ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายถึง, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ความหมาย, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ประสูติวังนอก

๑. พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาหงิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๑๐ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงใหญ่
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกาสัปศก จ.ศ. ๑๑๘๗ พระชันษา ๑๕ ปี

๓. พระองค์เจ้าหญิงวิลาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๕ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ.๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาบาง
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นเป็น กรมหมื่นอับสรสุดาเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗ พระชันษา ๓๕ ปี

๔. พระองค์เจ้าชายดำ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาเฟือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ พระชันษา ๖ ปี

๕. พระองค์เจ้าหญิงดวงเดือน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓
เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ พระชันษา ๖๒ ปี

๖. พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาทรัพย์)ธิดาพระอักษรสมบัติ(หม่อมทับ) และท่านผ่อง)
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ทรงเป็นพระบิดาสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินีในรัชกาลที่ ๔ (ซึ่งเป็นพระราชมารดาในรัชกาลที่ ๕)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑ พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ศิริวงศ์

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาจาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระชันษา ๑๐ ปี

๘. พระองค์เจ้าชายลักขณานุคุณ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔
เจ้าจอมมารดาบาง
ทรงมีธิดาคือหม่อมเจ้าโสมนัส ในรัชกาลที่ ๔ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ที่พระอรรคมเหสี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๖ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๑๙๗ พระชันษา ๒๔ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงกมุท
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งตรีศก .ศ.๑๑๘๓ พระชันษา ๙ ปี

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงมาลี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๑๗๖
เจ้าจอมมารดาแย้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธ เดือนยี่ ขึ่น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๑๑.พระองค์เจ้าชายโกเมน
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ.๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาเฟือง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๒ ค่ำ ปีระกาตรีศก พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล โกเมน

๑๒. พระองค์เจ้าชายคเนจร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
ในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ กำกับกรมช่างมุก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๔๐ พระชันษา ๖๔ ปี

๑๓. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ บุรพาสาฒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาน้อยลาว(ธิดาอุปราชเวียงจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ พระชันษา ๗ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายงอนรถ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาจาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ พระชันษา ๓๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล งอนรถ

๑๕. พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมมารดาน้อยเอม
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ทรงกำกับกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ บุพาสาฒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๖๐ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ลดาวัลย์

๑๖.พระองค์เจ้าหญิงเงินยวง
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีกุนสัปศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๔ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าหญิงเสงี่ยม
ประสูติเมื่อเดือน ๔ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๑๗๗
เจ้าจอมมารดาจัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีฉลูเอกศก พระชันษา ๗๕ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าหญิงพงา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเขียว(ธิดากรมขุนสุนทรภูเบศร์(เรือง สุนทรกุล ณ ชลบุรี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ พระชันษา ๔๑ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๖๓ ปี

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงนิเวศน์
ประสูติเมื่อปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๖๐ พระชันษา ๘๓ ปี

๒๑. พระองค์เจ้าชุมสาย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่(ธิดาหลวงอนุชิตพิทักษ์(ทองอยู่)คือสมเด็จพระวันรัต วัดระฆัง องค์ที่ถูกถอดในรัชกาลที่ ๑)
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชสีหวิกรม
ในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๑๐ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน กำกับกรมช่างศิลาและกรมช่างสิบหมู่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ พระชันษา ๕๓ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ชุมสาย

๒๒. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ ในปีฉลูนั้นเอง

๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสุบงกช
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓ พระชันษา ๖๗ ปี

๒๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ พระชันษา ๒ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงเลขา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๒ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๒ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าลม่อม
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
ได้ทรงทำนุบำรุงเลี้ยงดูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแต่ยังทรงพระเยาว์ เพราะพระราชชนนีที่สิ้นพระชนม์ไปนั้นทรงเป็นพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดากัน
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๖ โปรดฯให้เลื่อนกรมและพระนามขึ้นเป็น พระบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เปลี่ยพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
สวรรคต*ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกอัฐศก จ.ศ. ๑๒๕๘ พระชันษา ๗๙ ปี

*โปรดฯให้ใช้คำว่าสวรรคต และพระราชทานพระลองทองใหญ่และเศวตฉัตร ๗ ชั้น เนื่องจากทรงรักทรงเทอดทูนยกย่องเสมอด้วยพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง

๒๗. พระองค์เจ้าชายเปียก
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาเหม็น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗ พระชันษา ๓๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ปิยากร

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงเกศนี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๓๑ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าชายอุไร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาเขียว
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ กำกับกรมแสงและกรมช่างศิลา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อุไรพงศ์

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงกินรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาฉิม(ธิดาพระยาสีหราช(เมือง))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๗๖ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ แรม ๑๒ ค่ำปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๘๑
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ พระชันษา ๑ ปี

๓๒. พระองค์เจ้าชายอรรณพ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอุดมรัตนราษี กำกับกรมสังฆการีและธรรมการ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๒ แรม ๖ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล อรณพ

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงเล็ก
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ.๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ พระชันษา ๓ ปี

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงพวงแก้ว
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๒๙ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓
เจ้าจอมมารดาเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖ พระชันษา ๕๔ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าหญิงฉวีวรรณ
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาฉิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๖๕ ปี

๓๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม(ธิดาเจ้าอนุเวียงจันทน์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔
เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่
สิ้นพระชนม์เมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ พระชันษา ๒ ปี


ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว

๓๙. พระองค์เจ้าชายลำยอง
แระสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ.๑๑๘๖
เจ้าจอมมารดาวัน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔
ทรงเป็นต้นสกุล ลำยอง

๔๐. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดอน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาอิ่ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่ำ ปีจอสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗ พระชันษา ๕๑ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์
ประสูติเมื่อปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔ พระชันษา ๓๗ ปี

๔๒. พระองค์เจ้าชายเฉลิมวงศ์
ประสูติเมื่อปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๑๘๗
เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่(ธิดาเจ้าพระยานคร(น้อย ณ นคร)และท่านผู้หญิงอิน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชัน ๒๕ ปี

๔๓. พระองค์เจ้าหญิงจามรี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาปุก(ธิดาเจ้าพระยาพิพิธ(สน สนธิรัตน)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิยต์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๖๔ ปี

๔๔. พระองค์เจ้าหญิงกฤษณา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาหุ่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๒๖ พระชันษา ๓๙ ปี

๔๕. พระองค์เจ้าชายอมฤตย์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาแก้ว(ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมาธิราช(บุญรอด บุณยรัตพันธุ์))
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยกำกับกรมอักษรพิมพการ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกำกับกรมหมอนวด หมอยา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปผีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒ พระชันษา ๔๔ ปี

๔๖. พระองค์เจ้าชายสุบรรณ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาขำ
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกฉศก พระชันษา ๕๙ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาเจ๊ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๙๐ พระชันษา ๒ ปี

๔๘. พระองค์เจ้าสิงหรา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘
เจ้าจอมมารดาคล้าย
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๖๕ พระชันษา ๗๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สิงหรา

๔๙. พระองค์เจ้าชายชมพูนุช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุรนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙
เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นเจริญผลพูลสวัสดิ์
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุน
ได้ทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็ก ช่างกระดาษ ช่างเขียนผู้หญิง และคลังพิมานอากาศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ำปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔ พระชันษา ๖๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล ชมพูนุช

๕๐. พระองค์เจ้าชายจินดา
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๘๙
เจ้าจอมมารดาพลับ(ธิดาพระยาอินทราทิศ(จุ้ย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑ พระชันษา ๒๓ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าหญิงบุตรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๙๐
เจ้าจอมมารดาอึ่ง(ธิดาเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) ในรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นท้าวสมศักดิ์)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา อาทิอักษรวรรคศรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๘๐ ปีประสูติวังนอก ๓๘ พระองค์
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร ๑๓ พระองค์
รวม ๕๑ พระองค์

ที่มา  www.bloggang.com


ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายถึง, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ความหมาย, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu