ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บรรณาธิการ, บรรณาธิการ หมายถึง, บรรณาธิการ คือ, บรรณาธิการ ความหมาย, บรรณาธิการ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
บรรณาธิการ

          บุคคลสำคัญในการผลิตหนังสือทางด้านความคิด ได้แก่  ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ถอดความนึกคิดออกเป็นตัวหนังสือ  ผู้ที่จะเป็นผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์หนังสือได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะเขียนและมีความสามารถในการเขียน  คุณสมบัติสองอย่างนี้ต้องอยู่ในคนๆ เดียวกันจึงจะเขียนหนังสือขึ้นมาได้  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้บางครั้งก็หาได้ยากที่จะอยู่ในบุคคลเดียว  บางคนอาจมีความรอบรู้ในเรื่องราวบางเรื่องอย่างดียิ่ง  แต่ไม่มีความสามารถที่จะประพันธ์เป็นหนังสือได้  คุณสมบัติในการเขียนเป็นเรื่องที่สามารถจะเล่าเรียนและฝึกฝนได้  ผู้สร้างหนัง-สือบางครั้งก็ต้องจัดให้ผู้เขียนกับผู้รู้ได้มาพบกันและร่วมมือกันจัดเขียนเป็นหนังสือขึ้น หนังสือบางเรื่องจะต้องใช้ความรู้จากผู้รู้หลายๆ คนร่วมกันเขียน  หนังสือบางเล่มจะต้องใช้ผู้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง  แล้วระดมผู้รู้ผู้เขียนร่วมมือช่วยกันเขียน  การผลิตหนังสือทางด้านความคิดจึงได้มีการจัดขึ้นเป็นระบบการดำเนินการ  มีผู้รับผิดชอบที่เรียกกันว่า บรรณาธิการ
         การถ่ายทอดความคิดทางหนังสือนั้นนอกจากการเขียนด้วยตัวหนังสือแล้ว  ก็อาจใช้ภาพถ่ายทอดความคิดให้เกิดความเข้าใจได้ดีกว่า  บางครั้งควรต้องใช้ทั้งภาพและตัวหนังสือประกอบกันไป    การสร้างภาพขึ้นมามีวิธีทำได้หลายอย่าง   อาจเป็นภาพวาดซึ่งใช้บุคคลเป็นผู้วาดขึ้น   ซึ่งเรียกว่า   ผู้เขียนภาพภาพวาดมีวิธีวาดหลายแบบ เช่น วาดเป็นภาพลายเส้น  ภาพการ์ตูน  ภาพสีน้ำมัน   ภาพวาดด้วยพู่กันลม   ในปัจจุบันอาจใช้คอมพิวเตอร์วาดก็ได้  นอกจากภาพวาดแล้วอาจใช้ภาพถ่ายมาเป็นภาพประกอบในหนังสือ   การถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ประกอบในหนังสือมีเทคนิควิธีการสร้างภาพมากมายหลายแบบ   ภาพที่นำมาใช้พิมพ์นอกจากภาพขาวดำโดยทั่วไปแล้วยังสามารถนำสีมาใช้ประกอบกับภาพเพื่อเรียกความสนใจจากผู้อ่านให้มากขึ้น   สามารถสร้างจินตนาการและความคิดของผู้อ่านได้กว้างไกลการสร้างภาพก็เป็นงานผลิตหนังสือทางด้านความคิด   มีหน่วยงานเรียกว่าหน่วยศิลป์หรือฝ่ายศิลป์  ซึ่งมีบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ดูแลรับผิดชอบ   การสร้างภาพประกอบในหนังสือแต่ละภาพจะมีบุคคลที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและออกความเห็นว่าควรมีภาพอะไรและมีลักษณะรายละเอียดอย่างใด  เพื่อให้ช่างเขียนหรือช่างถ่ายภาพไปสร้างภาพขึ้นมาตามแนวความคิดนั้น  หรือมีบุคคลที่จะคัดเลือกบรรดาภาพที่มีอยู่มาพิมพ์ก็ได้  การนำเอาภาพและตัวหนังสือมารวมกันเป็นหน้า และจัดรูปหน้าหนังสือแต่ละหน้าเข้าเป็นเล่ม   ก็ต้องมีบุคคลที่จะรับผิดชอบดำเนินการ  เรียกว่า  ผู้ออกแบบเล่มหนังสือ(Book designer) ซึ่งเป็นงานที่รวมอยู่ในการผลิตหนังสือทางด้านความคิดเช่นกัน
          การผลิตหนังสือทางด้านความคิด   อาจเริ่มจากผู้ประพันธ์เป็นผู้ริเริ่มเขียน และจัดพิมพ์ออกจำหน่ายเอง  ถือว่าผู้ประพันธ์เป็นทั้งผู้จัดพิมพ์และบรรณาธิการเอง  บางครั้งผู้ประพันธ์เมื่อประพันธ์เรื่องขึ้นมาแล้ว  ก็นำไปเสนอให้สำนักพิมพ์พิจารณา   สำนักพิมพ์ก็จะมีระบบในการพิจารณารับจัดพิมพ์หนังสือเรื่องต่างๆปกติจะมอบให้ผู้อ่านได้อ่านตรวจต้นฉบับที่ผู้ประพันธ์เสนอมาโดยพิจารณาว่าเป็นหนังสือน่าสนใจเพียงใด  ตรงกับวัตถุประสงค์และนโยบายของการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์นั้นๆ เพียงใด  จะได้รับความสนใจจากผู้อ่านผู้ซื้อมากน้อยเพียงใด  ต้นฉบับหนึ่งอาจมีผู้อ่านๆ คนเดียวหรือหลายคนก็ได้  โดยสำนักพิมพ์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่านก่อนรับจัดพิมพ์  ทั้งนี้ตามแต่ระบบที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งกำหนดบางครั้งผู้อ่านอาจแนะนำให้มีการปรับปรุงก่อนที่จะให้สำนักพิมพ์รับจัดพิมพ์  แต่สำหรับผู้ประพันธ์ที่รู้จักกันทั่วไป   หรือผู้จัดพิมพ์ให้ความเคารพเชื่อถืออยู่แล้ว  ก็อาจรับจัดพิมพ์ได้เลยโดยไม่ต้องอ่านตรวจก่อนก็ได้
          ในบางกรณีผู้จัดพิมพ์เป็นผู้ริเริ่มการผลิตโดยติดต่อขอเรื่องที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้แล้วนำมาจัดพิมพ์หรือขอให้ผู้ประพันธ์เขียนเรื่องขึ้นมาเพื่อจัดพิมพ์   การพิมพ์หนังสือบางประเภท   ผู้จัดพิมพ์จะตั้งบรรณาธิการขึ้นทำหน้าที่สร้างต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์  เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน  บรรณาธิการจะต้องจัดให้มีผู้สื่อข่าวหาข่าวในด้านต่างๆ  เป็นรายวันเพื่อป้อนให้ทางกองบรรณาธิการ  และจัดให้มีผู้คัดข่าวผู้เขียนข่าว  จัดหาบทความและเรื่องราวประกอบ  โดยให้เนื้อหาเป็นไปในแนวทางของการจัดทำหนังสือพิมพ์นั้น  เพื่อให้มีต้นฉบับมาจัดพิมพ์ติดต่อกันได้ทุกวัน  สำหรับหนังสือนิตยสารก็มีบรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบติดต่อกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์  และรับเรื่องราวต่างๆ มาจัดพิมพ์ตามกำหนดระยะเวลาให้นิตยสารนั้นออกวางจำหน่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
          โครงสร้างและระบบการผลิตหนังสือทางความคิดของหนังสือประเภทใดควรจะเป็นอย่างใด  ขึ้นอยู่กับลักษณะของหนังสือที่ผลิตว่ามีลักษณะใด  หนังสือบางประเภทการผลิตเป็นการระดมเอาวิชาความรู้จากบุคคลเป็นจำนวนมาก  ถอดความคิดจากแต่ละบุคคลมารวบรวมเขียนเป็นหนังสือขึ้น  การจัดทำหนังสือลักษณะนั้น  อาจทำเป็นระบบการตั้งคณะกรรมการทางวิชาการดำเนินการเขียนหรือจัดประชุมหารายละเอียดในเนื้อหาของเรื่อง  หาข้อยุติทางปัญหาต่างๆ ในทางวิชาการ  และมีคณะผู้เขียนทำหน้าที่เขียนเป็นหนังสือขึ้นมา
          เมื่อผู้เขียนเขียนต้นฉบับหนังสือขึ้นมาแล้วก็มักจะพิมพ์ดีดให้เป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก่อนแล้วมีการตรวจทานแก้ไข  ถ้ามีการแก้ไขหรือปรับปรุงใดๆ ก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้เป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดที่เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งไปเรียงพิมพ์  จะทำให้การเรียงพิมพ์ทำไปได้รวดเร็ว  ไม่ผิดพลาด  การส่งต้นฉบับที่ไม่เรียบร้อยไปโรงพิมพ์  ถ้ามีข้อผิดพลาดการแก้ไขการเรียงพิมพ์ย่อมเสียค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลามาก

บรรณาธิการ, บรรณาธิการ หมายถึง, บรรณาธิการ คือ, บรรณาธิการ ความหมาย, บรรณาธิการ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu