ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย หมายถึง, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย คือ, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย ความหมาย, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

          การจะพิจารณาว่า พระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร จำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร

          กล่าวตามประวัติที่พอสืบค้นได้  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่องตำนานพระพุทธเจดีย์  พอสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทย รวม ๔ ครั้งด้วยกัน คือ

          ครั้งแรก  ก่อน พ.ศ. ๕๐๐  พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมมาสู่ประเทศไทยที่นครปฐมตามหลักฐานที่ว่าพระเถระชื่อพระโสณะและพระอุตตระ เป็นหัวหน้าคณะนำพระพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิเป็นสมณทูตจากประเทศอินเดีย

          ครั้งที่สอง ประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ พระพุทธศาสนาแบบมหายานมาสู่ประเทศไทย ทางภายใต้จากอาณาจักรศรีวิชัย

          ครั้งที่สาม  ประมาณ  พ.ศ. ๑๖๐๐ พระพุทธศาสนาแพร่เข้ามาสู่ภาคเหนือของประเทศไทยจากประเทศพม่า

          ครั้งที่สี่  ประมาณ  พ.ศ. ๑๘๐๐  พระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยทางนครศรีธรรมราชจากประเทศศรีลังกา

          จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นทำให้สันนิษฐานว่า  ในครั้งแรกและครั้งที่สองที่พระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีพระไตรปิฎกมาด้วยเพราะในครั้งแรกยังไม่มีการจารึกพระไตรปิฎก   ส่วนครั้งที่สองเป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายาน พระพุทธศาสนาแบบที่ไทยนับถือเป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า  เถรวาท พระไตรปิฎกภาษาบาลีที่มาสู่ประเทศไทยน่าจะมาในสมัยที่พระพุทธศาสนาแพร่มาจากประเทศ พม่าสู่ภาคเหนือประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ กับในสมัยที่แพร่มาจากประเทศศรีลังกาสู่นครศรีธรรมราชประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ แล้วทางกรุงสุโขทัยรับมา

          เมื่อเป็นเช่นนี้พระไตรปิฎกที่ไทยเรารับมาและถ่ายทอดเป็นอักษรที่ใช้กันอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ  จึงน่าจะเป็นอักษรลานนาหรือล้านนา  ในกรณีที่รับมาจากประเทศพม่าตั้งแต่  พ.ศ. ๑๖๐๐ และน่าจะเป็นอักษรขอมในกรณีที่รับมาจาก ลังกาตั้งแต่  พ.ศ. ๑๘๐๐ สภาพการปกครองประเทศในสมัยนั้น  เชียงใหม่กับสุโขทัยมิได้ปกครองรวมกัน  ต่างมีเจ้าผู้ครองนครเป็นอิสระของตนในแต่ละเมือง   โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา มีการทำสังคายนาชำระพระไตรปิฎก  เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าติโลกราช  หลังจากนั้นก็มีนักปราชญ์ภาษาบาลีผู้ยิ่งใหญ่คือ พระสิริมังคลาจารย์ แต่งตำราภาษาบาลีอธิบาย พระพุทธศาสนาไว้หลายเล่ม เช่น คำอธิบายมงคลสูตร ที่เรียกว่า "มังคลัตถทีปนี" เป็นต้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการทำสังคายนา ครั้งนั้น  ประมาณ ๒๐-๔๐ ปี  ส่วนในกรุงสุโขทัยตั้งแต่ก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมาถึงสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง  มีการแต่งหนังสือเรื่องไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง อ้างอิงเรื่องราวจากพระไตรปิฎกและคำอธิบายพระไตรปิฎกมีการให้รายชื่อหนังสืออ้างอิงไว้หลายสิบเรื่องอันแสดงให้เห็นความคิดนำสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทในการแต่งหนังสือ  แล้วแสดงรายชื่อหนังสือที่ได้ค้นคว้าอ้างอิงไว้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ๖๐๐-๘๐๐ ปีมาแล้ว

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย หมายถึง, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย คือ, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย ความหมาย, พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu