ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายถึง, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความหมาย, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร

๑. พระองค์เจ้าหญิงผ่อง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙
เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์แข(ธิดาหม่อมนก พึ่งบุญ ในหม่อมไกรสร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๑๔ พระชันษา ๗๕ ปี

๒. พระองค์เจ้าหญิงศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
ในเจ้าคุณจอมมารดาแพ(ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยูรวงศ์)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนสุพรรณภาควดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๖๖ พระชันษา ๓๗ ปี


ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร

๓. พระองค์เจ้าชายอิศรวงศ์วรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
เจ้าจอมมารดาแสง(ธิดาพระยาไชยวิชิต(ช่วง กัลยาณมิตร))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ.๑๒๓๔ พระชันษา ๓ ปี

๔. พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ปฐมาสาฒ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดาสุด(ธิดาพระยาสุรินทรราชเสนี(จัน กุสุมลจันทร์))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๒๘๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๕. สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ปฐมาสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔ พระองค์เจ้าทักษิณชาเป็นพระมารดา(พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ และเจ้าจอมมารดาจันทร์)
สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

๖. พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดาตลับ(ธิดาพระยาเวียงในนฤบาล(หรั่ง เกตุทัต))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาล ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๓๙ ปี

๗.พระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตนราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔
เจ้าจอมมารดามรกฎ(ธิดาเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง(เพ็ง เพ็ญกุล))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมียโทศก พระชันษา ๕๘ ปี

๘. พระองค์เจ้าหญิงจันทราสรัทวาร
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
พระมารดาคือหม่อมเจ้าเสาวภาคนารีรัตน์(ในรัชกาลที่ ๕โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน (ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรม กรมหมื่นภูมินทร์ภักดี และจอมมารดาจีน)
ในรัชกาลที่ ๕ ปีชวด พ.ศ.๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติรัตนกุมารี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฯ กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ (เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๗ พระชันษา ๓๓ ปี

๙. พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย(ธิดาหม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชันษา ๖๓ ปี

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงสุวพักตร์วิไลยพรรณ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๙๒ พระชันษา ๕๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงเยาวมาลย์นฤมล
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจสก จ.ศ. ๑๒๓๕
พระมารดาคือหม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค(ในรัชกาลที่ ๕ สถาปนาขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัคนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัลยา ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี จอมมารดาจีน)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสวรรคโลกลักษณาวดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ พระชันษา ๓๗ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาอ่วม(ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์(ยิ้ม พิศลยบุตร))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ ที่สมุหมนตรี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลัง และเป็นนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และเป็นกรรมการสภาการคลัง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ ทรงเป็นสภานายกแห่งสภาการคลัง
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ ทรงเป็นอภิรัฐมรตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ ที่นครปารีส เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ. ๑๒๙๓ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร

๑๓. พระองค์เจ้าชายนภางค์นิพัทธพงศ์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๓ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๓๖
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
สิ้นพระชนน์ในรัชกาลที่ ๖ ที่นครปารีส เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน

๑๕. พระองค์เจ้าชายประวิตรวัฒโนดม
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าจอมมารดาแช่ม(ธิดาพระยามหาอำมาตย์(ชื่น กัลยาณมิตร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นปราจิณกิติบดี
ทรงรั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง เป็นทรงรับราชกาชในกรมราชเลขานุการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
ทรงเป็นเวสนาบดีตำแหน่งราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ เป็นสมุหมนตรี
วสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๒ ค่ำ ปีมะเเมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑ พระชันษา ๔๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร

๑๖. พระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีกุน จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าจอมมารดาเจิม

๑๗. พระองค์เจ้าหญิงบัณฑวรรณวโรภาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๓๗
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๑๗ ปี

๑๘. พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเดช
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
เจ้าจอมมารดาทับทิม (ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ ดปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช
ทรงเป็นนายพลเอก ราชองครักษ์ ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อยขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ได้เลื่อนขึ้นเป็น จอมพลทหารบก และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๘ ปี

***ในเลาะวังของจุลลดา ภักดีภูมินทร์ กล่าวว่า พระนามของท่านเป็นภาษาฝรั่ง เลียนมาจากพระนามเจ้าหญิง พระชายาของเจ้าชายพระองค์หนึ่งมี่เสด็จเข้ามาเป็นพระราชอาคันตุกะในเวลานั้น***

๒๐. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๒๓๙
ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงรัตนโกสินทร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรม ๑ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ.๑๒๘๔ พระชันษา ๔๖ ปี

๒๑. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิส อดิศรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์ สิริวัฒนราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗แรม ๑๒ ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระนามตามจารึกสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์สิริวัฒนราชกุมาร มุสิกนาม" ตามตำแหน่งยศสมเด็จพระหน่อพุทธเจ้า
สวรรคตในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเมียฉศก จ.ศ. ๑๒๕๖ พระชันษา ๑๗ ปี

๒๒. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันมากุมารีรัตน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒ พระชันษา ๓ ปี

๒๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี

๒๔. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณวิจิตร นริศรราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๘ โปรดฯให้สถาปนาพระอัฐิเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระเทพนารีรัตน์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์เดือน ๑๐ ขึ้น๙ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๑๐ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาแสง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๗๘ พระชันษา ๓๘ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาบัว(เป็นชาวบ้านบางเขน ไม่ปรากฏบรรพบุรุษ)

๒๗. สมเด็จเจ้าฟ้าชายอิศริยาลงกรณ์ บรมนริศรสมมติเทวราช จุฬาลงกรณ์นาถปรมางกูร สมบูรณ์อุกฤษฐศักดิ์ อุภโตปักษ์วิสุทธิพงศ์ มหามกุฎราชรวิวงศ์ ลักษณสมบัติขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑ พระชันษา ๒๑ วัน

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงประเวศวรสมัย
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน อ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
เจ้าจอมมารดาทับทิม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๓๐๖ พระชันษา ๖๕ ปี

๒๙. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๒๔๑
ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

๓๐. สมเด็จเจ้าฟ้า
สิ้นพระชนม์ในพระครรภ์ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

๓๑. พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
เจ้าจอมมารดาโหมด(ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ได้เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เป็นนายพลโท แล้วเลื่อนขึ้นเป็นนายพลเอก ราชองครักษ์ ตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดฯให้เป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
สิ้พระชนม์ในรัชกาลที่ ๖เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๕ ค่ำปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๘๕ พระชันษา ๔๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล อาภากร

๓๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบรมนราธิราช จฬาลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมติขัตติยพิสุทธิ์ บรมมกุฎสุริยสันติวงศ์ อดิศัยพงศ์วโรภโตสุชาต คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนม์สวัสดิขัตติยราชกุมาร
พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเทพทวาราวดี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตามตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้า
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ทรงได้รับราชสมบัติสนองพระบรมชนกนาถ เป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งจักรีบรมวงศ์
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ ๑๖ พรรษา

๓๓. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน์ ขัติยราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓ พระชันษา ๔ เดือน

๓๔. พระองค์เจ้าหญิงศศิพงประไพ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาจันทร์(ธิดาพระยาราชสัมภารากร(เทศ))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๓ ค่ำ ปีจอฉศก พระชันษา ๕๓ ปี

๓๕. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาสาย(ธิดาพระวิสูตรโกษา(นุ่ม))
อยู่ได้หนึ่งวันสิ้นพระชนม์

๓๖. สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์ ดิลกจันทรนิภาพงศ์ มหามกุวงศ์นราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส อดุลยยศอุภโตพงศ์พิสุทะ นรุตมรัตนขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนมไหสูริยสงขลา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔ เมื่อเสด็จกลับจากศึกษาต่างประเทศและได้เฝ้าสมเด็จพระบรมชนกนาถที่เมืองนครสวรรค์ โปรดฯให้เปลี่ยนนามกรมเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งเสนาธิการทหารบก แล้วเลื่อขึ้นเป็นนายพลเรือโท ราชองค์รักษ์ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นนายพลเรือเอก แล้วเป็นจอมพลเรือ ราชองครักษ์ เป็นจอมพลตำแหน่งเสนาธิการทหารบก เป็นอุปนายกแห่งสภากาชาดสยาม
ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระนครสวรรค์วรพินิต
โปรดเกล้าฯให้เป็นอภิรัฐมนตรี ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงย้ายมาเป็นเสนาบดีกระทรงมหาดไทยเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕
เสด็จแปรนิวาสสถานไปประทับที่ชวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในพ.ศ. ๒๔๗๕
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ พระชันษา ๖๓ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล บริพัตร

๓๗. พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
ประสูตอเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาเรือน(ธิดาพระยาสุนทรบุรี(สว่าง สุนทรศาลทูล))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๙๘ พระชันษา ๕๕ ปี

๓๘. พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
เจ้าจอมมารดาวาด(ธิดานายเสถียรรักษา(เที่ยง กัลยาณมิตร)
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ได้ทรงงานด้านการทหารจนเลื่อนขึ้นเป็น นายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลและเป็นจเรการช่างทหารบก
ในรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นนายพลโท ราชองครักษ์ ตำแหน่งแม่ทัพน้อย
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงกำกับารก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๙๘ พระชันษา ๕๕ ปี
ทรงเป็นต้นราชกุล ฉัตรชัย

๓๙. สมเด็จเจ้าฟ้าเพ็ชรุตม์ธำรง นริศวงศ์เทวราช วโรภโตชาตพิสุทธิ์ รัตนบุรุษจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส อดุลยยศวิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๒๔๓
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๗ ปี

๔๐. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสมมติวงศ์วโรทัย ศตสมัยมงคลเขตร บรมนฤเบศร์จักรีวงศ์ จุฬาลงกรณนาถนรินทร์ สยามินทรราชวโรรส อุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์ วิสุทธิศักดิ์อรรควิมลรัตน์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีธรรมาราชธำรงค์ฤทธิ์
โปรดเกล้าฯให้ทรงกำกับกรมมหาดเล็ก
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีนเอกศก จ.ศ. ๑๒๖๑ พระชันษา ๑๘ ปี

๔๑. พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก
เจ้าจอมมารดามรกฎ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๕๑ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ำ ปีระกาเอกศก พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล เพ็ญพัฒน

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
เจ้าจอมมารดาโหมด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔ พระชันษา ๕ เดือน

๔๓. สมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงศภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงศ์ จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาสอุภัยปักษ์ อรรควรรัตย์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมขุนพิษณุโลกประชานาถ
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ทรงเป็นจอมพลทหารบก เสนาธิการทหารบก ราชองครักษ์
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราช พระราชทานเศวตฉัตร ๕ ชั้น
เสด็จทิวงคตที่เมืองสิงคโปร เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๘๒ พระชนมายุ ๓๘ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล จักรพงศ์

๔๔. พระองค์เจ้าชายยุคลทิฆัมพร บดินทรเทพยนิพัทธ์ ขัตติยราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔๔
ในหม่อมเจ้าสาย(ซึ่งโปรดฯสถาปนาขึ้นเป็น พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ในรัชกาลที่ ๗ โปรดฯสถาปนาขึ้นเป็น พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา(ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นภูมินทรภักดี))
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณ์ราชรวิวงศ์ อุภัยพงศพิสุทธิ์ วรุตโมภโสชาต บรมนฤนาถราชกุมาร กรมขุนลพบุราดิศร
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนลพบุรีราเมศวร์
ทรงเป็นขเหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เป็นนายพลโทราชองครักษ์ สมุหมนตรี ตำแหน่งอุปราชมณฑลปักษ์ใต้
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดฯให้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๓ โปรดฯให้เป็นอภิรัฐมนตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๔ พระชัษา ๕๐ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล ยุคล

๔๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๔๔
ใสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๔๖. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีมะแมเบญจศก จ.ศ.๑๑๔๕
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๔๗. พระองค์เจ้าชายวุฒิไชยเฉลิมลาภ
ปีสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
เจ้าจอมมารดาทับทิม
พ.ศ. ๒๔๔๐ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่อังกฤษ ต่อมาดำรงพระยศเป็นนายพลเรือ ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือชายทะเล
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดฯให้เลื่อนเป็นนายพลเรือเอก ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๕ ค่ำปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๓๐๙ พระชันษา ๖๔ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล วุฒิชัย

๔๘. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๐๐ พระชันษา ๕๔ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชายดิลกนพรัฐ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกสร(ธิดาเจ้าน้อยมหาพรหมและเจ้าอุบลวรรณนา)
ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงศึกษาจบดอกเตอร์วิทสตาตส์ วิสเซนชัฟท์ จากเยอรมันแล้ว โปรดฯให้รับราชการเป็นอำมาตย์เอก เจ้ากรมพลัมภัง กระทรวงมหาดไทย
ในนรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี
ต่อมาทรงเลื่อนขึ้นเป็นมหาอำมาตย์ตรี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๗๔ พระชันษา ๒๙ ปี

๕๐. พระองค์เจ้าหญิงนภาจรจำรัสศรี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในพระวิมาดาเธอ ฯ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ พระชันษา ๖ ปี

๕๑. พระองค์เจ้าชายสุริยงประยุรพันธุ์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๗คำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาโหมด
เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากอักฤษแล้ว โปรดฯให้รับราชการจนได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ตำแหน่งอธิบดีโรงกษาปณ์
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
ในรัชกาลที่ ๖ ได้เลื่อตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ตรวจการกรมศิลปกร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๘๑
ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยง

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอฉศก จ.ศ. ๑๒๙๖ พระชันษา ๕๐ ปี

๕๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ไม่เป็นพระองค์ ตกเมื่อปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

๕๔. พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ปรฐมาสาฒ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาอ่อน(ธิดาพระยาสุรพันธุ์พิสุทธ(เทศ บุนนาค)และท่านผู้หญิงอู่)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาเบญศก จ.ศ. ๑๒๙๕ พระชันษา ๔๘ ปี

๕๕. พระองค์เจ้าหญิงมาลินีนพดารา
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ปฐมาสาฒ แรม ๕ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
ในพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๗ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๒๘๖ พระชันษา ๓๙ ปี

๕๖. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)ประภาพรรณพิไลย
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาพร้อม(ธิดาพระยาพิษณุโลกาธิบดี(บัว))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๓๑๐ พระชันษา ๖๓ ปี

๕๗. พระองค์เจ้าหญิง(แฝด)ประไพพรรณพิลาส
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาพร้อม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๑ ปี ๓ เดือน

๕๘. พระองค์เจ้าชายรังสิตประยูรศักดิ์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ โปรดฯให้สถาปนาเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๕ โปรดฯให้เลื่อนขึ้นเป็น กรมขุนชัยนาทนเรนทร
ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๓ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ฯ
ในรัชกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๙๕ โปรดฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ฯ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๓๑๒ พระชนมายุได้ ๖๗ ปี
ทรงเป็นต้นราชสกุล รังสิต

๕๙. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ สรรพวิสุทธิ์มหุดิมงคล อเนกนภดลดารารัตน์ สมันตบริพัตรวโรกาส อดิศรราชจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส วิสุทธิสมมตวโรภโตปักษ์ อุกฤษฐศักดิ์ อัครวรราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗
ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๒๔๙ พระชันษา ๒ ปี ๖ เดือน

๖๐. พระองค์เจ้าหญิงนิภานภดล
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘
ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเป็น เจ้าฟ้า
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดฯให้เฉลิมพระยศเพิ่มขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายถึง, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความหมาย, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu