ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายถึง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหมาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์งาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยาย ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในระหว่าง พ.ศ. 2486 - 2504 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ 6 ฉบับ ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือ พ.ศ. 2511 สำหรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นฉบับปัจจุบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งอีก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตลพบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน

             ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

             ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม

             สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไม้ เพลงประจำมหาวิทยาลัย คือ เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้องหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)

 

มี 14 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่นา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
  10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
  11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)
  14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

 

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะประมง (Faculty of Fisheries)

 

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาชีววิทยาประมง
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาการจัดการประมง
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)

 

มี 15 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
  11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
  12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
  13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปล
  15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ
คณะวนศาสตร์ (Faculty of Forestry)

 

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิศวกรรมป่าไม้
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

 

มี 16 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาชีววิทยา
  10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพันธุศาสตร์
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
  14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาสัตววิทยา
  16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

 

มี 15 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
  8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
  13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
  14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
  15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยานและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences)

 

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Medicine)

 

มี 3 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

 

มี 11 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-เกษตร
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
  5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่วิทยาเขตกระบี่
  7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
  8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
  9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
  11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

 

มี 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)

 

มี 7 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

 

มี 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ

 

มี 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงิน )
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ )
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การตลาด )
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจระหว่างประเทศ )
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว )
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชีบริหาร )
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( การโรงแรม )


หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)

 

มี 10 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่นา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเขตร้อน
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
  10. หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

 

มี 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะประมง (Faculty of Fisheries)

 

มี 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาการจัดการประมง
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)

 

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
คณะวนศาสตร์ (Faculty of Forestry)

 

มี 9 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาอุทยานและนันทนาการ
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้)
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน)
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

 

มี 14 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
  10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
  11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

 

มี 13 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
  8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
  12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences)

 

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นนฐานมนุษย์
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Medicine)

 

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มโคนม
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคสัตว์เลี้ยง
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสัตว์ปีก
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

 

มี 16 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตร
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
  11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
  12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)
  13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)
  15. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
  16. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

 

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)

 

มี 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

    

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำตาล

ไม่สังกัดคณะ (สหวิชาการ)

 

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
  2. หลักสูตรป.บัณฑิต การจัดการและประเมินโครงการ
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก

คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)

 

มี 7 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่นา
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
คณะประมง (Faculty of Fisheries)

 

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
  5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะวนศาสตร์ (Faculty of Forestry)

 

มี 4 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

 

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

 

มี 9 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
  2. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  4. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  5. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  6. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
  7. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  8. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  9. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

 

มี 7 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
  5. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  7. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

 

มี 1 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)

 

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
  5. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ไม่สังกัดคณะ (สหวิทยาการ)

 

มี 3 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
  2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  3. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


หลักสูตรนานาชาติ (International Degree Programs)

Undergraduate

Faculty of Engineering

- Electromechanical Manufacturing Engineering
- Industrial Engineering
- Mechanical Engineering
- Software and Knowledge Engineering


Double Degree Programs

Faculty of Agriculture : Tropical Agriculture and International Trade

Degree from Kasetsart University and Victoria University

Faculty of Engineering : Aerospace Engineering and Business Administration Degree from Kasetsart University and RMIT (5 ? years)

 

Master Degree Program

Faculty of Business Administration

- MBA

Faculty of Agriculture - Tropical Agriculture - Development Communication - Entomology

Faculty of Agro Industry - Biotechnology

Faculty of Economics - Agricultural Economics

Faculty of Engineering - Industrial Engineering - Civil Engineering - Environmental Engineering - Electrical Engineering

Faculty of Fisheries - Fisheries Management - Fisheries Biology - Fisheries Product - Marine Science - Aquaculture
Faculty of Forestry
- Forestry

 

Doctoral Degree Program

Faculty of Agro Industry

- Biotechnology

 

Faculty of Agriculture

- Tropical Agriculture

 

Faculty of Engineering

- Industrial Engineering

 

Faculty of Forestry

- Forestry

ข้อมูลจาก  www.ku.ac.th


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายถึง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหมาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu