ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พรรคพลังประชาชน, พรรคพลังประชาชน หมายถึง, พรรคพลังประชาชน คือ, พรรคพลังประชาชน ความหมาย, พรรคพลังประชาชน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พรรคพลังประชาชน

หัวหน้าพรรค : นายสมัคร สุนทรเวช

เลขาธิการพรรค :นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

โฆษกพรรค : ร้อยโท ดร.กุเทพ ใสกระจ่าง

ก่อตั้ง : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

สำนักงานใหญ่ เลขที่ : 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นโยบายพรรค : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยพลังประชาชน

สีของพรรค:  สีน้ำเงิน และสีแดง

เว็บไซต์  : www.ppp.or.th               

            ชื่อพรรคพลังประชาชน
หมายถึง พลังอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรืน์ทรงเป็นประมุข


               พรรคพลังประชาชน
(อักษรย่อ: พปช. ชื่อภาษาอังกฤษ People Power Party) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ช่วงก่อนการเข้าร่วมของกลุ่มไทยรักไทย เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว เป็นหัวหน้าพรรค, นางสาวปิยะรัตน์ เทียนแก้ว เป็นเลขาธิการพรรค และ พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหารพรรค[1] ปัจจุบัน นายสมัคร สุนทรเวช เป็นหัวหน้าพรรค นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นเลขาธิการพรรค มี นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 และมี นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยเข้าร่วมพรรค

 

ภายหลังคดียุบพรรคการเมืองเนื่องจากการเลือกตั้ง 2 เมษายน พ.ศ. 2549 กลุ่มไทยรักไทย (เดิมคือ พรรคไทยรักไทย) มีมติที่จะส่งอดีต ส.ส.เก่า สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชน เพื่อลงรับเลือกตั้งครั้งใหม่ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีข่าวว่า แกนนำกลุ่มไทยรักไทย ได้เชิญ นายสมัคร สุนทรเวช มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยนายสมัครให้สัมภาษณ์ว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เป็นผู้โทรศัพท์ทางไกลมาเชิญให้รับตำแหน่งด้วยตัวเอง  จากนั้น ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ของพรรค เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลปรากฏว่า นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค และ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นเลขาธิการพรรค

 คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ (24 สิงหาคม พ.ศ. 2550)

นายสมัคร สุนทรเวช  : หัวหน้าพรรค

นายยงยุทธ ติยะไพรัช  : รองหัวหน้าพรรค

พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว   : รองหัวหน้าพรรค

นายไชยา สะสมทรัพย์   : รองหัวหน้าพรรค

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์   : รองหัวหน้าพรรค

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์   : รองหัวหน้าพรรค

พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์   : รองหัวหน้าพรรค

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์   : รองหัวหน้าพรรค

นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์   : รองหัวหน้าพรรค

นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว   : รองหัวหน้าพรรค

นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล   : รองหัวหน้าพรรค

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี   : เลขาธิการพรรค

นายชูศักดิ์ ศิรินิล   : รองเลขาธิการพรรค

นายนพดล ปัทมะ รองเลขาธิการพรรค

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ   : รองเลขาธิการพรรค

นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ  :  รองเลขาธิการพรรค

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์  :  เหรัญญิกพรรค

ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง   : โฆษกพรรค

นายศรีเมือง เจริญศิริ   : กรรมการบริหารพรรค

นายสุธา ชันแสง   : กรรมการบริหารพรรค

นายมงคล กิมสูนจันทร์   : กรรมการบริหารพรรค

พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์   : กรรมการบริหารพรรค

นายทรงศักดิ์ ทองศรี  :  กรรมการบริหารพรรค

นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ   : กรรมการบริหารพรรค

นายนิสิต สินธุไพร   : กรรมการบริหารพรรค

นายธีระชัย แสนแก้ว  :  กรรมการบริหารพรรค

นายวีระพล อดิเรกสาร   : กรรมการบริหารพรรค

นายสุทิน คลังแสง  :  กรรมการบริหารพรรค

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร   : กรรมการบริหารพรรค

นางมาลินี ภูตาสืบ   : กรรมการบริหารพรรค

นางสาวปิยะรัตน์ เทียนแก้ว   : กรรมการบริหารพรรค

นางสาวศรัญญา แสงวิมา  :  กรรมการบริหารพรรค

นางสาวมนัสปรียา ภูตาสืบ  :  กรรมการบริหารพรรค

นางสาวกาญจน์ณิชา แต้มดี   : กรรมการบริหารพรรค

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร   : กรรมการบริหารพรรค

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา   : กรรมการบริหารพรรค

นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ   : กรรมการบริหารพรรค

 ภาพเครื่องหมายพรรค

ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทย  “ พ ” ประกอบด้วยสีสองสีคือ สำน้ำเงินและสีแดง มีอักษรไทยสีน้ำเงินคำว่า “ พรรคพลังประชาชน ” อยู่ด้านหลังมีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ดังนี้


               สีน้ำเงิน (ในตัวอักษร พ) หมายถึงความรู้สึกสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยใมห้มีความเจริญ มั่นคง และความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั้งมวล เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ภายใต้แนวทางนโยบายอันเป็นผลผลิตขององค์ความรู้และภูมิปัญญาที่รู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์
              สีแดง หมายถึงความเป็นชาติไทย อันเป็นผลึกของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์แห่งชาติอธิปไตย์ และความสามารถในการแข่งขันในประชาคมโลก

 

            ตรายาง เครื่องหมายสำหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเป็นเครื่องหมายย่อในลักษณะเดียวกันตามข้อ 1.1 และ 1.2 หากแต่ใช้สีเดียวกัน

             สัญลักษณ์ของพรรคในยุคแรก เป็นรูปวงกลมสีเขียว อันหมายถึงความสงบสุขร่มเย็นของแผ่นดินไทย มีภาพเสาธงชาติไทยปักอยู่บนแผนที่ประเทศไทยอยู่ใจกลางของวงกลม รายล้อมด้วยตุ๊กตาแต่งตัวเป็นอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อแทนชาวไทยในหลายสาขาอาชีพ โดยมีตัวอักษรชื่อพรรค เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายล้อมสัญลักษณ์ดังกล่าวทั้งหมด  ส่วนสัญลักษณ์ของพรรคในปัจจุบัน เป็นตัวอักษรไทย พ สีน้ำเงิน โดยเส้นทแยงจากล่างซ้ายขึ้นบนขวาเป็นสีแดง และขาว ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของพรรคไทยรักไทย ที่เป็นตัวอักษรไทย ท สีน้ำเงิน ที่มีเส้นทแยงจากล่างซ้ายขึ้นบนขวา เป็นสีแดง ขาว และน้ำเงิน

นโยบายเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. ประชานิยมสูตรต้นตำรับ 2.ประชานิยมสูตรพิเศษ และ3.การหารายได้เข้าประเทศ

 

            นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชาชน แถลงถึงการดำเนินการทางเศรษฐกิจพรรคพลังประชาชน ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้กำลังมีประชาชนถึง 85% เดือดร้อน มีโรงงานปิดตัวลงจำนวนมาก หากไม่เตรียมรับมือ ปี 2551 ก็อาจจะเป็นการเผาจริง ดังนั้นเราจึงได้คิดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับเหตุการณ์  นโยบายเศรษฐกิจของพรรคประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. ประชานิยมสูตรต้นตำรับ 2.ประชานิยมสูตรพิเศษ และ 3.การหารายได้เข้าประเทศ

 

            โดยยุทธศาสตร์ที่พรรคพลังประชาชนจะนำมาใช้คือ 1.สานต่อนโยบายประชานิยมสู่ประชากรส่วนใหญ่  ซึ่งคำว่าประชานิยมหมายถึงสวัสดิการที่รัฐพึงให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนเพื่อให้เขามีโอกาสโงหัวขึ้นมาได้  2.เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายถึงตัวประชาชนรากหญ้า ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  3.เห็นผลรวดเร็ว โดยแยกเป็นมาตรการระยะสั้น กลางและยาว  หากตนได้ทำงาน จะเริ่มงานเร็วที่สุดในเดือน ม.ค. 2551 และ 4.สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางนวัตกรรมทางความคิด เพราะวันนี้ไม่มีทางที่จะไปแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีได้ทันกับประเทศที่พัฒนา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ได้ทัน

 

          นอกจากนี้จะมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างสวัสดิการแก่คนไทย ซึ่งจะประกอบด้วย นโยบายประชานิยมสูตรต้นตำรับ อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อประชาชน และ เอสเอ็มแอล รวมทั้งหวยบนดิน กองทุนเรียนก่อนผ่อนทีหลัง  การขจัดยาเสพติด โอท็อป  นำมารวมกับ ประชานิยมสูตรพิเศษ ที่จะทำให้รายจ่ายลดลง 4 เท่า และรายได้หลักเพิ่มขึ้น 4 เท่า ซึ่งจะเป็นจริงได้ โดยการสร้างรายได้ให้ประเทศจะมาจากภาคการท่องเที่ยวปีละประมาณ 350,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  และจากการขยายสนามบินสุวรรณภูมิรายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,500,000 ล้านบาท รวมกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการผลิตยาของโลกให้เป็นจุดขายใหม่ของประเทศที่จะมีโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ  พัฒนาให้ไทยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยร่วมมือกันสถาบันชั้นนำของโลก ที่เราได้มีการเจรจากันไว้บ้างแล้ว โดยจะมีการใช้พื้นที่ 4,000 ไร่ในภาคกลางของประเทศสร้าง 10 โรงพยาบาลระดับโลก และ 4 มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ มีเมืองอุตสาหกรรมยาของโลก มีการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเพื่อผลิตยาทั้งยาเคมีและยาสมุนไพร

 

          นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมผลไม้ไทยและผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดโลกอย่างจริงจัง  เพื่อเป็นการป้องกันผักผลไม้ราคาตกต่ำในประเทศ  การสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานราคาถูก รวมไปถึงพลังงานธรรมชาติ  ขณะที่ด้านขนส่งมวลชน จะมีการสร้างระบบรถไฟ และการคมนาคมสำหรับคนทั้งประเทศที่จะมี 5 ระบบ คือ 1.รถไฟแบบไทยที่ยังใช้อยู่ เพื่อรองรับคนที่ทีรายได้น้อย 2.รถไฟความเร็วสูง 3.รถไฟใต้ดิน 10 สาย 4.รถไฟวงแหวน สำหรับกรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี รังสิต สมุทรปราการ หากเราได้ทำงานจะเริ่มภายใน 1 ปี 5.รถไฟก้างปลา สำหรับคนต่างจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งจะมีการระดมการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเข้าสู่ประเทศไทยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช่น กรณีการเซ็นต์สัญญาเจเทปป้าที่ไทยทำกับญี่ปุ่น ที่จะช่วยลดภาษีการส่งออก และสร้างโอกาสให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งจะเกิดผลการอพยพทุนครั้งใหญ่

 

          นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน จะมีการพารัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไปพบนักธุรกิจต่างประเทศ รวมไปถึงการเจรจาหาผู้ค้าใหม่ทางเศรษฐกิจ และจะมีการทบทวนฐานภาษีและโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมด การอะไรติดขัดเราจะแก้ไขให้สะดวกหมด เพราะเรารู้ว่าระบบราชการติดขัดในส่วนใด รวมไปถึงแนวคิดลดค้าไฟฟ้าเป็นรูปธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีกำไร 2 หมื่นล้านบาทต่อปี คืนให้ประชาชนให้หมด

 

           นอกจากนี้จะขอร้องให้ทุกคนใช้ก๊าซโซฮอลล์100%ซึ่งจะเห็นผลในพริบตาว่า ลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ถึง 10,000–100,000 ล้านบาท ทั้งหมดนี้เราได้วางแผนการหาเงินออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั้น กลาง และยาว โดยในระยะสั้นจะเน้นมากที่สุด ซึ่งทำได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง 1-1 ปีครึ่ง

 

              นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า วันนี้ทุกพรรคพูดกันแต่เรื่องประชานิยม แต่พรรคพลังประชาชนมีหนทางที่จะเอาเงินมาใช้สำหรับนโยบายที่ออกมาให้เป็นไปได้จริง ซึ่งตนใช้เวลาเป็นปีในการศึกษา และเชื่อมั่นว่าบางอย่างอาทิ เรื่องการท่องเที่ยวจะใช้เวลาเพียง 1 ปีก็จะเห็นผล

 

          ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเพิ่มภาษีเพื่อนำมาเป็นรายได้สำหรับใช้ในโครงการนี้หรือไม่ นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า ถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่แตะตรงนี้ จะพยายามหาเงินมาจากที่อื่น  ส่วนถ้าหากได้เป็นรัฐบาลจะใช้นโยบายขาดดุลเพื่อนำงบประมาณมาใช้กับโครงการประชานิยมเหมือนที่บางพรรคมีแนวคิดออกมาหรือไม่ นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า ขอยังไม่พูดถึงตรงจุดนั้นในเวลานี้  อย่างไรก็ตามการที่มาเปิดนโยบายช่วงนี้เพราะไม่ต้องการให้พรรคอื่นมาลอกการบ้าน


ข้อมูลจาก : https://www.ppp.or.th


พรรคพลังประชาชน, พรรคพลังประชาชน หมายถึง, พรรคพลังประชาชน คือ, พรรคพลังประชาชน ความหมาย, พรรคพลังประชาชน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu