ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด หมายถึง, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คือ, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ความหมาย, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ประวัติโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด (Anuban 101 School)

          ตั้งอยู่ที่ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์โทรศัพท์ : 0-4351-1704 โรงเรียนตั้งอยู่ในเนื้อที่ 17 ไร่ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
รายได้เสริมหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน รายได้ 5 หมื่น บ/ด ขั้นต่ำ อ่านด่วนที่ www.abc.321.cn 
          ทิศเหนือ ติดกับถนนเทวาภิบาล
          ทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะ และทุ่งนา
          ทิศใต้ ติดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
          ทิศตะวันตก ติดกับถนนเลียบคลองคูเมือง 

          ปรัชญา : วิชชา จรณ สมฺปนฺโน สอนให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
          คำขวัญ : วิชาการยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณธรรม นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
          สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า สีขาว
          สีฟ้า หมายถึง ความรอบรู้ ความสามารถ ความฉลาด ทางปัญญา นั่นคือ ผู้มีสติปัญญาและเป็นเลิศทางวิชาการ 
          สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจใสสะอาด บริสุทธิ์ นั่นคือ ผู้มีคุณค่า มีคุณงามและความดี

          วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนา ผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีความเป็นสากลทันสมัย และดำรงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ไทย เสริมสร้างให้เป็นผู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีทักษะในการดำเนินชีวิตดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข           

          ภารกิจ : โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กำหนดภารกิจในการจัดการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

 1. จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนและความเป็นเลิศ
 2. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสังคม มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ <
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี คุณภาพกาย สุขภาพจิตและมีทักษะในการดำเนินชีวิต
 4. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน สื่อเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า มีความอบอุ่นและปลอดภัย
 5. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ตามหน้าที่ สร้างความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการนิเทศกำกับ ดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 6. พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและทันสมัยในทุกด้านโดยสร้างสิ่งสอด แทรกที่แปลกใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างจัดระบบการทำงาน ข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในทุกส่วนของโรงเรียน
 7. ระดมสรรพกำลังทรัพยากรทางการศึกษา จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งใน โรงเรียน ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง หลากหลาย
          คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้
 1. เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ประหยัดและออม
 2. เป็นผู้มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที ต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
 3. เป็นผู้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
 4. เป็นผู้มีการประหยัดอดออมและนิยมไทย
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา
 6. เป็นผู้ปฏิบัติตนมีมารยาทที่ดีงาม
 7. เป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 8. เป็นผู้เคารพและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา
 9. เป็นผู้ปฏิบัติตนให้ปลอดจากสิ่งเสพย์ติดและอบายมุข 

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด หมายถึง, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คือ, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ความหมาย, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu