ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายถึง, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ความหมาย, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติเมื่อก่อนบวรราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีมะเมียสัปตศก จ.ศ. ๑๑๙๗
เจ้าจอมมารดาเอม (ธิดาเจ้าสัวบุญมี) ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาเป็นเจ้าคุณจอมมารดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำปีระกานพศก จ.ศ. ๑๑๙๙
เจ้าจอมมารดามาลัย (ธิดาคุณหญิงสุด)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓

๓. พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศ (ยอช วอชิงตัน)
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
ในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯพระราชทานนามใหม่ว่า "พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งประยุรยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร"
ในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๔ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ
ในรัชกาลที่ ๕ ได้รับอุปราชาภิเษกเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทิวงคตในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๓ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๔๘ ปี

๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์----

๕. พระองค์เจ้าหญิงดวงประภา(พระองค์ตุ้ย)
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดามาลัย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแมสัปตศก จ.ศ. ๑๒๕๗ พระชันษา ๕๘ ปี

๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๐๐
เจ้าจอมมารดาตาด
สิ้นพระชนม์----

๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ.๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดาใย
สินพระชนม์----

๘. พระองค์เจ้าหญิงบุบผา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์----

๙. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๐๑
เจ้าจอมมารดาบาง
สิ้นพระชนม์----

๑๐. พระองค์เจ้าชายสุธารส(พระองค์วัน)
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๐๒
เจ้าจอมมารดากุหลาบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๒๕๕ พระชันษา ๕๔ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สุธารส

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงสุดาสวรรค์(พระองค์ปุก)
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือ ๙ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๐๒
เจ้าจอมมารดามาลัย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ค่ำ ปีชวดจัตวาศก พระชันษา ๗๓ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าชายวรรัตน์(พระองค์โตใหญ่)
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดาเกศ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๖๘ พระชันษา ๖๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วรรัตน์

๑๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จงศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดาบัว

๑๔. พระองค์เจ้าหญิงตลับ
ประสูติเมื่อปีฉลูตรีศก จ.ศ. ๑๒๐๓
เจ้าจอมมารดากลีบ

๑๕. พระองค์เจ้าชายปรีดา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ ปีขาลจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๐๔
เจ้าคุณจอมมารดาเอม

๑๖. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๐๖
เจ้าจอมมารดาบาง

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงฉศก จ.ศ. ๑๒๐๖
เจ้าจอมมารดาเพื่อน

๑๘. พระองค์เจ้าชายภาณุมาศ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม(ธิดาหลวงมหาวิสูตรโกษษ(เกษม))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๙ แรม๓ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐
ทรงเป็นต้นสกุล ภาณุมาศ

๑๙. พระองค์เจ้าหัสดินทร์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาหนู
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ พระชันษา ๔๒ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล หัสดินทร

๒๐. พระองค์เจ้าชายเนาวรัตน์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีชาลโทศก จ.ศ. ๑๒๕๒ พระชันษา ๔๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล เนาวรัตน์

๒๑. พระองค์เจ้าชายเบญจางค์
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗
เจ้าจอมมารดาเพื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๓๒ ปี

๒๒. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเเมนพศก จ.ศ. ๑๒๐๙
เจ้าจอมมารดาด๊า

๒๓. พระองค์เจ้าชายยุคล
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดาแย้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๗ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕
ทรงเป็นต้นสกุล ยุคนธรานนท์

๒๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีวอดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดากลีบ

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงราษี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐
เจ้าจอมมารดาเยียง
สิ้นพระชนม์ในรีชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ. ๑๒๖๑ พระชันษา ๕๒ ปี

๒๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
สิ้นพระชนม์----

๒๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาด๊า

๒๘. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเท้ย
สิ้นพระชนม์----

๒๙. พระองค์เจ้าชายกระจ่าง
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๒๑๑
เจ้าจอมมารดาเพื่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ พระชันษา ๒๘ ปี

๓๐. พระองค์เจ้าหญิงวงจันทร์
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ บูรพสาฒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจอโทศก ๑๒๑๒
เจ้าคุณจอมมารดาเอม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันสาร์ เดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๗๘ พระชันษา ๖๗ ปี

๓๑. พระองค์เจ้าชายวัชรินทร์
ประสูติเมื่อปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดาตาด
สิ้นพระชนม์----

๓๒. พระองค์เจ้าหญิงจำเริญ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๘ อุตาสาฒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียนพศก จ.ศ. ๑๒๖๙ พระชันษา ๕๘ ปี

๓๓. พระองค์เจ้าหญิงถนอม
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ แรม ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒
เจ้าจอมมารดาพัน(ธิดาเจ้าตั้ว โอรสพระเจ้าธรรมเทวงศ และท้าวศรีสัจจานุรักษ์(น้อย))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๒๔๗ พระชันษา ๓๗ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๓๔. พระองค์เจ้าชายโตสินี(พระองค์โตเล็ก)
ประสูติเมื่อวันเสาร์เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๗๗ พระชันษา ๖๕ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล โตษะณีย์

๓๕. พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณวงศ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดขลิบ
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นวรวัฒนสุภากร
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๑ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก ๑๒๗๕ พระชันษา ๖๑ ปี

๓๖. พระองค์เจ้าชายนันทวัน
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ แรม ๘ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาหนู
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๓๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล นันทวัน

๓๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดาจัน
สิ้นพระชนม์----

๓๘. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๑๕
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๓๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดาพลับ
สิ้นพระชนม์----

๔๐. พระองค์เจ้าชายวัฒนา
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย แรม ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก
เจ้าจอมมารดาลำพู
สิ้นพระชนม์----

๔๑. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๒๑๖
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๔๒. พระองค์เจ้าหญิงภัควดี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาพลอย
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๓๐๒

๔๓. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาช้อย(ธิดาพระยานครราชสีมา(เมฆ ณ ราชสีมา))
สิ้นพระชนม์----

๔๔. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๔๕. พระองค์เจ้าหญิงวรพักตร์
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๕ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาส่วน(ธิดาพระยามณเฑียรบาล(บัว))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๓๐ ปี

๔๖. พระองค์เจ้าหญิงวิลัยทรงกัลยา
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗
เจ้าจอมมารดาขลิบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖ พระชันษา ๓๐ ปี

๔๗. พระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉม
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาวสีดา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชันษา ๙๐ ปี

๔๘. พระองค์เจ้าหญิงประโลมโลก
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาแก้ว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดโทศก จ.ศ. ๑๒๖๒ พระชันษา ๔๕ ปี

๔๙. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาพลับ
สิ้นพระชนม์----

๕๐. พระองค์เจ้าชายพรหเมศ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมมารดาพรหมา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๒๕๓ พระชันษา ๓๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล พรหเมศ

๕๑. พระองค์เจ้าหญิงโศกส่าง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน ๑๐ ขึ้น ๕ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาหงส์
สิ้นพระชนม์----

๕๒. พระองค์เจ้าหญิงพิมพับสรสร้อย
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาวันดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อววันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๒๘๗ พระชันษา ๗๐ ปี

๕๓. พระองค์เจ้าชายจรูญโรจน์เรืองศรี
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
เจ้าจอมมารดาช้อย
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็ กรมหมื่จรัสพรปฏิภาณ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๐ พระชันษา ๕๒ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล จรูญโรจน์

๕๔. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดากลีบ
สิ้นพระชนม์----

๕๕. พระองค์เจ้าชายสนั่น
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาอ่อน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๕๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สายสนั่น

๕๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
เจ้าจอมมารดาช้ย
สิ้นพระชนม์----

๕๗. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐
เจ้าจอมมารดาสายบัว
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๒๐ พระชันษา ๖ วัน

๕๘. พระองค์เจ้าหญิงสอางองค์
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ่น ๑๕ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๒๒
เจ้าจอมมารดาวันดี
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ขึ้น ๖ ค่ำ ปีจอจัตวาศก พระชันษา ๖๓ ปีประสูติก่อนบวรราชาภิเษก ๓๓ พระองค์
ประสูติเมื่อบวรราชาภิเษกแล้ว ๒๕ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๕๘ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา  www.bloggang.com


ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หมายถึง, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ความหมาย, ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu