ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข หมายถึง, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข คือ, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ความหมาย, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

ความเป็นมาของสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

          ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญของสังคม และเป็นสถาบันแรกที่ให้ การอบรมเลี้ยงดูให้ความรัก ความเอื้ออาทร เกื้อหนุน ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วัยทารก เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จึงถือได้ว่าครอบครัวมี อิทธิพลต่อคุณภาพ บุคลิกภาพ และวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวในทุกๆ ด้าน

          จากการประชุมศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547 โดยมติของกรรมการและสมาชิกของศูนย์ฯ เห็นพ้องต้องกันให้ยกฐานะ ของศูนย์ฯ เป็นสมาคมฯ ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานในช่วง 7 เดือน นับตั้งแต่ศูนย์ฯ เปิดดำเนินการ ปรากฏว่ามีผู้ที่ประสบปัญหาครอบครัวมาขอรับความช่วยเหลือจากงศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะ เพิ่มมากขึ้นศูนย์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแต่ในบางครั้งต้องประสบปัญหาบางประการเนื ่องจาก ศูนย์ฯ เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ที่มาร่วมกันทำงาน ในลักษณะเครือข่าย แต่มิได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งทำให้การดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ฯ ในบางกรณีไม่อาจดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ต่อไป ที่ประชุมจึงเห็นสมควรดำเนินการขอจดทะเบียนให้ศูนย์ฯ เป็นสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข โดยมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาครอบครัวได้อย่าง กว้างขวาง และครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

          ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 9 ท่านร่วมกันเป็นผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมฯ และยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
   1. นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
   2. นางสายสม วงศาสุลักษณ์
   3. นางกัลยา โล่ห์รัตนเสน่ห์
   4. นางดรุณี พาลุสุข
   5. นางดวงสมร ศรีพัฒนาวัฒน์
   6. นางสาววรวรรณ วุฒิวณิชย์
   7. นางอำไพวรรณ ตรีสกุล
   8. ดร. นภาศรี มณีวงศ์
   9. นางสุดารา ดิษฐากร

          จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้อนุญาตให้ศูนย์ฯ จัดตั้งเป็นสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข โดยได้รับอนุญาตการจดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไปแล้ว

รายชื่อกรรมการสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
   1. นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช  - นายกสมาคม
   2. นางสายสม วงศาสุลักษณ์ - อุปนายก
   3. นางกัลยา โล่ห์รัตนเสน่ห์ - อุปนายก
   4. นางดวงสมร ศรีพัฒนาวัฒน์ - เหรัญญิก
   5. นางสาววรวรรณ วุฒิวณิชย์ - ปฏิคม
   6. นางมุทิตา ถิระพร - นายทะเบียน
   7. รศ. ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ - ประชาสัมพันธ์
   8. นางดรุณี พาลุสุข - กรรมการ
   9. นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล - กรรมการ
   10. นางสุทธินี เมธีประภา - กรรมการ
   11. นางทวี ริ้วเหลือง - กรรมการ
   12. นางอนงค์วิชญา สาริบุตร - กรรมการ
   13. นางดวงเดือน ศรีพันธุ์ - กรรมการ
   14. นางดวงกมล อาชาไอศวรรย์ - กรรมการ
   15. นางสุดารา ดิษฐากร - กรรมการ
   16. นางวรรณภา พรหมหิตาทร - กรรมการ
   17. นางอำไพวรรณ ตรีสกุล - กรรมการ
   18. นางสาวชยุตา ละใบยูโซ๊ะ - กรรมการ
   19. นางเอื้อมพร คลังบุญครอง - กรรมการ
   20. ดร. นภาศรี มณีวงศ์ - กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
   1. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
   2. นายเสรี สุวรรณภานนท์
   3. นายกุลพล พลวัน
   4. นายสัก กอแสงเรือง
   5. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
   6. นายทองใบ ทองเปาด์
   7. นางวรรณา จันทน์เสนะ
   8. นางอุษณีย์ คัชมาตย์
   9. นางนภา เศรษฐกร
   10. นายปรีชา วงศาสุลักษณ์
   11. นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู
   12. ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
   13. นางสุจินดา เชิดชัย
   14. ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
   15. นางเมธินี พงษ์เวช
   16. นางสุภาวดี หาญเมธี
   17. ดร.ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
   18. รศ. วิมลศิริ ชำนาญเวช
   19. นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย
   20. นางจีรัสถ์ โหตระกิตย์
   21. รศ. สุพัตรา สุภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข


สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข หมายถึง, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข คือ, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ความหมาย, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu