ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม หมายถึง, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม คือ, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม ความหมาย, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม

คนร่ำรวยหรือ CEO เขาคิดต่างจาก เราที่เป็น พนง อย่างไร

Empathy/Caring

 • Show your contempt for the problem and your concern for the person.
 • Be sensitive to the plight of others. You have to know about the tragedies as well as the triumphs, the failures as well as the success.
 • How do you build a bridge between age 12 and age 40? By remembering.
 • One of the greatest gifts you can give to anyone is the gift of attention.
 • The more you care, the stronger you can be.
 • Don"t operate on the heart with a hatchet.
 • CEO คือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

            ใครจะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีเท่ากับ CEO (Chief Executive Officer) คงไม่มีอีกแล้ว เพราะ CEO คือ หัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารสูงสุดของทุกองค์กร CEO จึงเป็น ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร แต่ การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Initiative) หรือ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนด้วย การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิผล

            เรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือให้เกิดขึ้นในองค์กรใดๆ นั้น นักวิชาการชื่อ จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) ของ Harvard Business School ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในองค์กร จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับรวมแปดขั้นตอน คือถ้าเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็จะมีผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร


  ขั้นตอนของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ขั้นตอน ตามลำดับนั้น ประกอบด้วย
   

  1.       การปลุกเร้าความรู้สึกในความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Establishing a Sense of Urgency)
  การเปลี่ยนแปลงใดๆ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนทุกคนในองค์กรด้วย ดังนั้นถ้าขาดปัจจัยจูงใจที่เหมาะสมที่จะทำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้ว ก็ย่อมยากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
   
  CEO จึงต้องมีความสามารถพูดอธิบายและสื่อสารปลุกเร้าถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น หรือที่ใกล้จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่จะสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กร
   

  2.       การสร้างทีมงานที่ดี (Pick a Good Team)
   
  CEO หรือ อัศวินม้าขาว เพียงคนเดียวคงไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น CEO จะต้องสร้างทีมงานที่มีความสามารถพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ สมาชิกในทีมงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะทำงาน คือ ไม่ใช่ประเภทที่พูดเก่งแต่เพียงอย่างเดียว
   

  3.       การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร (Creating a Vision)
   
  วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้บริหารอยากจะให้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง คือ CEO ต้องทำให้ทุกคนภายในองค์กรมองเห็นภาพเหมือนกัน ว่า องค์กรจะมีสภาพหรือหน้าตาเป็นอย่างไรในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ที่ CEO และทีมงานร่วมกันกำหนดขึ้นมานี้ จะต้องสามารถถ่ายทอดและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนด้วย
   

  4.       การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ (Communicating the Vision)
   
  หลังจากที่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจนแล้ว CEO และทีมงานจะต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้นไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ และพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ได้เข้าใจตรงกัน ว่า องค์กรจะมีลักษณะอย่างไรและทุกคนจะเป็นอย่างไรบ้างภายหลังการเปลี่ยนแปลง
   
  การสื่อสารจะต้องก่อให้เกิดความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้องค์กรและทุกคนดีขึ้น CEO ยังจะต้องพยายามสื่อสารด้วยการแฝงวิสัยทัศน์ไว้ในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการด้วย พร้อมทั้งการใช้ช่องทางในการสื่อสารทุกช่องทางที่มีภายในองค์กรให้เป็นประโยชน์สูงสุด
   

  5.       การกำจัดอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง (Removing Obstacles)
   
  การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโครงสร้างขององค์กรที่ไม่เหมาะสม กฎระเบียบในองค์กรที่ล้าสมัย หรือระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
   
  อุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผู้บริหารบางคนหรือบุคลากรบางกลุ่มที่ต่อต้านหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น ตลอดจนการขาดความมั่นใจในหมู่ผู้บริหารและพนักงานที่มีต่อผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
   
  CEO จึงต้องพยายามที่จะลดหรือจำกัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไป เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีอิสระที่จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่
   

  6.       การวางแผนเพื่อให้เห็นผลสำเร็จในระยะสั้น (Planning for Short-term Wins)
   
  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะทำให้เห็นผลหรือสำเร็จได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และก็ต้องระลึกไว้เสมอว่า เรื่องใดก็ตามที่ทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานโดยยังไม่เห็นผลลัพธ์ ย่อมจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกระตือรือร้น คือ ค่อยๆ หมดไฟที่อยากจะทำต่อไป 
   
  ดังนั้น CEO จะต้องวางแผนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความสำเร็จในระยะสั้นด้วย โดยผลลัพธ์ของความสำเร็จนี้อาจจะเป็นเพียงความสำเร็จเป็นระยะๆ ในเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ได้ เพื่อให้เกิดกำลังใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นการรักษาระดับของความเร่งด่วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย
  ประเด็นที่สำคัญและต้องระวัง ก็คือ ในกรณีที่เห็นผลลัพธ์ช้า อาจทำให้ผู้ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปอยู่ฝ่ายที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ได้
   

  7.       การหลีกเลี่ยงการประกาศชัยชนะที่เร็วเกินไป (Avoid Declaring Victory too Soon)
   
  การวางแผนเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในระยะสั้น (จากขั้นตอนที่ 6) แม้จะเป็นวิธีการที่ดี แต่ถ้ามากเกินไปหรือหลงยินดีกับความสำเร็จเพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจผิดและมัวแต่หลงปลื้มในชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ นั้น จนลืมนึกถึงความสำเร็จใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้า
   
  CEO จึงไม่ควรประกาศชัยชนะของการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป มิฉะนั้นอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่า หมดหน้าที่แล้ว ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงยังไม่จบสิ้น และมีเรื่องที่จะทำอีกมากมาย

  8.       การทำให้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดำรงคงอยู่ตลอดไป (Make Change Stick)
   
  ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว CEO จะต้องทำให้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถดำรงคงอยู่กับองค์กรตลอดไป
  วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถดำรงคงอยู่กับองค์กรตลอดไป ก็คือ การทำให้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเป็น วัฒนธรรมองค์กร หรือกลายเป็น ค่านิยมร่วม ซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทุกผู้คนภายในองค์กรยึดถือและประพฤติปฏิบัติจนเป็น วิถีการทำงาน
   
  ทั้งหมดทั้งปวงนี้ คงต้องสรุปว่า แม้ CEO จะเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนข้างต้นได้ก็จริง แต่ทุกวันนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ

  ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม หมายถึง, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม คือ, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม ความหมาย, ถ้าคุณทำสิ่งเดิม คุณก็จะได้รับสิ่งเดิม คืออะไร

  ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

  คำยอดฮิต

  Sanook.commenu