ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหมาย, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          นับตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๓๘  มีทั้งหมด ๒,๔๑๖ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  ตั้งแต่ปีงบประมาญ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๘  จำนวน ๑,๕๙๘  โครงการ  แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  ได้  ๘ ประเภท  และมีการใช้งบประมาณตามโครงการประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสาร  “๕๐ ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยสำนักงาน  กปร. ดังนี้
         การพัฒนาแหล่งน้ำ  ร้อยละ ๓๓.๕๔
         การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๔.๔๑
         การพัฒนาเกษตร  ร้อยละ ๑๓.๕๓
         การส่งเสริมอาชีพ  ร้อยละ ๗.๑๑
         สวัสดิการสังคม  ร้อยละ ๖.๒๙
         การคมนาคมและสื่อสาร  ร้อยละ ๒.๓๙
         การพัฒนาด้านอื่นๆ  ร้อยละ ๑๗.๑๘          โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมที่ไม่ได้วางแผนอย่างรอบคอบ  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่  ดิน  น้ำ  และป่าไม้  งานส่วนใหญ่ของโครงการจึงเป็นการปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติมีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

          ๑. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้และเข้าใจวิธีการอนุรักษ์และบำรุงดินให้สมบูรณ์อยู่เสมอ มีพระราชดำริว่า  “... การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะรักษาความชุมชื้นของผืนดิน...” นอกจากนี้มีโครงการจัดสรรและปฏิรูปที่ดิน พัฒนาที่ดินที่ว่างเปล่า แล้วจดสรรให้เกษตรกรผู้ไรที่ดินได้มีที่ทำกิน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง จัดพื้นที่ทำกินให้ราษฎรชาวไทยภูเขา ให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล

          ๒. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ โปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาค้นคว้ารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ต้นน้ำลำธารมีอยู่ทั่วประเทศ ดังกล่าวแล้วในเรืองการพัฒนาแหล่งน้ำ

          ๓. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เละทรัพยากรแหล่งน้ำเป็นสิ่งคู่กัน การทำลายป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและซึมซับน้ำเก็บไว้ ทำให้แหล่งน้ำสูญหายไปด้วย  นอกจากนั้น  เมื่อไม่มีป่าซึมซับ น้ำฝนที่ตกลงมาก็สูญเปล่า บางแห่งก็หลั่งไหล ลงท่วมพื้นที่ทำกินและบ้านเรือนจึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปลูกป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรมโดยใช้วิธี ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก  ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักป่า และช่วยกันปลูกป่ารักษาป่า  “เพียงแต่อย่ารังแก และรบกวน”  ป่าก็จะขึ้นเองโดยธรรมชาติ สร้างแหล่งน้ำให้เลี้ยงต้นไม้ และปลูกพันธุ์ไม้บางอย่างเสริมบ้าง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหมาย, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu