ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี หมายถึง, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี คือ, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี ความหมาย, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี

          วันน้ำของโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต  ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น " วันน้ำของโลก " หรือ " World Day for Water " เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก

          อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21  โดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการจัดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

          1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
          2. เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์น้ำในรูปแบบต่างๆ
          3. เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศและหน่วยงานเอกชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้ำให้มากขึ้น

นโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

          องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการได้แก่

          1. การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน
          2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ
          3. การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำ
          4. การจัดการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
          5. การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

คำขวัญวันน้ำของโลก

ปี 2537 : " การดูแลน้ำของเราเป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน" ( Caring of our water is everyone business )
ปี 2538 : " สตรีและน้ำ " ( Woman and Water )
ปี 2539 : " น้ำสำหรับเมืองที่กระหาย" ( Water for Thirsty Cities )
ปี 2540 : " น้ำของโลก-มีพอไหม" ( The World"s Water ; Is There Enough? )
ปี 2541 : " น้ำในดิน-ทรัพยากรที่มองไม่เห็น" ( Groundwater-the Invisible Resource )
ปี 2542 :  "ชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ"( Everyone Lives Downstream )
ปี 2543 : " น้ำสำหรับศตวรรษที่ 21" ( Water for the 21st Century )
ปี 2544 : " น้ำและสุขภาพ" ( Water and Health ) และ
ปี 2545 : " น้ำสำหรับการพัฒนา" ( Water for Development )
ปี 2546 : " น้ำสำหรับอนาคต" (Water for the Future)
ปี 2547 : " น้ำและหายนะ" (Water and Disasters)
ปี 2548 : " น้ำเพื่อชีวิต" (Water for Life)
ปี 2549 : " น้ำและวัฒนธรรม" (Water and Culture )
ปี 2550 : " การจัดการกับการขาดแคลนน้ำ" (Coping with Water Scarcity)
ปี 2551 : "ปีสากลแห่งการสุขาภิบาลในด้านสุขอนามัย" (Inter national year of Sanitation)
ปี 2552 : "แบ่งปันน้ำ-แบ่งปันโอกาส" (Shared Water - Shared Opportunities)
ปี 2553 : "คุณภาพน้ำ...คุณภาพชีวิต" (Clean Water for a Healthy World)
ปี 2555 : “น้ำ”กับ “ความมั่นคงทางอาหาร” (Water and Food Security)

 

วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี หมายถึง, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี คือ, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี ความหมาย, วันน้ำของโลก 22 มีนาคม ของทุกปี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu