่
- หนังสือเดินทางตัวอย่างคะแนน TOEFL และ IELTS

ตัวอย่างคะแนน TOEFL และ IELTS ซึ่งบางมหาวิทยาลัยต้องการสำหรับการศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาลัย             ประเทศ               คะแนน TOEFL                คะแนน IELTS
STRATHCLYDE      อังกฤษ                       600                                6.5
QUEENSLAND       ออสเตรเลีย                 550 + TWE = 5               6.5
CANTERBURY       นิวซีแลนด์                   600 + TWE = 5               6.5
LINCOLN                นิวซีแลนด์                   600                                6.5
MASSEY               นิวซีแลนด์                    575 + TWE = 4               6.5

หมายเหตุ

TWE หรือ Test of Written English เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางการ

เขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งในการจัดสอบ TOEFL บางครั้งจะมี TWE ด้วย

การสมัครเรียนติว IELTS
          การเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบ IELTS อาจทำได้โดยการเรียนติว IELTS ท่านสามารถสมัครเรียนติวได้ที่ British Council (สยามสแควร์) IDP (ชั้น 4 อาคารซีพี) ELCA (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก 5 ชั้น 3) และและ AUSTIL (อาคารวานิช 2 ชั้น 5)

                                 อ้างอิง https://library.kmitnb.ac.th/journal/v004n001/Thai8.htmlรายละเอียดเกี่ยวกับ IELTS

           IELTS เป็นระบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติซึ่งเป็นระบบข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้ได้รับการยอมรับในระดับโลก  IELTS ได้ริเริ่มข้อสอบภาษาอังกฤษที่แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ตั้งแต่ 14 ปีมาแล้ว และพัฒนาต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้เป็นข้อสอบมาตรฐานในปัจจุบันให้ได้ องค์กรนับพันและผู้ทำการทดสอบทั่วโลกให้ความเชื่อถือและถือว่า IELTS นั้นเป็นตัวบงชี้ที่ปลอดภัย แม่นยำ และน่าเชื่อถือของความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา ผู้อพยพ และสำหรับผู้ชำนาญ IELTS เป็นการร่วมบริหารโดย University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council และ IDP Education Australia: IELTS Australia 

        University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) นั้น  เป็นผู้นำทางด้านข้อสอบสำหรับผู้ศึกษาภาษาอังกฤษของโลก ในแต่ละปี มีผู้เข้าสอบประมาณ 1.5 ล้านคน ใน 135 ประเทศ

        British Council  เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกด้วยโอกาสการเรียนและความคิดสร้างสรรค์จากประเทศอังกฤษ (UK) และสร้างความสัมพันธ์ยาวนานระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆทั่วโลก British Council เป็นองค์กรนานาชาติสำหรับโอกาสทางด้านภาษาและการเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมและอยู่ใน 109 ประเทศทั่วโลก

         IDP : IELTS Australia เป็นองค์กรการศึกษานานาชาติของประเทศ Australia ซึ่งครอบคลุมวงการกิจกรรมทั้งบริการแนะแนวนักศึกษาและการตีพิมพ์ทางด้านการศึกษาถึงให้คำปรึกษาทางด้านโครงงานและการสอนภาษาอังกฤษพร้อมทั้งการทดสอบ


IELTS, IELTS หมายถึง, IELTS คือ, IELTS ความหมาย, IELTS คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu