ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? หมายถึง, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คือ, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? ความหมาย, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

คืออยากทราบขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ต้องดำเนินการอย่างไร ยื่นเรื่องกับหน่วยงานไหน

คำตอบ

แนวทางการปฏิบัติ ทะเบียนมูลนิธิ   xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                     ความหมาย มูลนิธิได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บ ป พ มาตรา 110   แนวทางในการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน                     ต้องมีบุคคล หรือคณะบุคคลตกลงยกทรัพย์สินของตนเองให้เป็นกองทุนมูลนิธิ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินเป็นกองทุน ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไม่ต่ำกว่า 500 000 บาท ห้าแสนบาทถ้วน ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 250 000 บาท สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอย่างอื่นแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 000 บาท ห้าแสนบาทถ้วน แต่ถ้าหากมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อบำบัดรักษา ค้นคว้าป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐก็ให้ได้รับการผ่อนผันให้มีทรัพย์สินเป็นกองทุนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 000 บาท สองแสนบาทถ้วน ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอื่นจะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 100 000 บาท หนึ่งแสนบาทถ้วน และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอย่างอื่นแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 200 000 บาท สองแสนบาทถ้วน   การขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ม น 1 พร้อมด้วยหลักฐานจำนวน 3 ชุด ดังนี้                   1 รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ                   2 รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ของผู้จะเป็นกรรมการทุกคน                   3 ข้อบังคับของมูลนิธิ                   4 คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม 1 ที่มีผลตามกฎหมาย                   5 สำเนาพินัยกรรม กรณีตั้งโดยพินัยกรรม                   6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ส่วนราชการออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน                   7 แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งของมูลนิธิ                   8 หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่                   9 สำเนารายงานการประชุม ถ้ามี                     โดยให้ยื่นที่ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต ซึ่งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิจะตั้งอยู่ในท้องที่นั้นแล้วแต่กรณี และเมื่ออำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต รับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้จะเป็นกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน โดยส่งเรื่องไปจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตรวจดูแล้ว หากเห็นว่ามูลนิธิมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็ให้ส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พิจารณาอนุญาตก่อน แล้วจึงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมูลนิธิตั้งในเขตจังหวัด ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัด หรือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีมูลนิธิตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาต โดยจะออกใบสำคัญ มน 3 พร้อมเก็บค่าธรรมเนียม และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แล้วสำเนาเรื่อง 1 ชุด รายงานให้กระทรวงมหาดไทย                     การขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ ให้ยื่นคำขอตามแบบ มน 2 พร้อมด้วยหลักฐาน 3 ชุด ดังนี้                     1 บันทึกการประชุมให้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือให้เปลี่ยนแปลงกรรมการ                   2 บัญชีรายชื่อกรรมการชุดเดิม                   3 รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการใหม่                   4 สำเนาข้อบังคับของมูลนิธิ                   5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน                     อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขต ตรวจสอบหลักฐานเห็นว่าถูกต้องให้เสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต โดยออกใบสำคัญตามแบบ มน 4 เก็บค่าธรรมเนียมแล้วสำเนาเรื่อง 1 ชุด รายงานให้กระทรวงมหาดไทย                     การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ยื่นคำขอตามแบบ มน 2 พร้อมด้วยหลักฐาน 3 ชุด ดังนี้                   1 สำเนารายงานการประชุม                   2 สำเนาข้อบังคับฉบับใหม่                   3 แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้ง พร้อมหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง   ขั้นตอนปฏิบัติเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ                     ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้มูลนิธิรายงานผลการดำเนินงานต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งหลักฐานดังนี้                   1 รายงานการดำเนินการของมูลนิธิในปีที่ผ่านมา                   2 บัญชีรายได้รายจ่าย และสำเนางบดุลของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับอรงความถูกต้องแล้ว                   3 สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิทุกครั้งในปีที่ผ่านมา   ที่มา 13 htm

การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง หมายถึง, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คือ, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ความหมาย, การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu