ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ หมายถึง, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ คือ, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ ความหมาย, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐

 

วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐

วันสำคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในอดีต และเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนั้น ๆ รัฐ / ชุมชนหรือหน่วยงานก็จะจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตระหนักและรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวัน นั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงามที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อ กันมา ซึ่งวันสำคัญจะมีหลายระดับ เช่น วันสำคัญของบุคคล วันสำคัญของหน่วยงาน วันสำคัญของชาติ วันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและศาสนา เป็นต้น  สำหรับในปี ๒๕๕๐ หรือปีกุน เพื่อให้บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลสำหรับจัดพิมพ์ปฏิทินในปีหน้าแต่เนิ่น ๆ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ( สวช .) จึงได้รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ มานำเสนอ เพื่อให้ท่านเตรียมการได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะการลงวันสำคัญทางวัฒนธรรมของไทยในปฏิทิน นอกเหนือไปจากวันหยุดราชการ ซึ่งจะทำให้ประชาชน และเยาวชน ได้รู้จักความสำคัญของวันต่างๆเหล่านี้ด้วย

เดือนมกราคม

สำหรับในปีหน้ามีวันสำคัญและวันหยุดราชการดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ ๑ ม . ค . วันขึ้นปีใหม่ วันเริ่มต้นศักราชใหม่ตามสากลนิยม

วันเสาร์ที่ ๑๓ ม . ค . วันเด็กแห่งชาติ เริ่มจัดครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในปี พ . ศ . ๒๔๙๘ และได้ เปลี่ยนเป็นเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เมื่อปี พ . ศ . ๒๕๐๘ ความคิดในการจัดงานวันเด็กก็เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึง ความสำคัญของตนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กด้วย

วันอังคารที่ ๑๖ ม . ค . วันครู จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะ ผู้เสียสละและประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ม . ค . วันยุทธหัตถึ เป็นวันระลึกถึงที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อ สมเด็จพระมหาอุปราชา

เดือนกุมภาพันธ์

วันอื่น ๆ ก็มี ๑๔ ม . ค . วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๒๕ ม.ค. วันกองทัพไทย

วันเสาร์ ๒๔ ก . พ . วันศิลปินแห่งชาติ เป็นวันประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปินชั้นครูที่ได้รับการคัดเลือก จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็น " ศิลปินแห่งชาติ " โดยยึดถือเอาวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๒ ผู้ทรงรอบรู้ และเชี่ยวชาญศิลปะทุกแขนงอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเป็น " วันศิลปินแห่งชาติ "

เดือนมีนาคม

 

วันอื่น ๆ ได้แก่ ๒ ก . พ . วันนักประดิษฐ์ / ๓ ก . พ . วันทหารผ่านศึก / ๑๔ ก . พ . วันวาเลนไทน์ / ๑๘ ก.พ. วันตรุษจีน

วันเสาร์ที่ ๓ มี.ค. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ จำนวน ๑ , ๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกวันนี้อีกอย่างว่า " วันจาตุรงคสันนิบาต " และได้มีการเปรียบวันนี้ว่าเป็น วันพระสงฆ์

วันเสาร์ที่ ๓๑ มี . ค . วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นระลึกถึงวันคลัายวันพระราชสมภพของ รัชกาลที่ ๓ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านศาสนาและ อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ ๑๗ ก . พ . ๒๕๔๑ กำหนดให้วันนี้ เป็น วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันอื่นๆ ได้แก่ ๕ มี . ค . วันนักข่าว ๘ มี . ค . วันสตรีสากล

เดือนเมษายน

วันอาทิตย์ที่ ๑ เม . ย . วันข้าราชการพลเรือน วันที่ พ . ร . บ . ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ . ศ . ๒๔๗๕ มีผลบังคับใช้ มีการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ . ศ . ๒๕๒๒

วันจันทร์ที่ ๒ เม . ย . วันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและราชจริยาวัตรในด้าน อนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ รัฐบาลถึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ก . พ . ๒๕๓๘ ประกาศให้วันนี้เป็น " วันอนุรักษ์มรดกไทย " และยังทรงได้รับถวายพระสมัญญา เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ วิศิษฏศิลปิน อันหมายถึง ผู้เป็นเลิศทางศิลปะ ทรงเป็นเมธีทาง วัฒนธรรมและทรงมีคุณูปการต่องานศิลปะและวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ ๖ เม . ย . วันจักรี ( วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ ) 4 วันที่รัชกาลที่ ๑ ปราบดาภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ เม . ย . วันปีใหม่แบบไทย หมายถึง วันที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีใหม่

วันเสาร์ที่ ๑๔ เม . ย . วันสงกรานต์ คือ ราศีเมษ อันถือเป็นราศีเริ่มต้นปีใหม่สมัยก่อน วันที่ ๑๓ เม . ย .

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เม . ย . เรียก วันมหาสงกรานต์ และเป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ส่วนวันที่ ๑๔ เม . ย . เรียก วันเนา และเป็น วันครอบครัว วันที่ ๑๕ เม . ย . เรียก วันเถลิงศก คือ วันขึ้นจุลศักราชใหม่ วันมหาสงกรานต์ปีนี้ ตามหลักโหราศาสตร์ตรงกับวันเสาร์ นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูรย์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังนกยูงเป็นพาหนะ

วันเสาร์ที่ ๒๘ เม . ย . วันนริศรานุวัดติวงศ์ เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการช่างของไทย

วันอื่น ๆ ได้แก่ ๗ เม . ย . วันอนามัยโลก ๒๒ เม . ย . วันคุ้มครองโลก และ ๓๐ เม . ย . วันคุ้มครองผู้บริโภค

เดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่ ๑ พ . ค . วันแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน และเพื่อให้เกิด การพัฒนาทั้งคุณภาพและความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิ์อันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับและเอาใจใส่

 วันเสาร์ที่ ๕ พ . ค . วันฉัตรมงคล วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ . ค . วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ เกษตรกรของชาติ และถือเป็น วันเกษตรกร อีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ . ค . วัน วิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีนี้มีอธิกมาส เลื่อนเป็นขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และวันนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น วันสำคัญสากล เมื่อ พ . ศ . ๒๕๔๒ ถือเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วย และมีการเปรียบว่าวันนี้เป็น วันพระพุทธ เพราะเป็นวันที่มี พระพุทธเจ้ากำเนิดขึ้นมาในโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดให้เป็น " วันต้นไม้แห่งชาติ " เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของเราด้วย

เดือนมิถุนายน

วันอื่น ๆ ได้แก่ ๘ พ . ค . วันกาชาดสากล ๓๑ พ . ค . วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. วัน อัฐมีบูชา ปกติจะตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ แต่ในปีนี้มีอธิกมาสจะตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า หลังจากพุทธสาวกและกษัตริย์มัลละได้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายตลอดจนครบ ๗ วันหลังปรินิพพาน

วันอังคารที่ ๒๖ มิ . ย . วันสุนทรภู่ วันคล้ายวันเกิดพระสุนทรโวหาร ( สุนทรภู่ ) ผู้เป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ( วันนี้ทางสากล ยังกำหนดเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วย )

วันอื่นๆ ได้แก่ ๕ มิ . ย . วันสิ่งแวดล้อมโลก

เดือนกรกฎาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑ ก . ค . วันลูกเสือโลก 4 วันที่รัชกาลที่ ๖ ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๕๔ ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนวชิราวุธ ) ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลกรองจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ตั้งกองลูกเสือ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก . ค . วันอาสาฬหบูชา 4 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก และพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ทำให้มีผู้เปรียบ วันนี้ว่าเป็น วันพระธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก . ค . วันภาษาไทยแห่งชาติ 4 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรง คุณวุฒิทางภาษาไทย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ ก . ค . ๒๕๐๕ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันภาษาไทย แห่งชาติ เมื่อ พ . ศ . ๒๕๔๒

วันจันทร์ที่ ๓๐ ก . ค . วันเข้าพรรษา 4 วันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐาน จำพรรษาอยู่กับที่ไม่เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ( จึงมีประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน / แห่และถวายเทียนพรรษา )

วันอื่น ๆ ได้แก่ ๑๘ ก.ค. วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เดือนสิงหาคม

วันอังคารที่ ๗ ส . ค . วันรพี 4 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ( พระองค์เจ้า รพีพัฒนศักดิ์ ) " พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ส . ค . วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 4 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็น " วันแม่แห่งชาติ " ด้วย

วันเสาร์ที่ ๑๘ ส . ค . วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 4 วันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง อันเป็นปรากฏการณ์ที่รัชกาลที่ ๔ ทรง คำนวณทำนายไว้ก่อนอย่างแม่นยำว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้าถึง ๒ ปี และได้เสด็จไปทอดพระเนตร ณ ต . หว้ากอ จ . ประจวบคีรีขันธ์ ในวันดังกล่าวเมื่อ พ . ศ . ๒๔๑๑

วันอื่น ๆ ได้แก่ ๒๗ ส.ค. วันสารทจีน

เดือนกันยายน

วันพุธที่ ๑๙ ก . ย . วันพิพิธภัณฑ์ไทย 4 เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเป็นผู้ให้กำเนิด " พิพิธภัณฑ์สถานสำหรับประชาชน " เป็นครั้งแรก เมื่อ ๑๙ ก . ย . ๒๔๑๗ ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือ " หอคองคอเดีย " ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก . ย . วันเยาวชนแห่งชาติ 4 รัฐบาลได้มีมติให้ ๒๐ ก . ย . เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยถือว่าเป็น วันสิริมงคล เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง ๒ พระองค์ ที่ทรงครองราชสมบัติ ขณะยังทรงพระเยาว์ คือ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๘

วันจันทร์ที่ ๒๔ ก . ย . วันมหิดล 4 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ผู้ทรงมีคุณุปการต่อวงการแพทย์สมัยใหม่ของไทย

เดือนตุลาคม

 

วันอื่นๆ ได้แก่ ๑๕ ก . ย . วันศิลป์ พีระศรี / ๒๒ ก . ย . CARFREE DAY / ๒๕ ก.ย. วันไหว้พระจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค. วันสารทไทย 4 ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ หมายถึง เทศกาลทำบุญสิ้นเดือน ๑๐ ของไทย

วันอังคารที่ ๒๓ ต . ค . วันปิยมหาราช 4 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

วันศุกร์ที่ ๒๖ ต . ค . วันออกพรรษา 4 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ คือ วันที่พระภิกษุสงฆ์พ้นข้อกำหนดทางวินัย ที่จะอยู่จำพรรษาและสามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้

วันเสาร์ ๒๗ ต . ค . วันตักบาตรเทโวโรหนะ 4 ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลง จาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษา เพื่อโปรดพระพุทธมารดาอยู่ ๓ เดือน และมาประทับอยู่เมืองสังกัสสะ มีประชาชนไปเฝ้าทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น พุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้

วันเสาร์ที่ ๒๗ ต . ค . เสาร์ที่ ๒๔ พ . ย . เทศกาลกฐิน 4 ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นช่วง ๑ เดือนหลังจากออกพรรษา ที่จะทำบุญถวายผ้ากฐินตามวัดต่าง ๆ

เดือนพฤศจิกายน

วัน สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ๕ ต.ค.วันครูโลก/๑๓ ต . ค . วันตำรวจไทย / ๒๑ ต . ค . วันพยาบาลแห่งชาติ / ๒๔ ต . ค . วันสหประชาชาติ

วันเสาร์ที่ ๒๔ พ . ย . วันลอยกระทง 4 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันใน กลางเดือน ๑๒ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ลอยกระทงเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ หรือเพื่อขอขมา พระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปหรือเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือ อธิฐานขอสิ่งที่ปรารถนา เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พ . ย . วันวชิราวุธ 4 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๖

เดือนธันวาคม

วันเสาร์ที่ ๑ ธ . ค . วันดำรงราชานุภาพ 4 คณะครม . ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พ . ย . ๒๕๔๔ ให้วันที่ ๑ ธ . ค . ซึ่งวันคล้าย วัน สิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นวันดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมระลึกถึง พระคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนานัปการ

วันพุ ธ ที่ ๕ ธ . ค . วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4 ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ และ " วันชาติ " ด้วย และปีนี้เป็นปีพิเศษ ด้วยว่าเป็นวันที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ซึ่งได้โปรด เกล้าฯพระราชทานชื่อมาแล้วว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธ . ค . วันรัฐธรรมนูญ 4 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรให้แก่ประชาชนชาวไทย เมื่อ ๑๐ ธ . ค . ๒๔๗๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธ . ค . วันกีฬาแห่งชาติ 4 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ . เค . ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ . ศ . ๒๕๑๐

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธ . ค . วันตากสินมหาราช 4 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า " สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ " แต่ประชาชนนิยมเรียกพระนามว่า " พระเจ้าตากสิน "

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธ . ค . วันสิ้นปี 4 วันสิ้นสุดปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือค . ศ . ๒๐๐๗

วันอื่นๆ ๑ ธ.ค. วันเอดส์โลก/ ๔ ธ . ค . วันสิ่งแวดล้อมไทย ๒๕ ธ . ค . วันคริสต์มาส

 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

https://www.dmc.tv/pages/dnews/2006-08-16-1.html

วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ หมายถึง, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ คือ, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ ความหมาย, วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการ ๒๕๕๐ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu