ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันสหประชาชาติ, วันสหประชาชาติ หมายถึง, วันสหประชาชาติ คือ, วันสหประชาชาติ ความหมาย, วันสหประชาชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
วันสหประชาชาติ

          องค์การสหประชาชาติ(United Nations Organization ) เป็นองค์ระหว่างประเทศวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อนำสันติภาพสู่โลก พยายามให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้อยู่รวมกันอยู่เสมอภาคและสงบสุข ใน พ.ศ. 2484 ผู้แทนประเทศต่างๆ ได้มาประชุมร่วมที่ราชวังเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษ

          เพื่อเจรจายุติสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเสนอให้จัดตั้งองค์การสันติภาพโลกใน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2484 ประธานนาธิบดีรูสเวลต์แห่งสหรัฐอเมริกาได้แถลงการณ์นี้ร่วมกับนายกรัฐมนตรี เชอร์ชิลแห่งอังกฤษบนเรือเรือประจัญบานออกัสตา เรียกแถลงกราณ์นี้ว่ากฎบัตรแอตแลนติก เพื่อก่อตั้งองค์การสันติภาพและก่อให้เกิดการร่วมลงนามในปฎิญญาสหประชาชาติ ทำให้เกิดคำวสหประชาชาติได้แถลงกราณ์และลงนามกัน ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2485ในพ.ศ. 2486 ได้มีการประชุมที่กรุงมอสโค มีผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียตและจีนได้ประกาศเจตจำนงร่วมกัน

          ในการก่อตั้งองค์สหประชาชาติมีการประชุมที่คฤหาสน์ดัมบาร์ตันโอคส์ที่วอชิงตัน ดีซี ใน 14 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2487 ระหว่างสหรัฐอเมริกา สหราช--อาณาจักร สหภาพโซเวียตและจีน ต่อมาใน 4-12 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2488 รูสเวลต์ สตาลินได้ประชุมกันที่ ยัลตา บนคาบสมุทรไครเมีย เพื่อตกลงกันในเรื่องสิทธิยับยั้งความปลอดภัย ตั้งแต่ 25 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ประเทศต่างๆจำนวนกว่า 50 ประเทศ ได้ร่วมประชุมกันที่ซานฟรานซิสโก เพื่อยกร่างกฎบัตรสหประชาชาติโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 จึงถือว่า วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสหประชาชาติวัตถุประสงค์สำคัญของสหประชาชาติ

วัตถุประสงค์สำคัญของสหประชาชาติ  มี 4 ประการ คือ

          1. ดำรงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
          2. พัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวง
          3. ร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ
          4. เป็นศูนย์กลางประสานการดำเนินการของชาติทั้งปวง ที่จะให้บรรลุจุดหมายปลายทางร่วมกันหน่วยปฏิบัติงานที่สำคัญของสหประชาชาติ

          1. สมัชชา     เปิดประชุมสมัยสามัญทุกปี ปีละครั้ง เปิดประชุมในวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน ที่สำนักงานใหญ่กรุงนิวยอร์ค มีสามชิก 193 ประเทศ
          2. คณะมนตรีความมั่นคง     ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ สมาชิกถาวรมี 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส โซเวียต อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา  สมาชิกไม่ถาวรมี 10 ประเทศ เลือกตั้งกันให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งซ้ำทันทีที่พ้นจากตำแหน่ง
          3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  มีสมาชิก 54 ประเทศ สมัชชาเลือกตั้งคราวละ 9 ประเทศ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม
          4. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  มีหน้าที่พิจารณาคดีที่ประเทศสมาชิกนำเสนอศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มีผู้พิพากษา 15 คน คนชาติเดียวกันจะเป็นผู้พิพากษาพร้อมกัน 2 คนไม่ได้ อยู่ในตำแหน่ง 9 ปี เป็นอย่างสูงโดยแบ่งเป็นครั้งละ 6 ปี และ 3 ปี เมื่อครบวาระก็ต้องออกเพื่อเลือกตั้งซ่อม
          5. สำนักเลขาธิการ     ทำหน้าที่ด้านบริหารและด้านธุรการของสหประชาชาติ สมัชชาเป็นผู้แต่งตั้งโดยการเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ดำรงตำแหน่งครั้งละ 5 ปี
          6. คณะมนตรีภาวะทรัสตี     สหประชาชาติให้ความคุ้มครองแก่ดินแดนบางแห่งที่ยังปกครองตนเองไม่ได้ เรียกว่าระบบภาวะทรัสตี


ประเทศไทยกับสหประชาชาติ

          ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติลำดับที่ 55  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2489  หลังจากที่สหประชาชาติได้ก่อตั้งเพียง 1 ปี  โดยนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ได้ชี้แจงเหตุผลไว้ดังนี้

          1. เพื่อความมั่นคงของไทย เนื่องจากสหประชาชาติเป็นองค์การมีกำลังมากที่สุดที่สามารถธำรงสันติภาพ และความมั่นคง และให้ควายุติธรรมสำหรับประเทศเล็ก ๆ อย่างไทย
          2. เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่ง เนื่องจากการที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การโลกเป็นการยืนยันรับรองฐานะของไทยอีกครั้งหนึ่ง
          3. ไทยหวังความช่วยเหลือจากสหประชาชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
          4. เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ไทยประสงค์จะร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลกอย่างจริงจังบทบาทด้านการส่งเสริมสันติภาพและรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ

          ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งเกิดกรณีปัญหากัมพูชา ประเทศไทยได้มีบทบาทนำอย่างแข็งขันร่วมกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านโดยดำเนินการผ่านเวทีสหประชาชาติ  ต่อมาหลังจากสหประชาชาติได้ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับ

          บรรยากาศทางการเมืองระหว่างประเทศหลังจากการยุติของสงครามเย็น  ประเทศไทยได้เพิ่มบทบาทในด้านการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าสหประชาชาติเป็นเสมือนตัวแทนประชาคมโลก  ดังนั้นการให้สหประชาชาติดูแลรักษาสันติภาพและความมั่นคงจึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศที่มีกำลังทางทหารขนาดเล็กอย่างไทยมากกว่าที่จะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้กำลังฝ่ายเดียวเพื่อยุติข้อขัดแย้ง  นอกจากนี้ ในฐานะประเทศสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติไทยได้พยายามให้การสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติเท่าที่สถานภาพและกำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวย

ที่มา
www.school.net.th
www.ben2.ac.th
www.aksorn.com


วันสหประชาชาติ, วันสหประชาชาติ หมายถึง, วันสหประชาชาติ คือ, วันสหประชาชาติ ความหมาย, วันสหประชาชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu