ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า??, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า?? หมายถึง, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า?? คือ, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า?? ความหมาย, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า??

นโยบายการเร่งเจรจาเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีกับ 7 กลุ่มประเทศคู่เจรจา จะช่วย แก้ปัญหาหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่เคยปรากฏอยู่อย่างไร โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

คำตอบ

        1 การเจรจาเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีของไทยกับประเทศต่างๆ นั้น นอกจากจะเจรจาเพื่อลดภาษีสินค้าระหว่างกันแล้ว ยังครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี อาทิเช่น การเจรจากับออสเตรเลียที่เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ได้มีการเจรจาในเรื่องมาตรการสุขอนามัยที่ออสเตรเลียมีกฎ ระเบียบ ที่เข้มงวดจนเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกลไกสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดแผนงาน และกรอบระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอน เพื่อให้สินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น priority products เช่น มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน เนื้อไก่ และกุ้ง สามารถเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียได้ นอกจากนี้ ในเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ROOs ก็ได้มีการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในไทยหรือออสเตรเลีย และจะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีภายใต้ความตกลง FTA นี้ โดยมีการใช้การเปลี่ยนพิกัดสินค้า หรือการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของวัตถุดิบที่ใช้ภายในประเทศ         2 ในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้น สหรัฐฯ ได้หันมาจัดทำเขตการค้าเสรีมากขึ้น เช่น กับสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และชิลี ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจแย่งส่วนแบ่งตลาดของไทยได้ ประกอบกับไทยกับสหรัฐฯเป็นคู่ค้าที่สำคัญ ไทยจึงต้องรักษาตลาดส่งออกนี้ไว้ โดยการเปิดเจรจา FTA กับสหรัฐฯ เช่นกันกับการเจรจา FTA กับประเทศอื่นๆ นอกจากจะเจรจาลดภาษีระหว่างกันแล้ว ไทยจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกของไทย ทั้งนี้ สินค้าหลายรายการที่ไทยมีศักยภาพ เช่น เนื้อไก่แช่เย็น แช่แข็ง ไก่แปรรูป ผักผลไม้บางชนิด เช่น ลำไย เงาะ สับปะรด มังคุด มะม่วง แต่ปัจจุบันไม่สามารถส่งออกไปได้ แม้อัตราภาษีจะอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดของสหรัฐ         สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันอัตราภาษีสินค้าอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 5 แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคทางการค้าและมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างๆ โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์ การเจรจา FTA จะช่วยให้ผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยและผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ สามารถขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้น         นอกจากนี้ FTA ระหว่างไทย - สหรัฐฯ จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ เช่น การเก็บภาษี AD CVD และ Safeguard รวมทั้ง จะก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านมาตรฐานสินค้า และมาตรฐานสุขอนามัยด้วย         3 สำหรับญี่ปุ่นนั้น เพื่อคงความเป็นผู้นำทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้ง รักษาสถานะและความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับอาเซียน ญี่ปุ่นจึงได้ดำเนินการจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ และเม็กซิโก และอยู่ในระหว่างการจัดทำ FTA กับประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดได้ ไทยจึงต้องรักษาตลาดส่งออกในญี่ปุ่นไว้ ด้วยการทำ FTA เช่นกัน         ในการเจรจาจะมีการเจรจาให้แก้ไข หรือลด เลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์ เช่นเรื่อง การควบคุมปริมาณการนำเข้า โดยการกำหนด Tariff Quota ในสินค้าแป้งมันสำปะหลัง ข้าว และสับปะรดกระป๋อง เป็นต้น รวมทั้ง ปัญหามาตรการสุขอนามัยของญี่ปุ่นซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้าผักและผลไม้สดบางชนิดจากไทยเท่านั้น และห้ามนำเข้าสุกรสดแช่เย็น-แช่แข็ง เนื่องจากติดปัญหาเรื่องปากเปื่อยเท้าเปื่อย ส่วนเนื้อไก่แช่เย็น-แช่แข็ง ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง-แปรรูป นั้น ญี่ปุ่นมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ นอกจากนี้ การจัดทำ FTA กับญี่ปุ่น ยังเน้นถึงการเสริมสร้างแนวทางความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรของทั้งสองประเทศ โดยในขณะนี้ ญี่ปุ่นมีแรงผลักดันทางการเมืองในการประกาศให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปนโยบายด้านการเกษตรและเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศให้มากขึ้น ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า?, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า? หมายถึง, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า? คือ, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า? ความหมาย, นโยบายการเจรจาเพื่อทำเขตการค้าเสรีกับ 7กลุ่มประเทศจะช่วยหรือลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu