ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ?, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ? หมายถึง, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ? คือ, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ? ความหมาย, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ?

อยากจะรู้ว่าถ้าจบแล้วจะต่อ ปวส สายไหนดีครับ nbsp ช่วยบอกหน่อยนะครับ nbsp

คำตอบ

  หลักสูตร ปวส สำหรับผู้จบ ปวช ต่อ ปวส หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20 หน่วยกิต จิตวิทยาทั่วไป การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ทั่วไป นันทนาการและสันทนาการ วิชาชีพพื้นฐาน 24 หน่วยกิต หลักการตลาด กฎหมายธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ การภาษีอากร หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน สถิติธุรกิจ สาขา การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การจัดการ - พฤติกรรมผู้บริโภค - ระบบบัญชี - การประชาสัมพันธ์ - ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม - คณิตศาสตร์การตลาด - การบัญชีชั้นกลาง 1 - การจัดเอกสาร - พฤติกรรมองค์การ - การจัดจำหน่าย - การบัญชีชั้นกลาง 2 - การปฏิบัติสำนักงานอัตโนมัติ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การจัดการขาย - การบัญชีต้นทุน 1 - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ - เทคนิคการผึกอบรมและการประชุม - การบริหารร้านค้าปลีก - การบัญชีต้นทุน 2 - อังกฤษธุรกิจ 1 - การจัดการสำนักงาน - การส่งเสริมการตลาด - การบัญชีชั้นสูง 1 - การผลิตเอกสาร - การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - การนำเข้าและการส่งออก - การบัญชีชั้นสูง 2 - การเขียนเอกสารเพื่อสื่อสาร ทางธุรกิจ - ภาวะผู้นำ - ระเบียบวิธีวิจัยตลาดเบื้องต้น - การสอบบัญชี - การเลขานุการบริหาร 1 - การเพิ่มผลผลิต - การใช้คอมพิวเตอร์ใน งานตลาด - การใช้คอมพิวเตอร์ใน การทำบัญชี - การใช้คอมพิวเตอร์ใน การเลขานุการ - การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน - การประชาสัมพันธ์ - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - ศิลปการพูด - การสัมมนาการจัดการ - หลักการโฆษณา - การบัญชีบริหาร - เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ - การเงินธุรกิจ - การคุ้มครองผู้บริโภค - การตรวจสอบภายใน - อังกฤษธุรกิจ 2 - การประชาสัมพันธ์ - การบริหารจัดซื้อ - การบัญชีรัฐบาล - การจัดการสำนักงาน - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - เทคนิคการจัดแสดงสินค้า - การบัญชีธนาคาร - การเงินธุรกิจ - โปรแกรมสำเร็จรูป 2   - การเงินธุรกิจ - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - การบริหารค่าจ้างเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน การโฆษณา การโรงแรม - คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ - ตลาดการเงินและสถาบัน - หลักการโฆษณา - ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์1 - การเงินและการธนาคาร - การสื่อสารการตลาด - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1 - การใช้งานระบบปฏิบัติการ - การเงินธุรกิจ - การออกแบบโฆษณา - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 - การคลังสาธารณะ - การสร้างสรรค์งานโฆษณา - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม - ระบบฐานข้อมูล - หลักการลงทุน - การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา - ศิลปการต้อนรับและการบริการ - โครงการเฉพาะบุคคล - การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน - การบริหารงานโฆษณา - การปฏิบัติงานส่วนหน้า - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - การบริหารสินเชื่อ - สื่อการโฆษณา - การปฏิบัติงานแม่บ้าน - โครงสร้างข้อมูล - การวางแผนและควบคุมทางการเงิน - วิธีการผลิตการโฆษณา 1 - หลักการประกอบอาหารในโรงแรม - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ - การถ่ายภาพโฆษณา - หลักการประกอบอาหารนานาชาติ - ภาษา ซี - การเงินส่วนบุคคล - การใช้คอมพิวเตอร์ในงานโฆษณา - ศิลปการจัดดอกไม้ - เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - การบัญชีธนาคาร - จิตวิทยาทั่วไป - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม - การวิเคราะห์ระบบ - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ - วิธีการผลิตการโฆษณา 2 -การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจโรงแรม - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ - โปรแกรมสำเร็จรูป 2 - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - การเงินธุรกิจ - สุขาภิบาลอาหาร - ภาษาจาวา - หลักการประกันภัย   - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 การท่องเที่ยว ภาษาธุรกิจ อังกฤษ - ปฐมนิเทศอุตสาหกรรม - การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ1 - การท่องเที่ยว - การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ2 - ประวัติศาสตร์ศิลป - การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ1 - การประสานงานการท่องเที่ยว - การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ2 - ภาษาต่างประเทศเทคนิค1 - การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น - ภาษาต่างประเทศเทคนิค2 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1 - มัคคุเทศก์ 1 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ2 - มัคคุเทศก์ 2 - การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น - มัคคุเทศก์ 3 - การอ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษ - มัคคุเทศก์ 4 ์ -ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ - ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ การท่องเที่ยว 1 - การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อ การท่องเที่ยว 2 - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยว - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ ท่องเที่ยว 1 - การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยว 2 - การเงินธุรกิจ - ประวัติศาสตร์ศิลป - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว   ที่มา www wbac ac th                   เอาตัวอย่างหลักสูตรต่างๆ ของการเรียนระดับ ปวส มาให้ดูเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อครับ ที่จริงถ้าคุณชอบและอยากที่จะเรียนต่อในหลักสูตรเดิม คือ สาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับปวส ก็มีเช่นกันครับ ยังไงก็ลองศึกษารายละเอียดของการศึกษาแต่ละหลักสูตรดูอีกทีครับ แล้วดูว่าตัวเองอยากเรียนต่อทางด้านไหนกันแน่ครับ จะได้ไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังครับ  

ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ หมายถึง, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ คือ, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ ความหมาย, ผมเรียน ปวช. สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะครับ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu