ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช หมายถึง, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช คือ, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ความหมาย, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช

รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุด นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (6/2/2008)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 


                                              ประกาศ

                                         แต่งตั้งรัฐมนตรี

                                   ----------------------------

                            (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2549 แล้ว นั้น

        บัดนี้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้


        นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์                    เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
        นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์                 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
        นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี                      เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
        นายสหัส บัณฑิตกุล                       เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
        พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์               เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
        นายสุวิทย์ คุณกิตติ                        เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
        นายชูศักดิ์ ศิรินิล                            เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
        นายจักรภพ เพ็ญแข                        เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
        นายสมัคร  สุนทรเวช                      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง 
        นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ             เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
        ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
        นายนพดล ปัทมะ                            เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
        นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์                    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
        นายสุธา ชันแสง                             เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
        นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล            เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        นายธีระชัย แสนแก้ว                       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        นายสันติ พร้อมพัฒน์                        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
        นายทรงศักดิ์ ทองศรี                       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
        นายอนุรักษ์ จุรีมาศ                         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
        นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        นายมั่น พัธโนทัย                             เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
        นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์                     เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
        พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์      เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
        ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง         เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
        นายสุพล ฟองงาม                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        นายสิทธิชัย โควสุรัตน์                     เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์                    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
        นางอุไรวรรณ เทียนทอง                 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
        นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ                     เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
        นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง                      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        นายบุญลือ ประเสริฐโสภา               เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
        นายพงศกร  อรรณนพพร                   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      
        นายไชยา สะสมทรัพย์                     เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
        นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล                     เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551

       เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน

       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      นายสมัคร สุนทรเวช

        นายกรัฐมนตรี

ที่มา https://media.thaigov.go.th
ภาพจาก www.thairath.co.th

คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช หมายถึง, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช คือ, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ความหมาย, คณะรัฐมนตรี ชุดนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu