ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ หมายถึง, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คือ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ความหมาย, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ บริเวณข้างพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันโรงเรียนได้มีการพัฒนาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐาน คุณภาพสูง เป็นที่นิยมของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป นักเรียนประสงค์จะเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับได้ ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายบริเวณได้อีก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีกระแสพระดำริให้พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นใหม่อีก 1 แห่ง บริเวณ หมู่บ้านมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับบุตรธิดาข้าราชบริพารที่พักอาศัยบริเวณหมู่บ้านมหามงคล และเด็กที่อยู่ในวัยเรียนทั่วไปพร้อมทั้งเป็นศูนย์ทดลองจัดการศึกษาตามแนวพระดำริ โดยสำนักพระราชวังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 18 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน และได้พระราชทานนามว่า "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล " ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2540และปี พ.ศ. 2541 ให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมในวงเงินงบประมาณ 20,093,000 บาท ดำเนินการถมดินปรับปรุงพื้นที่ 5,154,000 บาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 3,300,000 บาท อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 206/26จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,544,000 บาท ส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 534,000 บาท โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 35 คน ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 35 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 46 คน รวม 3 ห้องเรียน จำนวน 116 คน โดยมีนางละออ วัฒนไพโรจน์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก มีข้าราชการครู 7 คน ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 4 ชั้น 20 ห้องเรียนบ้านพักครู 6 หน่วย ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียบแบบพระตำหนัก ฯ หลังที่ 2 อาคาร 4 ชั้น 20 ห้องเรียน

 

 

คำขวัญ : สี อักษรย่อ  

คำขวัญพระราชทาน : ปญญาว ธเนน เสยโย

ปรัชญา : เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ในงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน : ม่วง เหลือง

อักษรย่อ : พ.ส.ม.   

สถานที่ภายในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก

- พระตำหนักสวนกุหลาบ อาคารซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงเรียน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระตำหนักสวนกุหลาบ(องค์จำลอง) เป็นที่ตั้งห้องเรียนป.6/3

- โรงโขน อาคารไม้ขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธคันธรรพนาถ เป็นอาคารที่ตั้งของห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการและห้องธุรการ ด้านหน้าของโรงโขนเป็นที่โล่งกว้างใช้ในการประกอบพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีวันพ่อ-วันแม่ ด้านหลังเป็นที่ตั้งของห้องครัวและห้องพัสดุ

- อาคารใหม่ อาคาร 3 ชั้นสร้างเสร็จในปีการศึกษา 2548 ชั้นหนึ่ง เป็นใต้ถุนโล่งกว้างและห้องสมาร์ทสคูล ชั้นสอง เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้องและห้องประชุม ชั้นสาม เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 2 ห้องและห้องสมุด

- สระพระองค์อรไทยฯ อาคารบ่อน้ำตั้งอยู่ข้างโรงโขน เป็นสถานศักสิทธิ์แห่งหนึ่งภายในโรงเรียน

- อาคารศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย

- ศาลาแปดเหลี่ยม เป็นศาลาขนาดเล็กอยู่หน้าห้องสหกรณ์ เป็นที่นั่งพักของนักเรียนและผู้ปกครองก่อนกลับบ้าน

- อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ ชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่กว้าง ใช้เรียนหนังสือ ชั้นสองเป็นที่ตั้งของห้องเรียนป.6/1 และ ป.6/2

- อาคารอเนกประสงค์ 2 อาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณข้างโรงโขน ชั้นหนึ่งเป็นที่ตั้งห้องสหกรณ์และห้องเก็บของ ชั้นสองเป็นห้องประชุมเล็ก

- อาคารอเนกประสงค์ 3 อาคาร 2 ชั้น เป็นที่ตั้งห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละ 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 6 ห้องเรียน

- โรงยิม ใช้เป็นที่เรียนพละและยิมนาสติก

- ป้อมมณีปราการ เป็นอาคารที่ตั้งของห้องเรียนจริยศึกษา เป็นหนึ่งในอาคารป้อมรอบพระบรมมหาราชวังอยู่ระหว่างมุมด้านทิศใต้และทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง

 

ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน

- แถวเต๊ง เป็นอาคารที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ป.1-ป.5 ชั้นละ 3 ห้อง ห้องเรียนดนตรีไทย 3 ห้อง ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนนาฏศิลป์ 2 ห้อง ห้องเรียนดนตรีสากล ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์ ห้องพยาบาล 2 ห้อง ห้องวัดผลและห้องพิพิธภัณกึ่งฑ์วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง(กำลังดำเนินการปรับปรุง)

- อาคารเรียนปฐมวัย อาคารก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น รูปทรงตัวยู ทอดยาวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก แต่เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว ต่อมาชำรุดทรุดโทรม ในปี พ.ศ. 2525 จึงได้มีการซ่อมแซมบูรณะอาคารหลังนี้และใช้เป็นอาคารที่ตั้งของห้องเรียนปฐมวัย 1-2 ชั้นละ 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน

- อาคารเรียนอนุบาล

- สนามฝ่ายในข้อมูลจาก : https://www.phratamnak.com/ปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์

 

ปรัชญา

 

   โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดโครงการและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ใช้วิธีการแก้ปัญหา การทดลองและทำกิจกรรมโดยครูเป็นผู้ช่วยในการดำเนินกิจกรรม

 

เป้าหมาย

 

   นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษ รู้จักปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

วิสัยทัศน์

 

   นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เป็นคนดี สุขภาพดี มีความรู้ ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

 

   1.จัดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

   2. จัดการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ

   3. จักการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัย และธรรมชาติของผู้เรียน

   4. จักการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

   5. จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากลและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

   6.จัดการเรียนรู้ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

 ผู้บริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ - สกุล : นางละออ วัฒนไพโรจน์

เกิด : 14 พฤษภาคม 2492

การศึกษา : 2518 ปริญญาตรี เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การรับการชการ :
             2547 ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม

2511 ครูจัตวา โรงเรียนบ้านห้วยกรด

2512 ครูจัตวา โรงเรียนวัดทุ่งน้อย

2522 รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งน้อย

2535 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกเขมา

2541 ครูใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

2543 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

2537 รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

2538 บุคคลดีเด่นประเภทข้าราชการครู วันประถมศึกษาแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ

2541 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยดีเด่น 

     

 

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ - สกุล : นายสุวิทย์ กฤตวิโรจน์

การศึกษา : ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากร

 

1 คุณอัศนีย์ เหมือนทองจีน ประธานกรรมการ

2 คุณพิศาล อุดม รองประธานกรรมการ

3 คุณมาลินี เลาหสุวรรณพานิช กรรมการ

4 คุณสุวรรณ วังสุขจิต กรรมการ

5 คุณสมทรง แซ่อุย กรรมการ

6 คุณสุธี หอมชื่นชม กรรมการ

7 ร.ต.ต.ธนภูมิ ศรีช่วย กรรมการ

8 คุณพงศ์เทพ ฝนทั่ง กรรมการ

9 คุณศักดิ์ชัย เข็มปัญญา กรรมการ

10 คุณอนันต์ เสมสูงเนิน กรรมการ

11 พระครูธรรมธร ่ยอดสุจิตโต กรรมการ

12 พระครูนิมิตกัลยา ณ วัตร กรรมการ

13 คุณละออ วัฒนไพโรจน์ กรรมการ

14 คุณสุวิทย์ กฤติวิโรจน กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

1 คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย  ประธานกรรมการ

2 คุณหญิงกาญจนา เมฆสวรรค์  รองประธานกรรมการ

3 คุณวรรณนิตย์ พสณฑ์  รองประธานกรรมการ

4 คุณอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์  รองประธานกรรมการ

5 ม.ร.ว.ภิญโญสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์  กรรมการ

6 คุณเฉลียว รักคง กรรมการ

7 คุณสนั่น พ่วงจีน กรรมการ

8 คุณสุมาลี ปริยพาณิชย์ กรรมการ

9 คุณมาลี ตั้งสิน กรรมการ

10 คุณปรีชา นิพนธ์พิทยา กรรมการ

11 พล.ต.ท. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส กรรมการ

12 คุณเกรียงไกร ชำนิการโกศล กรรมการ

13 คุณเผดิมชัย สะสมทรัพย์ กรรมการ

14 คุณไชยา สะสมทรัพย์ กรรมการ

15 คุณไชยศ สะสมทรัพย์ กรรมการ

 

 

บุคลากร

 

 

อนุบาล 1/1 : นางหทัยรัตน์ ทรวดทรง ประจำชั้น

อนุบาล 1/2   : นางสาวนวลศรี งามทรัพย์ ประจำชั้น

อสุบาล 1/3    

อนุบาล 1/4  : นางสาวธัญวาเรส จำปานิส ประจำชั้น

อนุบาล 1/5  : นางสาวอนงลักษณ์ วงศ์สุริยา ประจำชั้น

อนุบาบ 1/6    

อนุบาล 2/1  : นางสาวสังเวียน พึ่งแสง ประจำชั้น

อนุบาล 2/2  : นางสาวรัชดา ประดับศรี ประจำชั้น

อนุบาล 2/3    

อนุบาล 2/4  : นางสาวทิพวรรณ รุ้งทองนิรันดร์ ประจำชั้น

อนุบาล 2/5    

อนุบาล 2/6  : นางวันวิสาข์ มาลัย ประจำชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 : นางสาวสาธา อยู่ญาติมาก ประจำชั้น,การงาน

ประถมศึกษาปีที่ 1/2 : นางเครือวัลย์ อ่อนทองหลาง ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1/3 : นางสมใจ พูลสวัสดิ์ ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ประถมศึกษาปีที่ 1/4 : นางบรรจบ มาเจริญ ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1/5 : นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว ประจำชั้น,ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 1/6 : นางสาวศิรินภา ไชยคำ ประจำชั้น,วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 : นางศิวาพร ปานแก้ว ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ประถมศึกษาปีที่ 2/2 : นางสาววัชรี สู่ความดี ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ประถมศึกษาปีที่ 2/3 : นางธนพร สมเต๊ะ ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ประถมศึกษาปีที่ 2/4 : นางสาวชญาน์นันท์ ตั้งชนะ ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,สังคม

ประถมศึกษาปีที่ 2/5 : นายยงยุทธ กลิ่นถือศีล ประจำชั้น,สังคม

ประถมศึกษาปีที่ 2/6 นางรัชนี แสงนิ่มนวล ประจำชั้น,ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 : นางอุไรรัตน์ ยุวธนากร ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,การงาน,ศิลปะ

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 : นางนิภา คล้ำวิไล ประจำชั้น,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,การงาน,ศิลปะ

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 : นางจิตรา ยิ้มหงษ์ ประจำชั้น,คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 : นางสุภัทรา ดีศรี ประจำชั้น,ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 3/5 : นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ประจำชั้น,ภาษาไทย,

ประถมศึกษาปีที่ 3/6 : นางสาวผาณิต ศรีวิไล ประจำชั้น,ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 4/1 : นางอุไร ยินดีธรรม ประจำชั้น,ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 4/2 : นางกนกวรรณ นาลัย ประจำชั้น,ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 : นางสาวทิพากร ช้างมิ่ง ประจำชั้น,ภาษาไทย ป. 4

ประถมศึกษาปีที่ 4/4 : นางปพินญา เชวงโชติ ประจำชั้น,คณิตศาสตร์ ป.4

ประถมศึกษาปีที่ 4/5 : นางผกามาศ สู่เสน ประจำชั้น,สังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4/6 : นางสาวพรพรรณ อ่อนวงษ์ ประจำชั้น,วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5/1 : นางเพ็ญศรี ฃีวสุขานนท์ ประจำชั้น,คณิตศาสตร์ป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5/2 : นางพิชญ์สินี เทียมเมือง  ประจำชั้น,ภาษาไทยป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5/3 : นางสาวมยุรีย์ สมบูรณ์บัติ ประจำชั้น,วิทยาศาสตร์ป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5/4 : นายประทีป ภู่เกิด  ประจำชั้น,คณิตศาสตร์ ป.5

ประถมศึกษาปีที่ 5/5 : นางสาวดลพร ปันคำ ประจำชั้น.ภาษาอังกฤษ ป. 5

ประถมศึกษาปีที่ 5/6 : นายชัยพร ธรรมวณิชย์ ประจำชั้น,สังคมศึกษาป.5

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 : นางรัตนา เสาวคนธ์ ประจำชั้น,ภาษาไทยป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 : นายสัณฐิติ กำภูพงษ์ ประจำชั้น,คณิตศาสตร์ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 : นางภัทรวดี สวัสดิกิจ ประจำชั้น,วิทยาศาสตร์ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6/4 : นางอรุณี แต่แดงเพชร ประจำชั้น,ภาษาไทยป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6/5 : นางสาวมานิดา อินทรีย์มีศักดิ์ ประจำชั้น,คณิตศาสตร์ ป.6

ประถมศึกษาปีที่ 6/6 : นางสุนีย์ เทียนพึ่งเวียน ประจำชั้น,ภาษาไทยป.6

พิเศษ : นายวัชระ เยียระยงค์ คอมพิวเตอร์ ป.4,5,6

พิเศษ : นางสาวเฉลิมศรี ่ขำพึ่ง คอมพิวเตอร์ ป.1,2,3

พิเศษ : นายวีระกุล เปสลสกุล ศิลปะป.5-6

พิเศษ : นายชูศักดิ์ ลี้บุญส่ง พละศึกษาป.3,5

พิเศษ : นายอนุ เอี่ยมจันทร์พวง พละศึกษา ป.1,4

พิเศษ : นางสาววัชรี สู่ความดี ดนตรี ป.2,3,4

พิเศษ : นางสาวอติภรณ์ โรจนพรทิพย์ สังคมศึกษาป.3

พิเศษ : นางสมใจ พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ ป.2

พิเศษ : นายศรายุทธ แสนชัย สุขศึกษา,การงานป.2,พละป.6

พิเศษ : นายนภดล เชื้อวงษ์ ศิลปะ ป,1,2,6

พิเศษ : ROSANNE TAN ภาษาอังกฤษ

พิเศษ : JERECT JAEA ภาษาอังกฤษ

พิเศษ : นางสุนี เทียนพึ่งเวียน ภาษาอังกฤษ ป.6

 


โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ หมายถึง, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คือ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ความหมาย, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu