ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร?, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร? หมายถึง, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร? คือ, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร? ความหมาย, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร?

1 การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร 2 ให้วิเคราะห์ว่าสังคมในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากสังคมในอดีตใช้หรือไม่ เพราะอะไรให้บอกเหตุผลด้วย 3 โครงสร้างทางสังคมบทบาลและสถานภาพหมายถึงอะไร

คำตอบ

                  แต่ละสังคมย่อมประกอบด้วยกลุ่มคน Human   groups   จำนวนมาก   ทั้งกลุ่มคนที่เจตนาจะก่อตั้งกันขึ้นมาและกลุ่มที่เกิดขึ้นเอง กลุ่มคนเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่มีอยู่คู่กับสังคม                           กลุ่มคน Human   group   นั้นมีมากมายหลายแบบ เช่น   สมาคม สโมสร   มหาวิทยาลัย ครอบครัว   หมู่บ้าน   บริษัท   โรงเรียน   Ritche   P   Lowry   และ   Robert   P   Rankin 1969 164   ได้แบ่งกลุ่มคนไว้หลายรูปแบบ   โดยอาศัยคุณลักษณะของกลุ่ม   เช่น ลักษณะการก่อตั้งกลุ่มโครงสร้างและการจัดระเบียบ   หน้าที่และเป้าหมาย   และระยะเวลาการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม   ดังนี้                   1   กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นการชั่วคราว Collectivities   ได้แก่   กลุ่มประชากรที่ดูขบวนแห่   กลุ่มผู้ฟัง   กลุ่มผู้รอรถยนต์โดยสาร   กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม                     2   กลุ่มสมาคม Associations   เช่น   สมาคม องค์การ ครอบครัว   กลุ่มทางศาสนา                     3   ชุมชน Communities   เช่น   หมู่บ้าน   เมือง ชานเมือง นครหลวง                     4   สถาบัน Institution   เช่น   โรงเรียน   มหาวิทยาลัย โบสถ์ บริษัทขนาดใหญ่                     5   กลุ่มทางสถานภาพ Status   groups   เช่น   กลุ่มชนชั้นสูง   กลุ่มชนชั้นต่ำ กลุ่มวรรณะกษัตริย์   กลุ่มขุนนาง                   Robert   Bierstedt 1974 285 ndash 293   ได้แบ่งกลุ่มคนโดยอาศัย คุณสมบัติของกลุ่มเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน   ความสัมพันธ์และการกระทำต่อกันทางสังคม   และการจัดระเบียบทางสังคม   เขาแบ่งกลุ่มออกเป็น   4   ประเภท   คือ                   1   กลุ่มทางสถิติ Statistical   group   เป็นกลุ่มที่จัดขึ้นเพื่อทราบลักษณะสมาชิกของกลุ่มเพื่อประโยชน์บางประการ                       2   กลุ่มพวกเดียวกัน Societal   group   กลุ่มคนประเภทนี้สมาชิกจะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน   สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นพวกเดียวกัน                       3   กลุ่มทางสังคม Social   group   กลุ่มคนประเภทนี้สมาชิกจะมีการติดต่อสัมพันธ์และมีการกระทำต่อกันทางสังคม                   4   กลุ่มสมาคมต่าง ๆ Association   group   เป็นกลุ่มคนที่สมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน   มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   และเป็นกลุ่มคนที่มีการจัดระเบียบทางสังคม                   Melvin   L   De   Fleur 1971 62   ได้แบ่งกลุ่มคนออกตามลักษณะโครงสร้างเกี่ยวกับขนาด   ลักษณะการรวมกลุ่ม   และบทบาทหน้าที่ของกลุ่มออกเป็น   4   กลุ่ม   คือ                     ก   กลุ่มคนขนาดเล็ก Small   group   ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกลุ่มปฐมภูมิ   เช่น   ครอบครัว   และกลุ่มทุติยภูมิ   เช่น กลุ่มคณะกรรมการ กลุ่มข้าราชการ                   ข   กลุ่มทางสมาคม Association   ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายในการรวมตัวกัน                   ค   ชุมชน Communities   เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน   มีความผูกพันกันทางเศรษฐกิจและการปกครองชุมชนบางแห่งอาจมีขนาดเล็ก                       ง   สังคม Society   เป็นกลุ่มที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง   มีอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน มีการปกครอง มีอธิปไตย   และผู้คนมีความรู้สึกเป็นสมาชิกกลุ่ม                   Tylor   และ Klienhans 1976 378   แบ่งกลุ่มคนออกโดยอาศัยวัตถุประสงค์และบทบาทของกลุ่มออกเป็น   ดังนี้                     1 กลุ่มการงาน Task   group เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อที่จะปฏิบัติงาน                       2   กลุ่มพัฒนา Growth   group   เป็นกลุ่มที่สรรหาวิธีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่                       3   กลุ่มมิตรภาพ Friendship   group เป็นกลุ่มที่มุ่งหวังการสังสรรค์สมาคม                       Lindgren 1969 260   ได้สำรวจการจัดกลุ่มตามลักษณะการเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์ที่แตกต่าง   และได้จำแนกชนิดของกลุ่มออกได้ ดังนี้                   1   กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ                     2   กลุ่มเป็นทางการและกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ                     3   กลุ่มเฉพาะพวกและกลุ่มไม่จำกัดพวก                   4   กลุ่มพวกเราและกลุ่มพวกเขา                     5   กลุ่มสมาชิกและกลุ่มอ้างอิง  

การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร หมายถึง, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร คือ, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร ความหมาย, การพิจรณากลุ่มสังคมใช้หลักเกณฑ์อะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu