ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ หมายถึง, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ คือ, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ ความหมาย, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ

ท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนทั่วโลก จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันสืบเนื่องมาจากปัญหา Sub Prime ในอเมริกา ซึ่งมีทีท่าว่าจะลุกลามไปฝั่งยุโรป ขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ แต่ครั้นจะไปฝากเงินทิ้งไว้ที่ธนาคารเพื่อรอจังหวะกลับไปยังตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ก็ค่อนข้างต่ำ กองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) ถือเป็นแหล่งพักเงินที่น่าสนใจ เราจึงน่าจะมาทำความรู้จักกองทุนตลาดเงินว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง

กองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ำสุด เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง เนื่องจากตราสารที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินระยะสั้นของสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ระยะสั้นของภาคเอกชน ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ถึงแม้การลงทุนในกองทุนตลาดเงินมีความเสี่ยงต่ำ แต่กลับให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อีกทั้งสำหรับบุคคลธรรมดายังได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีจากกำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนอีกด้วย โดยผลตอบแทนของกองทุนส่วนใหญ่ (ย้อนหลัง 3 เดือน) อยู่ที่ระหว่าง 2.7-3.1% ต่อปี เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ 0.75%

ขณะที่ถ้าเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) แล้ว กองทุนตลาดเงินจะมีจุดเด่นตรงที่สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในแต่ละวันจะไม่ผันผวน เนื่องจาก Duration (อายุเฉลี่ยของพอร์ตกองทุน) ค่อนข้างสั้น ทำให้เวลาคำนวณตามราคาตลาด (mark to market) ผลตอบแทนจะไม่ผันผวนมากนัก แต่กองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) จะเป็นการลงทุนในตราสารระยะกลางและระยะยาว ซึ่งตราสารเหล่านี้เมื่อมีปัจจัยต่างๆเข้ามา เช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะกระทบกับผลตอบแทนได้ เป็นผลให้ NAV มีความผันผวน ซึ่งบางครั้งอาจติดลบได้

ปัจจัยในการคัดเลือกกองทุนที่จะลงทุน

  1. ตราสารที่ลงทุน นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน บางกองเน้นลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ ขณะที่บางกองทุนต้องการเพิ่มผลตอบแทนโดยลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงด้าน Credit risk ที่สูงขึ้นกว่ากองทุนประเภทแรก ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องพิจารณาบริษัทที่ออกตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนด้วย ว่ามีความมั่นคง และน่าเชื่อถือเพียงใด โดยอาจพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่างๆ ที่กองทุนเข้าไปลงทุน
  2. ค่าธรรมเนียมในการจัดการที่ บลจ. เรียกเก็บมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net return) ที่นักลงทุนได้รับ เนื่องจากตราสารที่แต่ละกองทุนเข้าไปลงทุนไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก ประกอบกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ไม่ได้สูงมาก หาก บลจ.ใดที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง ทำให้อัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net Return) ที่นักลงทุนได้รับจะต่ำกว่า บลจ.ที่เรียกเก็บต่ำ (ปัจจุบัน บลจ. เรียกเก็บที่ระหว่าง 0.1%-1%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  3. ขนาดกองทุนที่เหมาะสม หากกองทุนมีขนาดเล็กเกินไป อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ไถ่ถอนการลงทุนในกองทุนออกไป ขณะที่กองทุนที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจมีปัญหาในการหาตราสารที่มีคุณภาพดีมาลงทุนได้

ขณะนี้มีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่เปิดให้บริการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนตลาดเงินแล้ว เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นจะไปตัดเงินจากบัญชีกองทุนตลาดเงินของนักลงทุนท่านนั้นแทนการตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบเดิม ที่ทำเช่นนี้ได้เนื่องจากสภาพคล่องของกองทุนตลาดเงินสูงใกล้เคียงกับเงินฝากออมทรัพย์ เพราะเมื่อทำรายการขาย นักลงทุนจะได้รับเงินในวันถัดไป (T+1) ขณะที่นักลงทุนขายหุ้นก็จะนำเข้าบัญชีกองทุนตลาดเงินอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มผลตอบแทน ดีกว่าไปทิ้งไว้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

นอกจากกองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศแล้ว บลจ.หลายแห่งได้เพิ่มทางเลือกต่อนักลงทุนโดยการออก กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF Money market fund) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง และเงินสกุลยูโร ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวเหมาะสมกับผู้ที่วางแผนส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ และผู้มีธุรกิจทางการเงินกับต่างประเทศแถบยุโรป และอเมริกา รวมถึงนักลงทุนที่หวังลงทุนระยะสั้น สามารถสับเปลี่ยนการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพราะการลงทุนในกองทุนดังกล่าวมีโอกาสขาดทุนได้

โดย คุณปรารถนา ไวทยวรรณ

ที่มา TSI Investment Wiki

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
   
https://www.tsi-thailand.org/
   https://www.set.or.th/

Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ หมายถึง, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ คือ, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ ความหมาย, Money Market Fund แหล่งพักเงินที่น่าสนใจ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu