ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร?, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร? หมายถึง, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร? คือ, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร? ความหมาย, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร?

EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร

คำตอบ

EUREPGAP คือหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agriculture Practice GAP ซึ่งกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรปริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2540 โดยกำหนดข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐาน EUREPGAP ฉบับแรกสำหรับสินค้าผักและผลไม้สดเมื่อเดือนกันยายน 2544 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2545 จึงได้ออกมาตรฐานสำหรับสินค้าดอกไม้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรฐานสำหรับสินค้าปศุสัตว์ กาแฟ และธัญพืช สาระสำคัญของมาตรฐานมีดังนี้1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคในยุโรปได้รับความปลอดภัยจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งกระบวนการผลิตต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน EUREPGAP ได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อกีดกันในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกรวมทั้งไทยด้วย และมีแนวโน้มในการใช้มาตรฐานที่เข้มงวดขึ้น โดยผู้ค่าปลีกบางรายในยุโรปกำหนดไว้ว่า จะปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ไม่ได้มาตรฐานนี้ภายในปี 2546-25482 หน่วยงานที่ออกใบรับรอง ได้แก่ Certification Bodies CBs ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก EUREP ให้เป็นผู้ออกใบรับรอง EUREPGAP ปัจจุบันมีอยู่หลายแห่งทั่วโลก สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งในไทยคือ บริษัท SGS Thailand ซึ่งเป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัท SGS จากเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากทั่วโลกที่ได้รับใบรับรอง EUREPGAP ประมาณ 3 900 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ผลิตไทย 2 ราย 3 ขั้นตอนการออกใบรับรอง บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจาก EUREPGAP จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกและโรงงานผลิตสินค้าที่ต้องการขอใบรับรองเพื่อตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานก่อนอนุมัติออกใบรับรองให้ 4 ผู้ที่สามารถขอใบรับรองได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 5 สาระสำคัญสำหรับสินค้าประเภทผัก ผลไม้สด และดอกไม้ อาทิ 5 1 การตรวจสอบย้อนกลับ Traceability สินค้าที่ทำจากผลผลิตทางการเกษตรต้องสามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกได้ 5 2 การบันทึกข้อมูล เกษตรกรต้องบันทึกข้อมูลตั้งแต่ในขั้นเริ่มแรกของการเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว จนกระทั่งสินค้าส่งถึงผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีหลักปฏิบัติทางด้านการเกษตรที่ดี 5 3 การเตรียมการก่อนเริ่มปลูก ได้แก่ - การคัดเลือกหรือการจัดเตรียมพันธุ์ เช่นมีการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชและต้นกล้าที่มีคุณภาพ ทนต่อโรคพืชและแมลงศัตรูพืช และมีการบำบัดเมล็ดพันธุ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในช่วงของการเพาะปลูก - การจัดการดิน เช่น การเลือกใช้เทคนิคในการเพาะปลูกที่ช่วยลดการสึกกร่อนของหน้าดินและการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพดิน เป็นต้น - การใช้ปุ๋ยและสารเคมีต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลผลิต5 4 แรงงาน ผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น6 อายุของใบรับรอง มีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ CBs จะตรวจสอบเพื่อประมวลผลเป็นการภายใน Internal Audit อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ได้รับใบรับรองปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 7 ค่าใช้จ่ายในการขอรับใบรับรองได้แก่ - ค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 5 ยูโร ปี - ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตเป็นเงิน 20 ยูโร ปี -ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบซึ่งขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ระยะทาง และขนาดพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถานะของ EUREPGAP ถือว่าเป็นมาตรฐานของภาคเอกชน ไม่ใช่มาตรฐานภาครัฐ แต่ใบรับรอง EUREPGAP ถือเป็นใบรับรองที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกในยุโรปหรือผู้จัดจำหน่าย แต่ไม่มีการแสดงที่ฉลากสินค้าให้ผู้บริโภคได้รับทราบ อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร หมายถึง, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร คือ, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร ความหมาย, EUREPGAP คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu